Opatření rektora č. 10/2024

Název:

Změna opatření rektora č. 17/2022, Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, ve znění opatření rektora č. 10/2023

K provedení:

-

Gestor:

Právní odbor

Účinnost:

1. března 2024


Změna opatření rektora č. 17/2022, Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, ve znění opatření rektora č. 10/2023

I.

Opatření rektora č. 17/2022, Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, ve znění opatření rektora č. 10/2023, se mění takto:

 1. V čl. 7 se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní:

  „3. V kanceláři kvestora je organizačně zařazen výkonný ředitel rektorátu, který koordinuje činnosti odborů rektorátu podle pokynů rektorky a kvestora, zejména v případě meziodborových aktivit. Místo výkonného ředitele rektorátu je obsazováno na základě výběrového řízení podle Řádu výběrového řízení univerzity, které vypisuje rektorka. V případech zvláštního zřetele hodných může rektorka na návrh kvestora rozhodnout, že se Řád výběrového řízení univerzity nepoužije. Kvestor musí tento návrh písemně odůvodnit. Výkonný ředitel rektorátu podléhá pravidelnému hodnocení ze strany kvestora.“

 2. V čl. 8 odst. 2 se za písm. n) vkládá nové písm. o), které zní: „o) odbor kybernetické bezpečnosti,“ a dosavadní písm. o) a p) se označují jako písm. p) a q).

 3. V čl. 9 odst. 3 zní:

  „3. Vedoucí odboru je za činnost odboru odpovědný rektorce a gesčně příslušnému prorektorovi či členovi kolegia rektorky, příp. kvestorovi; to neplatí u ekonomického, personálního a mzdového odboru, odboru veřejných zakázek a odboru spisové služby, kde je vedoucí odboru za činnost odboru odpovědný rektorce a kvestorovi. V případě úkolů, jejichž koordinace byla rektorkou nebo kvestorem svěřena řediteli rektorátu, jsou vedoucí odborů za jejich plnění odpovědni též řediteli rektorátu.“.

 4. V čl. 18 odst. 1 se slova „činnost rektorky, prorektora pro strategickou spolupráci a rozvoj a člena kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer“ nahrazují slovy „činnost rektorky a prorektora pro pro strategii a rozvoj“.

 5. V čl. 18 odst. 1 písm. a) bod iii. se za slovo „koordinace“ vkládají slova „přípravy, podávání“.

 6. V čl. 18 odst. 1 písm. b) bod iii. se za slovo „koordinace“ vkládá slovo „zpracování“.

 7. V čl. 18 odst. 1 písm. e) zní: „e) příprava, koordinace realizace a vyhodnocení Programu na podporu strategického řízení univerzity,“.

 8. V čl. 18 odst. 1 písm. f) se slova „projekty financované“ nahrazují slovy „projektová agenda“.

 9. V čl. 18 odst. 1 se za písm. g) vkládá nové písm. h), které zní: „projektová agenda dalších dotačních titulů MŠMT v oblasti vzdělávání,“, a dosavadní písm. h) se označuje jako písm. i).

 10. V čl. 18 odst. 1 písm. i) zní: „i) informační, metodická a administrativní podpora fakultám a dalším součástem v těchto oblastech, evidence projektů UK v těchto oblastech.“

 11. V čl. 19 odst. 1 se slova „prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj“ nahrazují slovy „prorektor pro strategii a rozvoj“ a slova „prorektora pro strategickou spolupráci a rozvoj“ nahrazují slovy „prorektora pro strategii a rozvoj“.

 12. V čl. 20 se slova „prorektora pro strategickou spolupráci a rozvoj“ nahrazují slovy „prorektora pro strategii a rozvoj“.

 13. Čl. 23 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:


  „Čl. 23

  Bezpečnostní odbor

  1. Bezpečnostní odbor koncepčně řídí člen kolegia rektorky pro transfer a bezpečnost. Bezpečnostní odbor zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektorky a člena kolegia rektorky pro transfer a bezpečnost v oblasti bezpečnosti univerzity zejména v těchto oblastech:8

     a. 

   ochrana utajovaných informací,

     b. 

   správa a evidence kulatých razítek se státním znakem, znaleckých pečetí univerzity,

     c. 

   metodika a pokyny v oblasti bezpečnosti v rámci univerzity,

     d. 

   bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

     e. 

   požární ochrana,

     f. 

   krizové řízení a ochrana obyvatel,

     g. 

   správa a evidence hranatých razítek pro rektorát,

     h. 

   mírové využití jaderné energie a ionizujícího záření,

     i. 

   oblast vnitřní bezpečnosti, tj. zajištění ochrany v oblasti objektové a fyzické bezpečnosti,

     j. 

   oblast obrany proti terorismu a hybridním hrozbám,

     k. 

   oblast protivlivové bezpečnosti (institucionální odolnosti),

     l. 

   nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,

     m. 

   komunikace s orgány státní a veřejné správy v gesci odboru.


   8 Např. zákon č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

 14. Čl. 24 zní:

  „Čl. 24

  Odbor kybernetické bezpečnosti

  1. Odbor kybernetické bezpečnosti koncepčně řídí člen kolegia rektorky pro transfer a bezpečnost. Odbor kybernetické bezpečnosti zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektorky a člena kolegia rektorky pro transfer a bezpečnost v oblasti kybernetické bezpečnosti univerzity a komunikace s orgány státní a veřejné správy v gesci odboru.“.

 15. V čl. 25 odst. 1 se slova „člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer“ nahrazují slovy „prorektor pro strategii a rozvoj“ a slova „rektorky a kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer“ nahrazují slovy „rektorky, prorektora pro strategii a rozvoj a kvestora“.

 16. V čl. 26 odst. 1 se slova „člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost“ nahrazují slovem „kvestor“ a slova „člena kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost“ nahrazují slovem „kvestora“.


II.

Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 1. března 2024.


V Praze dne 27. února 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


OR č. 17/2022 ve znění OR č. 10/2023 a OR č. 10/2024 - Úplné znění


.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 25. březen 2024 09:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám