Opatření rektora č. 23/2022

Název:

Změna opatření rektora č. 14/2019 – Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

K provedení:

-

Gestor:

Odbor kvality vzdělávacích činností a akreditací

Účinnost:

1. června 2022

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OR 14/2019 VE ZNĚNÍ OR 23/2022 .doc .pdf


Změna opatření rektora č. 14/2019 - Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

Čl. I

Opatření rektora č. 14/2019 Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace se mění takto:


 1. V čl. 2 odst. 1 písm. c. se za slova „specializaci“ doplňuje čárka a slova „včetně změny názvu specializace“ a za slova „sdružené studium“ se doplňují slova „a o“.

 2. V čl. 2 odst. 1 se na konci písmene h. tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i. až l., které znějí:

  i. „návrh na zúžení oprávnění uskutečňovat studijní program spolu s další fakultou nebo vysokoškolským ústavem UK spočívající v ukončení společného uskutečňování studijního programu některou ze zúčastněných fakult, případně vysokoškolským ústavem,

  j. návrh na zúžení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program spolu s ústavem AV ČR spočívající v ukončení společného uskutečňování studijního programu s ústavem nebo ústavy AV ČR,

  k. návrh na zúžení oprávnění uskutečňovat studijní program spolu se zahraniční vysokou školou spočívající v ukončení společného uskutečňování studijního programu s některou ze zúčastněných zahraničních vysokých škol,

  l. návrh závažných změn ve studijním programu předkládaných podle čl. 18 odst. 2 Akreditačního řádu, případně změn v souvislosti s kontrolní zprávou nebo nápravným opatřením.“.

 3. V čl. 2 odst. 2 se slova „podle odstavce 1 písm. c) až h)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. c) až l)“.

 4. V čl. 3 odst. 1 se vkládá nové písmeno a., které zní:

  „a. názvem studijního programu“.

  Dosavadní písmena a. až i. se označují jako písmena b. až j..

 5. V čl. 3 odst. 1 písm. c. se slovo „určující“ nahrazuje slovem „dominantní“.

 6. V čl. 4 odst. 3 se zrušuje poznámka pod čarou č. 2.

 7. V čl. 4 odstavec 4 zní:

  „4. Rektor jmenuje garanta studijního programu a u doktorského studijního programu také členy oborové rady na základě údajů uvedených v návrhu studijního programu. Garanta studijního programu rektor jmenuje do jednoho měsíce od udělení oprávnění a členy oborové rady do jednoho měsíce od podání návrhu na jejich jmenování.“.

 8. V čl. 5 odst. 6 se slova „s pracovištěm AV ČR nebo“ zrušují a za slova „ve spolupráci“ se doplňuje slovo „se“.

 9. V čl. 5 odst. 9 se slova „seznam vyučujících pro účely projednávání návrhu v radě pro vnitřní hodnocení a v případě doktorského studia seznam navrhovaných členů oborové rady“ zrušují.

 10. V čl. 6 odst. 1 písm. a. se slova „OR č. 32/2017“ nahrazují slovy „opatření rektora č. 13/2019“.

 11. V čl. 6 odst. 1 písm. f. se slovo „dohodu“ nahrazuje slovem „dohoda“.

 12. V čl. 6 odst. 1 písm. g. se za slova „AV ČR:“ vkládá slovo „uzavřená“.

 13. V čl. 6 odst. 1 písm. h. druhá odrážka se slova „opatření rektora č. 37/2018“ nahrazují slovy „opatření rektora č. 51/2021“.

 14. V čl. 6 odst. 1 se doplňuje písmeno i., které zní:

  „i. v případě studijních programů Všeobecné lékařství / General Medicine seznam klinických pracovišť, na kterých se konají klinické praxe studentů v rámci 3 a více studijních předmětů a jejich celková doba trvání je delší než 8 týdnů.“.

 15. Článek 7 včetně nadpisu zní:

  „Čl. 7 – Náležitosti návrhu na rozšíření či zúžení studijního programu

  1. Oprávnění uskutečňovat studijní program lze rozšířit (dále jen „rozšíření oprávnění“) podle čl. 18 akreditačního řádu. Obdobně lze oprávnění v některých případech zúžit.

  2. Návrh studijního programu obsahuje náležitosti v rozsahu přiměřeném požadovanému rozšíření nebo zúžení, a to:

     a. 

   v návrhu na rozšíření oprávnění o další formu studia, specializaci a studijní plán pro sdružené studium zejména:

   1. základní údaje o studijním programu, případně další údaje, u kterých dochází ke změně, s označením změn a popisem navrhovaných změn,

   2. nový studijní plán nebo plány v příslušné formě studia v plném rozsahu,

   3. charakteristiku studijních předmětů nového studijního plánu,

   4. personální údaje vyučujících předmětů nového studijního plánu,

     b. 

   v návrhu na rozšíření oprávnění o právo konat státní rigorózní zkoušku:

   1. základní údaje o studijním programu, případně další údaje, u kterých dochází ke změně s označením změn a popisem navrhovaných změn,

   2. údaje o obsahu ústní části státní rigorózní zkoušky,

     c. 

   v návrhu na rozšíření o oprávnění uskutečňovat obsahově shodný studijní program také v cizím jazyce zejména:

   1. základní údaje o studijním programu, případně další údaje, u kterých dochází ke změně s označením změn, název studijního programu, případně specializací v příslušném jazyce výuky a popis navrhovaných změn,

   2. studijní plán bakalářského nebo magisterského studijního programu v příslušném jazyce,

   3. charakteristiku studijních předmětů v příslušném jazyce,

   4. personální údaje vyučujících,

   5. specifické náležitosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a),

     d. 

   v návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat obsahově shodný studijní program se stejným profilem absolventa, o oprávnění uskutečňovat studijní program také na dislokovaném pracovišti mimo sídlo fakulty zejména:

   1. základní údaje o dislokovaném pracovišti v rozsahu: oficiální název pracoviště, překlad názvu do anglického jazyka, kontaktní údaje a zodpovědnou osobu,

   2. základní údaje o studijním programu, případně další údaje, ve kterých dochází ke změně s označením změn a popisem navrhovaných změn,

   3. studijní plán bakalářského nebo magisterského studijního programu v příslušné formě studia uskutečňovaný na dislokovaném pracovišti, v plném rozsahu,

   4. charakteristiku studijních předmětů nového studijního plánu,

   5. personální údaje vyučujících předmětů nového studijního plánu,

   6. specifické náležitosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f).

     e. 

   v návrhu na rozšíření nebo zúžení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program ve spolupráci s ústavem AV ČR zejména:

   1. základní údaje o ústavu AV ČR v rozsahu: oficiální název instituce, oficiální překlad názvu instituce do anglického jazyka, kontaktní údaje a zodpovědnou osobu,

   2. základní údaje o studijním programu, případně další údaje, ve kterých dochází ke změně s označením změn a popisem navrhovaných změn,

   3. specifické náležitosti podle čl. 6 odst. 1 písm. g),

   4. aktuální personální údaje členů oborové rady a školitelů z přistupujícího ústavu AV ČR a členů oborové rady, kteří přibyli od posledního projednávání návrhu studijního programu v radě pro vnitřní hodnocení,

     f. 

   v návrhu na rozšíření nebo zúžení oprávnění uskutečňovat studijní program, ve kterém v souvislosti s rozšířením nebo zúžením nedochází k významným změnám v profilu absolventa, ve spolupráci se zahraniční vysokou školou zejména:

   1. základní evidenční údaje o zahraniční vysoké škole v rozsahu formuláře A-II v příloze č. 1: oficiální název instituce, oficiální překlad názvu instituce do anglického jazyka, kontaktní údaje na pověřenou kontaktní osobu,

   2. základní údaje o studijním programu, ve kterých dochází ke změně s označením změn a popisem navrhovaných změn,

   3. studijní plán nebo plány bakalářského nebo magisterského studijního programu v příslušné formě studia v plném rozsahu, popřípadě odpovídající studijní plán doktorského studia, pokud v nich v souvislosti s rozšířením nebo zúžením oprávnění dochází ke změně,

   4. specifické náležitosti podle čl. 6 odst. 1 písm. h),

     g. 

   v návrhu na rozšíření nebo zúžení oprávnění uskutečňovat studijní program ve spolupráci s další fakultou nebo s fakultami univerzity zejména:

   1. základní údaje o studijním programu, případně další údaje, u kterých dochází ke změně, s označením změn a popisem navrhovaných změn,

   2. v bakalářském nebo magisterském studiu upravený, v případě specializací nový studijní plán nebo plány pro specializace v příslušné formě studia v plném rozsahu,

   3. charakteristiku předmětů upraveného nebo nového studijního plánu bakalářského nebo magisterského studijního programu,

   4. personální údaje nových vyučujících nebo vyučujících nového studijního plánu,

   5. aktuální personální údaje členů oborové rady a školitelů z přistupující fakulty a členů oborové rady, kteří přibyli od posledního projednávání návrhu studijního programu v radě pro vnitřní hodnocení.

  3. Dochází-li ve studijním programu v souvislosti s návrhem na rozšíření oprávnění o další formu studia, rigorózní řízení, společné uskutečňování se zahraniční vysokou školou, nebo v souvislosti s návrhem na uskutečňování daného studijního programu také v dalším jazyce výuky k významným změnám oproti původnímu návrhu studijního programu zejména v charakteristice studijního programu, profilu absolventa, obsahu a rozsahu částí státní závěrečné zkoušky a personálním zabezpečení, je nutno předložit návrh studijního programu v plném rozsahu uvedeném v čl. 5.“.

 16. Článek 8 včetně nadpisu zní:

  „Čl. 8 – Změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování

  1. Děkan fakulty nebo děkani fakult jsou povinni podle čl. 18 odst. 2 Akreditačního řádu předložit radě pro vnitřní hodnocení k posouzení závažné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování podle čl. 19 opatření rektora č. 13/2019.

  2. Návrh závažných změn se předkládá radě pro vnitřní hodnocení v přiměřené lhůtě před jejich promítnutím do vzdělávací činnosti. Závažné změny, které z podstaty věci nelze předložit předem, se zasílají radě pro vnitřní hodnocení v nejbližším možném termínu od jejich promítnutí do vzdělávací činnosti.

  3. Návrh závažných změn obsahuje náležitosti studijního programu podle čl. 5 až 7 v rozsahu odpovídajícím navrhovaným změnám a to zejména:

     a. 

   základní údaje o studijním programu, případně další údaje, u kterých dochází ke změně, s označením změn a popisem navrhovaných změn,

     b. 

   studijní plán nebo plány, u nichž dochází k závažným změnám,

     c. 

   charakteristiku nových studijních předmětů, případně předmětů, u kterých dochází k závažné změně,

     d. 

   aktuální personální údaje vyučujících souvisejících s předkládanými změnami.“

  .

 17. Příloha č. 1 zní:


  or_2022_23_pril_1.doc

  or_2022_23_pril_1.pdf


Čl. II - Přechodné ustanovení

Pro studijní programy předložené rektorovi přede dnem nabytí účinnosti této změny, se použije opatření rektora č. 14/2019, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny.


Čl. III

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 6. 2022.V Praze dne 26. 5. 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení
ÚPLNÉ ZNĚNÍ OR 14/2019 VE ZNĚNÍ OR 23/2022 .doc .pdf


Přílohy k úplnému znění

 1. Podrobné náležitosti návrhu studijního programu

  .doc

  | .pdf

 2. Pravidla a doporučené postupy pro vytváření studijních programů na UK

  .doc

  | .pdfPoslední změna: 21. březen 2023 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám