Opatření rektora UK č. 16/2012

Název:

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

K provedení:

Účinnost:

1. ledna 2013

[zrušeno OR č. 14/2018]


Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Čl. 1

Tento statut stanoví pravidla pro udělování Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Cena je pojmenována po rektorovi Univerzity Karlovy, orientalistovi a jazykovědci, který dosáhl světového věhlasu rozluštěním jazyka starověkých Chetitů.


Čl. 2

Univerzita Karlova v Praze (dále jen „univerzita“) uděluje Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (dále jen „cenu“) za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.


Čl. 3

Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.


Čl. 4

 1. Návrhy na udělení ceny podávají vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity v termínu od 1. ledna do 15. února běžného kalendářního roku rektorovi.

 2. Součástí návrhu je jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu a specifikace tvůrčího počinu.


Čl. 5

 1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců univerzity a zástupců dalších institucí.

 2. Komise je pětičlenná a jejím předsedou je vždy zástupce univerzity. Členy komise včetně jejího předsedy jmenuje rektor.

 3. Komise posuzuje došlé návrhy a předkládá rektorovi nejvýše tři návrhy na udělení ceny.


Čl. 6

Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.


Čl. 7

 1. Cenu za tvůrčí počin univerzity předává rektor nebo prorektor na slavnostním zasedání vědecké rady univerzity.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

 3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.


Čl. 8

 1. Cena univerzity nemusí být v daném roce udělena.

 2. V daném roce mohou být uděleny maximálně dvě ceny.

 3. Na udělení ceny není právní nárok.


Čl. 9

 1. Opatření rektora č. 36/2007, Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze, se zrušuje.

 2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
V Praze dne 6. prosince 2012Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 24. duben 2018 11:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám