Opatření rektora č. 25/2015

Název:

Změna Statutu Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

K provedení:

-

Účinnost:

1. červen 2015

[zrušeno OR č. 14/2018]


Změna Statutu Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

 1. Opatření rektora č. 16/2012, Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, se mění takto:


  1. V čl. 4 odst. 1 se slova „v termínu od 1. ledna“ zrušují.

  2. V čl. 7 odst. 1 se slova „na slavnostním zasedání vědecké rady univerzity“ nahrazují slovy „na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity“.


 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015.


 3. Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin ve znění platném k 1. červnu 2015 je uveden v příloze tohoto opatření.

V Praze dne 19. května 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPříloha Opatření rektora č. 25/2015

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin ve znění Opatření rektora č. 16/2012 a č. 25/2015

Čl. 1

Tento statut stanoví pravidla pro udělování Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Cena je pojmenována po rektorovi Univerzity Karlovy, orientalistovi a jazykovědci, který dosáhl světového věhlasu rozluštěním jazyka starověkých Chetitů.


Čl. 2

Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) uděluje Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (dále jen „cenu“) za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.


Čl. 3

Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.


Čl. 4

 1. Návrhy na udělení ceny podávají vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity do konce února běžného kalendářního roku rektorovi.

 2. Součástí návrhu je jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu a specifikace tvůrčího počinu.


Čl. 5

 1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců univerzity a zástupců dalších institucí.

 2. Komise je pětičlenná a jejím předsedou je vždy zástupce univerzity. Členy komise včetně jejího předsedy jmenuje rektor.

 3. Komise posuzuje došlé návrhy a předkládá rektorovi nejvýše tři návrhy na udělení ceny.


Čl. 6

Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.


Čl. 7

 1. Cenu za tvůrčí počin univerzity předává rektor nebo prorektor na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

 3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.


Čl. 8

 • Cena univerzity nemusí být v daném roce udělena.

 • V daném roce mohou být uděleny maximálně dvě ceny.

 • Na udělení ceny není právní nárok.


Čl. 9

 1. Opatření rektora č. 36/2007, Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy, se zrušuje.

 2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.1
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


Poznámky

1

Změna tohoto statutu nabývá účinnosti dne 1. června 2015 (OR č. 25/2015).


Poslední změna: 24. duben 2018 11:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám