Opatření rektora UK č. 19/2012


Název:

Statut Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2013


Statut Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

Čl. 1 - Preambule


Univerzita Karlova si váží kvalitní učebnice jako svébytného kreativního odborného a výukového textu. Cena za nejlepší učebnici roku Univerzity Karlovy je nazvána po dlouholetém řediteli univerzitního Nakladatelství Karolinum. Jaroslav Jirsa si byl vědom nezastupitelné úlohy tištěných učebnic pro vysokoškolskou výuku. Univerzita Karlova podporuje v souladu se svou ediční činností autory a autorské týmy každoročně udělením Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku.Čl. 2


 1. Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku Univerzity Karlovy (dále jen „cena“) se uděluje každoročně.

 2. Za učebnice jsou považovány tištěné učební texty a skripta.

 3. Cena za nejlepší učebnici se uděluje zpravidla v oborech

    a. 

  společenskovědních a humanitních,

    b. 

  lékařsko-farmaceutických a

    c. 

  přírodovědných a matematicko-fyzikálních.

 4. Cenu lze udělit pouze za první vydání publikace.

 5. U titulů vícedílných lze cenu udělit pouze po vydání posledního dílu.Čl. 3


Cena se uděluje autoru či autorskému týmu za učebnice vydané Univerzitou Karlovou, případně jejími součástmi v předchozím kalendářním roce, stejně jako autoru či autorskému týmu z Univerzity Karlovy publikujícímu v jiném než univerzitním nakladatelství. Za tým z Univerzity Karlovy lze považovat takový, kde alespoň jeden člen má pracovněprávní vztah k Univerzitě Karlově.Čl. 4


 1. Návrhy na udělení ceny za učebnici podávají děkani fakult (ředitelé dalších součástí) rektorovi (pověřenému prorektorovi), a to ve dvou vyhotoveních, včetně jednoho výtisku navrženého díla. Návrh musí být zaslán nejpozději do konce února kalendářního roku následujícího po roce, za který má být cena udělena. Výtisky navržených děl se vracejí.

 2. Součástí návrhu je jméno kandidáta nebo složení autorského týmu, název fakulty (další součásti univerzity), pracoviště kandidáta či autorského týmu a jeho zdůvodnění.Čl. 5


 1. Návrhy, které pověřený prorektor obdrží do termínu stanoveného v čl. 4 odst.1, předloží rektorovi.

 2. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců vedení univerzity, Ediční rady Univerzity Karlovy a zástupce Akademického senátu Univerzity Karlovy.Čl. 6


 1. Udělení ceny za nejlepší učebnici se osvědčuje listinou, která obsahuje jméno oceněného autora nebo členů autorského kolektivu, přesný název díla a datum udělení ceny. Listina je opatřena podpisem rektora.

 2. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna, a to ve výši 50 000,- Kč za odměněnou publikaci.

 3. Cenu předává rektor nebo jím pověřený prorektor.Čl. 7


 1. Cena nemusí být v daném roce udělena.

 2. Na udělení ceny není právní nárok.Čl. 8


 1. Tento Statut nahrazuje stávající směrnici Cena rektora za nejlepší publikaci roku.

 2. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.V Praze dne 27. prosince 2012prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK
.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám