Opatření rektora UK č. 17/2012

Název:

Změna opatření rektora č. 28/2007

K provedení:

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. ledna 2013Změna Opatření rektora č. 28/2007


 1. Opatření rektora č. 28/2007, Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, se mění takto:

  1. Za čl. 3 se vkládá nový čl. 3a, který zní:

   „Čl. 3a

   Návrh na zařazení nového oboru habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem do konkrétní skupiny podle oborově specifických požadavků uvedených v části II. je součástí žádosti o akreditaci tohoto oboru předkládané děkanem. K zařazení se, zpravidla po předchozím posouzení děkany oborově příbuzných fakult, vyjadřuje Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze. “.

  2. V části II./C., v bodě 1, Základní údaje, se věta „Nepominutelným požadavkem pro uchazeče z klinických, chirurgických a stomatologických oborů je absolvování příslušných atestací pro obor habilitace nebo jmenovacího řízení.“ nahrazuje větou „Nepominutelným požadavkem pro uchazeče z klinických-nechirurgických a klinických-chirurgických oborů je absolvování příslušných atestací pro obor habilitace nebo jmenovacího řízení.“.

  3. V části II./C., v bodě 3, Publikační činnost, Oborově specifické požadavky, se v obou tabulkách pojem „klinické“ nahrazuje pojmem „klinické-nechirurgické“ a pojem „chirurgické a stomatologické“ se nahrazuje pojmem „klinické-chirurgické“.

 2. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy v Praze.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.V Praze dne 10. prosince 2012Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám