Opatření rektora UK č. 9/2012

Název:

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

K provedení:

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. října 2012

[zrušeno OR č. 12/2015]


Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem


Čl. I

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

z důvodu přerušení studia


 1. Žádosti studenta o poskytnutí úlevy na poplatku spojeném se studiem uvedeném v § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, tj. poplatku podle čl. 1 odst. 2 písm. a) přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „poplatek za delší studium“), bylo-li studentovi přerušeno studium v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium (poplatek I.), bude při splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 vyhověno a studentovi bude na aktuálně stanoveném poplatku (poplatek II.) poskytnuta úleva dle odstavce 3.

 2. Podmínky pro poskytnutí úlevy jsou následující:

    a. 

  včasné uhrazení všech Univerzitou Karlovou v Praze pravomocně vyměřených poplatků spojených se studiem v plné výši,

    b. 

  podání včasné žádosti o přezkoumání rozhodnutí, jímž byl stanoven poplatek II., obsahující žádost o snížení poplatku II. z důvodu přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I.,

    c. 

  doložení kopie rozhodnutí děkana o přerušení studia, přičemž

  i)

  studium bylo pravomocně přerušeno nejpozději do 120 dnů ode dne vzniku povinnosti hradit poplatek I.,

  ii)

  studium bylo přerušeno na dobu nejméně 90 dní a

    d. 

  doba přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I., činila nejméně 60 dní.

 3. Výše poskytnuté úlevy se určí jako součin výše poplatku I. vyděleného konstantou 180 a počtu dní, po které bylo studium přerušené v období, na které byl stanoven poplatek I. („a“, nejvýše však 180), tj.

  výše úlevy =

  poplatek I .

  180

  ×a

  a zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru.

 4. Žádost o úlevu na poplatku za delší studium v souvislosti s přerušením studia je možné podat opakovaně, tj. i po vzniku dalšího poplatku za delší studium. Při výpočtu nové výše poplatku II. se vždy vychází z té výše poplatku I., jaká byla stanovena prvoinstančním rozhodnutím rektora Univerzity Karlovy v Praze.

 5. Tento postup se uplatňuje na základě ustanovení § 58 odst. 8 zákona o vysokých školách s cílem zmírnit tvrdost zákona v souvislosti s nemožností vrátit poměrnou část uhrazeného poplatku za delší studium za období, ve kterém osoba nebyla studentem podle zákona o vysokých školách.Čl. II

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

z důvodu narození dítěte


Žádosti studenta o poskytnutí úlevy na poplatku za delší studium z důvodu narození dítěte v období devíti měsíců před splatností poplatku za delší studium bude v plném rozsahu vyhověno výhradně v případě, že jde o první vyměření poplatku za delší studium v daném studijním programu dotyčného studenta. Tento poplatek za delší studium bude v celém rozsahu prominut.Čl. III

Společná a přechodná ustanovení, účinnost


 1. Přehled rozmezí poskytovaných úlev na poplatcích za delší studium je uveden v příloze tohoto opatření a spolu s přehledem dokladů vyžadovaných k žádostem o poskytování těchto úlev je obvyklým způsobem ( www.cuni.cz ) zveřejněn.

 2. Včas podaná žádost studenta o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku, o které nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto opatření pravomocně rozhodnuto, může být rozšířena o žádost o poskytnutí úlevy z důvodů dle čl. I nebo čl. II, a to písemným doplněním zaslaným Univerzitě Karlově v Praze nejpozději do 5. října 2012.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2012.


V Praze dne 14. září 2012prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Příloha - Rozmezí poskytovaných úlev na poplatcích za delší studium

Důvod pro poskytnutí úlevy

první vyměření poplatku v daném studijním programu

druhé vyměření poplatku v daném studijním programu

třetí vyměření poplatku v daném studijním programu

čtvrté vyměření poplatku v daném studijním programu

páté a další vyměření poplatku v daném studijním programu

číslo

popis

úleva

úleva

úleva

úleva

úleva

1

tíživá sociální situace - potvrzení z ÚP o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima, dávky v hmotné nouzi

75-100%

75-100%

75-100%

50-75%

25-50%

1

tíživá sociální situace - přídavek na dítě

50%

50%

50%

25%

-

2

zdravotní  postižení – držitel průkazu  ZTP, ZTP/P

100%

100%

100%

100%

100%

3*)

dlouhodobá hospitalizace či vážná nemoc**)

50-100%

25-100%

-

-

-

4

narození dítěte - 9 měsíců před termínem splatnosti poplatku

100%

-

-

-

-

5*)

nutná nadstandardní péče o dítě dlouhodobého charakteru***)

50-100%

50-100%

10-100%

10-100%

10-100%

6*)

nutná péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu

50-100%

50-100%

10-100%

10-100%

10-100%

7

oboustranné osiření během studia do 26 let věku studenta

100%

100%

-

-

-

8*)

rozsáhlá nebo zvlášť významná vědecká práce anebo další tvůrčí práce**)

75%

50%

-

-

-

9

vynikající studijní výsledky – do studijního průměru 1,25 za dosavadní dobu studia

40%

-

-

-

-

10*)

zahraniční studijní pobyt, při kterém student neměl přerušeno studium, v délce trvání alespoň 2 semestry, v případech hodných zvláštního zřetele alespoň 8 měsíců, organizovaný fakultou nebo univerzitou, za předpokladu, že fakultou nebyly uznány splněné studijní povinnosti a započítány kredity

50-25%

0-25%

-

-

-

11

tzv. předčasný zápis na aktuálním studiu

odklad splatnosti

-

-

-

-

OR 16/2006

(ve znění změny provedené OR 12/2011)

absolvování studia nejpozději v den termínu splatnosti poplatku, den vzniku poplatkové povinnosti spadá do období po uplynutí maximální doby studia

viz OR 16/2006

viz OR 16/2006

viz OR 16/2006

viz OR 16/2006

viz OR 16/2006

OR 12/2003

studium, které bylo v období od 1.1.1999 do 30.6.2001 neúspěšně ukončeno {viz opatření rektora č. 12/2003}

viz OR 12/2003

viz OR 12/2003

viz OR 12/2003

viz OR 12/2003

viz OR 12/2003

OR 4/2007

opakované započítávání předchozího neúspěšného studia absolventovi Bc. studijního programu studujícímu v navazujícím Mgr. programu nebo započítávání neúspěšného studia souběžného s Bc. studiem{viz opatření rektora č. 4/2007}

viz OR 4/2007

viz OR 4/2007

viz OR 4/2007

viz OR 4/2007

viz OR 4/2007

OR 9/2012

přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek za delší studium {viz opatření rektora č. 9/2012}

viz OR  9/2012

viz OR  9/2012

viz OR  9/2012

viz OR  9/2012

viz OR  9/2012


V případě doložení více důvodů se procenta poskytnutých úlev sčítají. Žádosti z jiného důvodu se posuzují individuálně.

*) Jde o orientační rozmezí, posuzuje se individuálně.

**) Podruhé se poskytuje jedině v případě, že jde o novou skutečnost, která nastala v roce, v němž již byla úleva poskytnutá (např. nová vědecká publikace nebo aktuální hospitalizace)

***) Ve sporných nebo složitých případech budou předložené doklady konzultovány s příslušným odborníkem


příloha ke stažení


Poslední změna: 1. březen 2019 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám