Opatření rektora č. 12/2015

Název:

Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

K provedení:

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

Účinnost:

1. března 2015

[zrušeno OR č. 45/2017]


Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

Čl. 1 - Postup při posuzování žádostí v souvislosti s přerušením studia

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku spojeného se studiem uvedeného v ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále také jako „poplatek za delší studium“), bylo-li mu přerušeno studium v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium (poplatek I.), bude při splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 vyhověno a účastníku řízení bude snížena výše aktuálně stanoveného poplatku (poplatek II.) dle odstavce 3.

 2. Podmínky pro snížení výše poplatku jsou následující:

    a. 

  včasné uhrazení všech Univerzitou Karlovou (dále jen „univerzita“) pravomocně vyměřených poplatků spojených se studiem v plné výši,

    b. 

  podání včasné žádosti o přezkoumání rozhodnutí, jímž byl stanoven poplatek II., obsahující žádost o snížení poplatku II. z důvodu přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I.,

    c. 

  doložení kopie rozhodnutí děkana o přerušení studia, přičemž

  1. studium bylo pravomocně přerušeno nejpozději do 120 dnů ode dne vzniku povinnosti hradit poplatek I.,

  2. studium bylo přerušeno na dobu nejméně 90 dní a


    d. 

  doba přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I., činila nejméně 60 dní.


 3. Výše snížení vyměřeného poplatku se určí jako součin vydělené výše poplatku I. konstantou 180 a počtu dní, po které bylo studium přerušeno v období, na které byl stanoven poplatek I. („a“, nejvýše však 180), tj.  Výše snížení vyměřeného poplatku se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.     

 4. Žádost o snížení výše poplatku za delší studium v souvislosti s dalším přerušením studia je možné podat znovu, tj. i po vzniku dalšího poplatku za delší studium. Při výpočtu nové výše poplatku II. se vždy vychází z výše poplatku I., jaká byla stanovena prvoinstančním rozhodnutím rektora univerzity.Čl. 2 - Postup při posuzování žádostí v souvislosti s narozením dítěte


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku spojeného se studiem podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách z důvodu narození dítěte v období 9 měsíců před splatností předmětného poplatku spojeného se studiem bude vyhověno a tento poplatek bude v celém rozsahu prominut. Z důvodu narození tohoto dítěte bude prominut nejvýše jeden poplatek za delší studium, i když účastník řízení splní výše uvedené podmínky ve vztahu k více poplatkům za delší studium.Čl. 3 - Postup při posuzování žádostí v souvislosti s uplynutím maximální doby studia


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku spojeného se studiem uvedeného v ustanoveních § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách z důvodu, že den vzniku poplatkové povinnosti spadá do období po uplynutí maximální doby studia ve smyslu čl. 4 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, bude vyhověno a poplatek spojený se studiem bude v celém rozsahu prominut.


Čl. 4 - Postup při posuzování žádostí v souvislosti s předčasným zápisem do studia


 1. Žádosti účastníka řízení o snížení výše poplatku spojeného se studiem uvedeného v ustanoveních § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách z důvodu, že zápis do studia, v rámci něhož byl účastníku řízení vyměřen předmětný poplatek spojený se studiem, proběhl v období od 1. června do 31. srpna, bude vyhověno a účastníku řízení bude snížena výše vyměřeného poplatku dle odstavce 2.


 2. Výše snížení vyměřeného poplatku spojeného se studiem činí v případě zápisu do studia v měsíci červnu jednu polovinu výše vyměřeného poplatku, v případě zápisu do studia v měsíci červenci jednu třetinu výše vyměřeného poplatku a v případě zápisu do studia v měsíci srpnu jednu šestinu výše vyměřeného poplatku. Výše snížení vyměřeného poplatku spojeného se studiem se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.


 3. Výše vyměřeného poplatku spojeného se studiem z důvodu předčasného zápisu do studia může být snížena v rámci předmětného studia pouze jednou.Čl. 5 - Postup při posuzování žádostí v souvislosti s absolvováním studia


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku spojeného se studiem uvedeného v ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách z důvodu, že účastník řízení studium, v rámci něhož byl tento poplatek spojený se studiem stanoven, absolvoval nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku této poplatkové povinnosti, bude vyhověno a poplatek spojený se studiem bude v celém rozsahu prominut. Čl. 6 - Postup při posuzování žádostí z dalších důvodů

 1. Přehled důvodů pro snížení nebo prominutí poplatku spojeného se studiem uvedeného v ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách včetně procentuální výše je uveden v příloze tohoto opatření.

 2. Přehled dokladů vyžadovaných k žádostem o snížení nebo prominutí poplatku je zveřejněn na www.cuni.cz.Čl. 7 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení, účinnost

 1. V případě, že účastník řízení prokáže existenci více důvodů pro snížení nebo prominutí vyměřeného poplatku spojeného se studiem, bude tato skutečnost zohledněna v celkové výši snížení vyměřeného poplatku.


 2. V případě, že účastník řízení prokáže existenci nároku na snížení či prominutí vyměřeného poplatku spojeného se studiem podle dosavadních opatření rektora nebo je-li toto snížení vyšší, rektor univerzity mu promine či sníží výši vyměřeného poplatku podle dosavadních předpisů. Tohoto postupu může být použito jen tehdy, pokud datum vzniku poplatkové povinnosti předchází datu nabytí účinnosti tohoto opatření. 


 3. Zrušují se opatření rektora č. 12/2003, č. 16/2006, č. 4/2007, č. 12/2011 a č. 9/2012.


 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2015.V Praze dne 18. února 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor.doc ke staženíPříloha ke stažení - Důvody pro prominutí nebo snížení poplatku
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám