Opatření rektora UK č. 18/2012

Název:

Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti

K provedení:

Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Účinnost:

1. ledna 2013

[zrušeno OR č. 31/2017]


Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Toto opatření upravuje sběr dat o výsledcích aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti, zejména publikační (dále jen „výsledky“), na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“).

 2. Toto opatření odvisí od zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění (dále jen „zákon“), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „nařízení vlády“) a čl. 17 odst. 4 Statutu UK.

 3. Toto opatření nahrazuje Opatření rektora č. 6/2007 - Provádění sběru údajů o výzkumu a vývoji a souvisí s Opatřením rektora č. 40/2009 - Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově.

 4. Evidence výsledků slouží zejména k

    a. 

  dokumentování výsledků, a to zejména publikační činnosti, pracovníků a studentů1 UK,

    b. 

  pořizování datových dávek pro rejstřík informací o výsledcích podle § 32 odst. 3 zákona a § 4 nařízení vlády (dále jen „RIV“),

    c. 

  tvorbě přehledů a analýz pro potřeby výročních zpráv o činnosti UK, jejích fakult a dalších součástí, pro potřeby vedení UK a jednotlivých fakult a dalších součástí, včetně evaluací a jako podklad pro rozdělování prostředků institucionální podpory výzkumu a vývoje a

    d. 

  projektům, do kterých se UK zapojuje.

 5. Sběrem dat pro účely evidence výsledků pracovníků a studentů UK se rozumí pořizování evidence o vědecko-výzkumné a další duševní činnosti pracovníků a studentů1 UK, vzniklé v rámci jejich pracovněprávního či studijního vztahu k UK. Každý výsledek může být evidován pouze k takovému pracovněprávnímu nebo studijnímu vztahu pracovníka či studenta, který souvisí s pedagogickou nebo vědecko-výzkumnou anebo další duševní činností pracovníka či studenta na UK a na jejímž základě tento výsledek vznikl.

 6. Účastníky sběru dat jsou fakulty a další součásti UK. Odpovědnost za správnost a úplnost dat o výsledcích vložených do systému dle čl. 2 odst. 1 nesou fakulty a další součásti UK, a to i v souvislosti s čl. 2 odst. 5 písm. b).Čl. 2

Sběr dat o výsledcích


 1. Sběr dat je uskutečňován prostřednictvím Centrálního systému pro evidenci publikační činnosti UK, kterým se rozumí centralizovaná aplikace OBD, provozovaná jako součást Informačního systému UK na prostředcích spravovaných Ústavem výpočetní techniky UK (dále jen „systém OBD“).

 2. Sběru dat podléhají všechny druhy výsledků definované v platné Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací (dále jen „metodika“) vydávané Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) dle § 35 odst. 2 bod c) zákona a druhy výsledků definované v Příloze č. 1 tohoto opatření. Fakulta nebo další součást může do sběru dat zařadit další druhy výsledků dle vlastních potřeb.

 3. Rozsah údajů o jednotlivých výsledcích vychází zejména z požadavků stanovených § 4 nařízení vlády, metodikou a dalšími závaznými pokyny RVVI a z dalších potřeb UK, souvisejících projektů a aktivit UK.

 4. V případě, že se v rámci UK provádí interní evaluace na základě vyjádření míry spoluautorství výsledků, využije se pro tyto evaluace hodnota intelektuálního podílu autora (nazýván též „mentální podíl“), která se pro účely evidence výsledků definuje jako podíl spoluautorství na daném výsledku vyjádřený procentuálně pro každého autora, který je pracovníkem či studentem UK, přičemž platí, že součet intelektuálních podílů všech autorů výsledku včetně autorů mimo UK v rámci jednoho záznamu je 100 %. U autorů, kteří nejsou pracovníky či studenty UK, se intelektuální podíl určuje souhrnně za všechny takové autory. Pokud je třeba pro interní evaluace počítat rovněž s intelektuálním podílem autorů z jiné instituce, určí se jednotlivě také intelektuální podíly těchto autorů. Pro účely vnitrofakultní evaluace může děkan fakulty stanovit pravidla pro přepočtení těchto intelektuálních podílů na podíly podle metodiky vnitrofakultní evaluace.

 5. Pro pořizování záznamů do systému OBD platí zejména následující pravidla:

    a. 

  Každý výsledek je v systému OBD reprezentován právě jedním záznamem o výsledku.

    b. 

  Zodpovědnost za pořízení záznamu o výsledku náleží autorovi tohoto výsledku. V případě autorských kolektivů náleží tato zodpovědnost prvnímu z autorů, kteří jsou pracovníky či studenty UK (tzv. interní autor), podle pořadí, v němž jsou autoři uvedeni ve výsledku. Fakulta nebo další součást UK může pro výsledky, na nichž se nepodíleli autoři z jiných fakult ani dalších součástí UK, toto pravidlo upravit odlišně.

    c. 

  Záznam v systému OBD musí být pořízen do tří měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku (u monografií se tato lhůta počítá od data získání autorského výtisku; u vybraných zahraničních časopisů se tato lhůta odvíjí od zveřejnění článku v hodnotících databázích – WoS, Scopus, ERIH; u ostatních časopisů se lhůta počítá od data vydání nebo zveřejnění), nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok dle čl. 4 odst. 4 písm. e).

    d. 

  Při pořizování záznamů v systému OBD jsou přednostně využívány číselníky systému OBD; nečíselníkové hodnoty jsou využívány pouze tehdy, pokud potřebná hodnota není v číselníku obsažena. Při vyplňování údajů o autorech, kteří jsou pracovníky či studenty UK, je použití číselníku osob, do něhož jsou automaticky přebírány záznamy z centrální personální aplikace UK, povinné.

 6. Systém OBD je primárním zdrojem údajů o výsledcích na UK, a to zejména pro účely prezentace těchto údajů uvnitř UK i směrem k veřejnosti.

 7. Systém OBD lze využít rovněž pro uložení a zpřístupňování plných textů vybraných výsledků, a to jak v rámci UK, tak veřejnosti. Vložení plného textu výsledku do systému OBD je na rozhodnutí autora. Autor odpovídá za to, že vložením tohoto plného textu a jeho případným zpřístupněním dalším uživatelům systému OBD, případně veřejnosti, nedojde k porušení autorských nebo jiných práv. Autor má při vložení plného textu výsledku do systému OBD možnost nastavit přístupová práva k tomuto plnému textu;. pokud autor přístupová práva nenastaví, je plný text přístupný pouze autorovi.

 8. Plné texty vybraných výsledků uložené v systému OBD mohou být na základě rozhodnutí fakulty uloženy též v meziuniverzitní databázi výsledků a porovnány s texty jiných výsledků. Výsledky tohoto porovnání se vždy zpřístupňují autorům výsledku a fakultním správcům těch fakult a dalších součástí UK, k nimž mají tito autoři pracovněprávní nebo studijní vztah. Meziuniverzitní databáze výsledků neslouží ke zveřejňování ani jiné formě zpřístupňování plných textů výsledků. Fakultní správce má možnost, na základě upozornění od autora, vyřadit daný plný text výsledku z exportu pro meziuniverzitní databázi výsledků, pokud by takovým exportem mohlo dojít k porušení autorských nebo jiných práv.Čl. 3

Organizační zajištění sběru dat


 1. Sběr dat probíhá průběžně po celý rok. Záznamy o výsledcích vložené po termínu ukončení sběru dat za daný rok dle čl. 4 odst. 4 písm. e) však nejsou do datové dávky připravované pro RIV za daný rok zahrnuty, ale budou zahrnuty v dávce následujícího roku.

 2. Organizaci sběru dat na jednotlivých fakultách zajišťují pověření pracovníci na základě stanovené hierarchie

    a. 

  autor,

    b. 

  zpracovatel na základní součásti fakulty (katedry, ústavu apod.) (dále jen „zpracovatel“),

    c. 

  fakultní správce,

    d. 

  univerzitní koordinátor.

 3. Děkan fakulty může rozhodnout, že organizace sběru dat na fakultě bude organizována odlišně, než je uvedeno v odstavci 2. V takovém případě upraví podrobnosti organizace sběru dat na fakultě formou opatření děkana a bude předem o takové úpravě, včetně podrobností o způsobu organizace sběru dat na fakultě, písemně informovat rektora UK.

 4. Pro další součásti UK je určena, nestanoví-li ředitel další součásti UK jinak, zjednodušená hierarchie zahrnující jen pracovníky dle odstavce 2 písm. a), c) a d). V případě zjednodušené hierarchie přecházejí povinnosti zpracovatele dle odstavce 2 písm. b) na fakultního správce (správce další součásti).

 5. Autor může být při pořízení záznamu o výsledku do systému OBD zastoupen jiným pracovníkem téže základní součásti fakulty, případně jinou osobou, na základě pravidel stanovených děkanem příslušné fakulty či ředitelem další součásti UK. Fakultní správce dále může rozhodnout, že primární pořízení záznamů v systému OBD za fakultu bude provedeno importem dat z externího zdroje (např. z WoS). V takovém případě budou autorům a zpracovatelům takto pořízené záznamy následně předány ke kontrole a doplnění. Uvedený postup však nebrání autorům a zpracovatelům pořizovat další záznamy do systému OBD manuálně.

 6. Děkan fakulty nebo ředitel součásti jmenuje fakultním správcem osobu, která je v pracovněprávním vztahu k fakultě nebo součásti. O tomto jmenování nebo jeho změně informuje univerzitní koordinační pracoviště dle odstavce 8.

 7. Vedoucí základní součásti fakulty jmenuje zpracovatelem osobu, která je pracovníkem zařazeným na dané základní součásti. O tomto jmenování nebo jeho změně informuje fakultního správce.

 8. Univerzitním koordinačním pracovištěm pro sběr dat o výsledcích je Ústřední knihovna UK. Za provoz systému OBD po technické stránce odpovídá Ústav výpočetní techniky UK.Čl. 4

Povinnosti pracovníků pověřených sběrem dat


 1. Mezi povinnosti autora výsledku patří zejména

    a. 

  pořízení záznamu o výsledku do systému OBD, a to osobně nebo v zastoupení (s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 5),

    b. 

  zodpovědnost za úplnost (zejména s ohledem na metodiku), správnost a pravdivost údajů v záznamu o výsledku tvořících úplný bibliografický popis výsledků a vyjadřujících vazbu výsledku na zdroj financování,

    c. 

  v případě pochyb u některých druhů výsledků, které nejsou dohledatelné v základních databázích používaných RVVI při kontrole záznamů, poskytnutí dokumentu, na jehož základě lze prověřit správnost a úplnost záznamu, zpracovateli nebo fakultnímu správci a

    d. 

  předložení výsledku na vyžádání ke kontrole dle ustanovení § 12 a 13 zákona.

 2. V případě, že ke kontrole dle odstavce 1 písm. c) nebo d) dojde v době, kdy autor již není zaměstnancem či studentem UK, přechází povinnost autora dle odstavce 1 písm. c), resp. d), na zpracovatele, za předpokladu, že fakulta, resp. další součást UK, k tomu vytvoří potřebné podmínky.

 3. Mezi povinnosti zpracovatele patří zejména

    a. 

  kontrola záznamů pořízených autory, kteří jsou pracovníky či studenty zařazenými na dané základní součásti fakulty,

    b. 

  ověřování správnosti záznamů pořízených autory z hlediska souladu těchto záznamů s publikovanými výsledky, s metodikou a dalšími pokyny RVVI, včetně zodpovědnosti za zařazení výsledku do správného druhu dle metodiky,

    c. 

  rozhodnutí o zařazení záznamů o výsledcích do datové dávky pro RIV za daný rok a

    d. 

  konzultace k pořizování záznamů o výsledcích jednotlivým autorům v systému OBD.

 4. Mezi povinnosti fakultního správce (správce další součásti) patří zejména

    a. 

  zajištění školení zpracovatelů v platné metodice a dalších pokynů RVVI,

    b. 

  zajištění školení pro uživatele systému OBD,

    c. 

  konzultace k pořizování záznamů a práci se záznamy v systému OBD zpracovatelům,

    d. 

  zodpovědnost za formální zařazení výsledků do datové dávky pro RIV za daný rok,

    e. 

  vyhlášení termínu pro autory a zpracovatele pro ukončení sběru dat za daný rok,

    f. 

  vygenerování datových dávek pro RIV za daný rok za danou fakultu či součást, a to v termínu dle odstavce 4 písm. e),

    g. 

  zpracování přehledů a analýz pro potřeby fakulty nebo další součásti UK a

    h. 

  namátková kontrola vybraných záznamů.

 5. Mezi povinnosti univerzitního koordinátora patří zejména

    a. 

  komunikace s RVVI a jednotlivými poskytovateli, včetně předání datových dávek pro RIV za UK jednotlivým poskytovatelům, a to v termínech určených těmito poskytovateli,

    b. 

  zpracování celouniverzitních pokynů a doporučení týkajících se sběru dat a vykazování výsledků do RIV, a to s ohledem na vývoj legislativy v této oblasti, změny metodiky, aktualizaci dalších pokynů RVVI a na potřeby UK; součástí těchto pokynů je též vnitrouniverzitní metodika upravující sběr dat o těch výsledcích, které nepodléhají evidenci v RIV,

    c. 

  poskytování konzultací fakultním správcům a řešení jejich požadavků,

    d. 

  seznámení fakultních správců s novými skutečnostmi z metodiky a dalších pokynů RVVI pro daný rok,

    e. 

  vyhlašování termínu pro fakulty a další součásti UK pro předání datových dávek pro RIV za daný rok,

    f. 

  spravování a aktualizování webové stránky s informacemi o sběru dat a vykazování výsledků do RIV,

    g. 

  správa číselníku zdrojů, číselníku patentových úřadů, číselníku výjimek mezinárodních standardních čísel a číselníku zakázaných slov pro automatické generování klíčových slov v systému OBD a

    h. 

  zpracování přehledů a analýz za celou UK dle požadavků vedení UK.

 6. Autor výsledku je dále povinen (s ohledem na ustanovení Opatření rektora č. 40/2009, odst. 4.6) uvádět do textu výsledku určeného k publikaci, který vznikl na základě pracovněprávního či studijního vztahu autora k UK, afiliaci UK autora a fakulty či další součásti, a to ve formátu uvedeném v Příloze č. 2 tohoto opatření.

 7. V případě, že zpracovatel nebo fakultní správce zjistí při kontrolách záznamů chyby či nesrovnalosti v údajích záznamu o výsledku zapsaných v systému OBD, vrátí takový záznam k opravě autorovi. Hrozí-li, že by v důsledku dostatečně včasného neprovedení opravy záznamu autorem, došlo k možnému vyřazení výsledku ze strany RVVI, je zpracovatel nebo fakultní správce oprávněn opravu záznamu provést sám. V takovém případě je povinen autora výsledku o provedení opravy informovat.

 8. Pro účely kontrol a ověřování správnosti záznamů, zejména s ohledem na metodiku a další pravidla RVVI, mohou fakultní správci a univerzitní koordinátor kdykoli v průběhu sběru dat využít porovnání záznamů vložených do systému OBD se záznamy výsledků vedenými v meziuniverzitní databázi výsledků a na základě tohoto porovnání navrhovat autorům a zpracovatelům (v případě univerzitního koordinátora fakultním správcům) korekci údajů o výsledku zapsaných v systému OBD.Čl. 5

Přechodná a závěrečná ustanovení


 1. Na fakultách, které k datu účinnosti tohoto opatření využívají pro sběr dat o výsledcích jiný způsob evidence dat než dle čl. 2 odst. 1, bude dosavadní způsob evidence využit i pro sběr dat RIV za rok 2012. Na těchto fakultách je nutné

    a. 

  zajistit vygenerování datových dávek ve formátu pro RIV za rok 2012 jiným způsobem a zajistit formální kontrolu záznamů v těchto dávkách a

    b. 

  zajistit v roce 2013 součinnost při konverzi dat alespoň za léta 2008 až 2012 ze stávajících evidencí do systému OBD.

 2. Do doby převedení dat o výsledcích z dřívějších let lze jako primární zdroj informací o dosud nepřevedených záznamech o výsledcích využívat jiné evidence než systém OBD.

 3. Zrušuje se Opatření rektora č. 6/2007, Provádění sběru údajů o výzkumu a vývoji.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.


V Praze dne 20. prosince 2012


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UKPříloha č. 1


Typy dokumentů a dalších výsledků určené pro výběrovou bibliografii Univerzity Karlovy


 • Encyklopedie

 • Kapitola v monografii

 • Kazuistika

 • Případová studie

 • Licencovaný software

 • Monografie

 • Odborná učebnice

 • Odborný atlas

 • Patent

 • Popularizující článek

 • Přehledový článek ve vědeckém periodiku

 • Překlad monografie, dramatického díla a historického textu

 • Původní vědecký článek

 • Recenze2

 • Sborník

 • Specializované mapy

 • Stať ve sborníku (Proceedings paper)

 • Vědecký slovník
Příloha č. 2


Oficiální afiliace Univerzity Karlovy


V publikaci se uvádí oficiální institucionální afiliace v jazyce publikace v podobě: Název univerzity, název fakulty/součásti, tj. např:


„Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta“,

resp. „Charles University, Third Faculty of Medicine“.


Afiliace musí odpovídat příloze č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, ve které jsou obsažené české a anglické názvy fakult a dalších součástí.


V případě, že je dle pravidel editora či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující české, resp. anglické zkratky:


Český název

Zkratka v češtině

Zkratka v angličtině

Univerzita Karlova

UK

Charles Univ

Katolická teologická fakulta

KTF UK

Charles Univ, Fac Cathol Theol

Evangelická teologická fakulta

ETF UK

Charles Univ, Fac Protest Theol

Husitská teologická fakulta

HTF UK

Charles Univ, Fac Huss Theol

Právnická fakulta

PF UK

Charles Univ, Fac Law

1. lékařská fakulta

1. LF UK

Charles Univ, Fac Med 1

2. lékařská fakulta

2. LF UK

Charles Univ, Fac Med 2

3. lékařská fakulta

3. LF UK

Charles Univ, Fac Med 3

Lékařská fakulta v Plzni

LFP UK

Charles Univ, Fac Med Plzen

Lékařská fakulta v Hradci Králové

UK – LF HK

Charles Univ, Fac Med Hradec Kralove

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

FaF UK

Charles Univ, Fac Pharm

Filozofická fakulta

FF UK

Charles Univ, Fac Arts

Přírodovědecká fakulta

PřF UK

Charles Univ, Fac Sci

Matematicko-fyzikální fakulta

MFF UK

Charles Univ, Fac Math & Phys

Pedagogická fakulta

PedF UK

Charles Univ, Fac Edu

Fakulta sociálních věd

FSV UK

Charles Univ, Fac Soc Sci

Fakulta tělesné výchovy a sportu

FTVS UK

Charles Univ, Fac Phys Edu & Sport

Fakulta humanitních studií

FHS UK

Charles Univ, Fac Human

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

ÚDAUK

Charles Univ, Inst Hist

Centrum pro otázky životního prostředí

CŽP UK

Charles Univ, Env Cen

Centrum pro teoretická studia

CTS UK

Charles Univ, Ctr Theoret Study

Centrum ekonomický výzkum a doktorské studium

CERGE UK

Charles Univ, CERGE
.doc ke stažení


Poznámky

1

Povinnou součástí evidence výsledků dle tohoto opatření nejsou závěrečné práce bakalářského a magisterského studia.

2

V případě, že recenze je samostatným výsledkem, zejména u humanitních oborů.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám