Opatření rektora UK č. 11/2012

Název:

Termíny a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2012

K provedení:

Čl. 6 odst. 5 opatření rektora č. 20/2011

Účinnost:

1. listopadu 2012


Termíny a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2012


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tímto opatřením se v souladu s čl. 6 odst. 1 a 5 opatření rektora č. 20/2011, Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, (dále jen „Zásady“) stanoví termín předložení průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2012 (dále jen „program“ a „průběžná zpráva“) a podrobnosti o jejím obsahu, způsobu předložení a projednání.Čl. 2

Obsah průběžné zprávy


 1. Průběžná zpráva obsahuje zejména

    a. 

  stručný souhrn o uskutečňování programu s odkazy na maximálně deset klíčových publikací,

    b. 

  souhrnné údaje o výši vyčerpaných finančních prostředků a o výši finančních prostředků převedených do fondu účelově určených prostředků,

    c. 

  případnou aktualizaci údajů obsažených v částech přihlášky podle čl. 3 odst. 7 písm. f), h) nebo j) Zásad,

    d. 

  u programů, u nichž si to svým usnesením vyžádala Vědecká rada UK, adekvátní reflexi připomínek uvedených v posudku k přihlášce programu1.

 2. Průběžná zpráva se vztahuje k celému roku 2012, tj. včetně prvého pololetí, kdy byl program předfinancován.Čl. 3

Způsob a termín předložení průběžné zprávy


 1. Průběžná zpráva se předkládá v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení. Písemné vyhotovení, opatřené podpisy koordinátora programu a děkanů všech fakult (ředitelů jiných součástí) zúčastněných na programu, se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK. Elektronické vyhotovení ve formátu *.doc, *.docx nebo *. rtf se zasílá e-mailem na adresu prvouk@ruk.cuni.cz.

 2. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení se stanovuje na 20. února 2013.Čl. 4

Projednání průběžné zprávy


K průběžným zprávám o uskutečňování programů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. d) budou vypracovány oponentní posudky. Tyto průběžné zprávy i posudky projedná Vědecká rada UK.Čl. 5

Účinnost


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2012.V Praze dne 19. října 2012prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke stažení


Poznámky

1

Týká se těchto programů: P01, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P11, P12, P13, P15, P17, P18, P19, P22, P27, P33, P36, P37, P39, P40, P46, P47 a P48.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám