Opatření rektora UK č. 2/2012

Název:

Zásady udělování finančního bonusu za významné granty

K provedení:

-

Účinnost:

1. března 2012


Zásady udělování finančního bonusu za významné grantyČl. 1

Úvodní ustanovení


Hlavním cílem tohoto opatření je podpořit zapojení akademických a vědeckých pracovníků Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) ve významných grantových projektech, zejména mezinárodních.Čl. 2

Podmínky pro udělení finančního bonusu


 1. Finanční bonus může být udělen, jde-li jednoznačně o účelový, výzkumný grant.

 2. Za výzkumný grant se u tuzemských projektů považují například projekty a granty GAČR, TAČR, GA AVČR, projekty rezortních grantových agentur, například IGA Ministerstva zdravotnictví a projekty DB, DD a NAKI Ministerstva kultury. Bonus nelze udělit například v případě projektů výzkumných center (projekty LC i 1M), výzkumných záměrů, Specifického vysokoškolského výzkumu, GAUK, FRVŠ a rozvojových projektů MŠMT.

 3. Za výzkumný grant se u zahraničních projektů považují například programy Eurocores financované European Science Foundation, výzkumné projekty COST a granty 7. Rámcového Programu 1 „Cooperation“ a programu 2 „Ideas“ (ERC granty). Bonus nelze udělit například v případě programů 3 „People“ (Marie Curie) a 4 „Capacities“, stipendií DAAD, Fulbrightova komise apod. stipendia projektů Evropského sociálního fondu.

 4. Jde-li o grant, který byl v předcházejícím kalendářním roce ukončen, je podmínkou udělení bonusu, aby většina členů řešitelského kolektivu byla i v době podání žádosti nadále zaměstnána na univerzitě.Čl. 3

Výpočet výše finančního bonusu


 1. Pro výpočet výše finančního bonusu je rozhodující celkový objem neinvestičních prostředků vynaložených v rámci grantu v předcházejícím kalendářním roce (dále jen „hodnota grantu”).

 2. Výše finančního bonusu v procentech (B%) pro danou hodnotu grantu (G) je určena lineární funkcí, která je dána minimální hodnotou grantu (GMIN) a této hodnotě odpovídající výši bonusu v procentech (BMIN%) a maximální hodnotou grantu (GMAX) a této hodnotě odpovídající výši bonusu v procentech (BMAX%):


  B%=BMIN%+ (G - GMIN) x (BMAX%-BMIN%) / (GMAX-GMIN)


  Grantům s hodnotou grantu nižší než minimální hodnota grantu nelze bonus udělit, u grantů s hodnotu grantu vyšší než maximální hodnota grantu se hodnota grantu započte ve výši maximální hodnoty grantu.

 3. Při výpočtu bonusu v procentech se použijí tyto hodnoty:

  BMIN%

  =

  2%

  BMAX%

  =

  5% u tuzemských grantů, resp. 10% u zahraničních grantů

  GMIN

  =

  750 tis. Kč u humanitních a společenskovědních oborů, resp. 1 500 tis. Kč u lékařských a přírodovědných oborů

  GMAX

  =

  5 000 tis. Kč u tuzemských grantů, resp. 2 500 tis. Kč u zahraničních grantů.Čl. 4

Podávání žádostí o finanční bonus, využití finančních prostředků


 1. Žádosti o finanční bonus se podávají na příslušném formuláři každoročně hromadně za fakultu nebo další součást univerzity na rektorát univerzity, odbor pro vědu a výzkum, v termínu nejpozději do 28. února běžného roku.

 2. Jde-li o grant, jehož řešitelský tým tvoří akademičtí a vědečtí pracovníci z více součástí univerzity, podává se žádost prostřednictvím fakulty nebo další součásti, na které je zařazen hlavní řešitel grantu.

 3. O žádosti rozhoduje rektor. V případě schválení žádosti bude finanční příspěvek přidělen fakultě nebo další součásti nejpozději do tří týdnů ode dne schválení rozpočtu univerzity.

 4. Finanční bonus může být využit výhradně v souvislosti s řešitelským týmem grantu, včetně odměn řešitelům grantu, a s problematikou řešenou v rámci grantu.Čl. 5

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení


 1. Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost a administrativně je zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Univerzita vyčleňuje v rámci svého rozpočtu pro finanční bonusy část prostředků z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje1, popř. z jiných zdrojů.

 3. Základní informace o přidělování finančních bonusů dle tohoto opatření a o grantech, kterým byl finanční bonus udělen se obvyklým způsobem zveřejňují.

 4. Hodnoty BMIN% a BMAX% mohou být v daném kalendářním roce stanoveny rektorem odlišně.

 5. Termín pro podávání žádostí se v roce 2012 stanovuje na 2. dubna 2012.

 6. Věcný záměr tohoto opatření byl projednán na poradě děkanů dne 20. června 2011, ve Vědecké radě univerzity dne 30. června 2011 a v Akademickém senátu univerzity dne 20. ledna 2012.

 7. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2012.V Praze dne 27. února 2012


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poznámky

1

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám