Opatření rektora č. 22/2019

Název:

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2019/2020

K provedení:

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2019

[zrušeno OR č. 33/2021] od 1. 10. 2021


Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2019/2020

Čl. 1 - Poskytování sociálních stipendií na UK

 1. Sociální stipendium na Univerzitě Karlově je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují podmínky podle čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „Stipendijní řád UK“).

 2. Žádosti o přiznání sociálního stipendia (dále jen „žádost“ a „stipendium“) se podávají elektronickou formou, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Studenti / Stipendia a poplatky / Sociální stipendium“ (http://www.cuni.cz/UK-4316.html)1. K žádosti se přikládají doklady podle odstavce 4, které se doručují

    a. 

  v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace, nebo

    b. 

  v listinné podobě, na adresu „Univerzita Karlova, odbor pro studium a záležitosti studentů, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny rektorátu Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.

  V případě, že doklad doručený prostřednictvím aplikace v elektronické podobě nebude náležitě čitelný nebo vzniknou jiné důvodné pochybnosti o jeho platnosti, je student povinen na výzvu doručit doklad i v listinné podobě. Žádost se považuje za podanou dnem odeslání v aplikaci.

 3. Nedílnou součástí žádosti je uvedení bankovního spojení – číslo účtu, vedeného u banky se sídlem na území České republiky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky, na který má být stipendium vypláceno; stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 4. K žádosti v aplikaci student přikládá doklady podle odstavce 5, nebo prohlášení, že tyto doklady již doložil v žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK podané v témže akademickém roce. Nedodá-li student doklady současně s podáním žádosti, obdrží elektronickou formou výzvu k dodání dokladů v přiměřené lhůtě, nejdéle však do sedmi dnů po konci příslušné lhůty podle odstavce 8 písm. a), b), nebo c).

 5. Stipendium se podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu2, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za příslušné období nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Další podrobnosti o rozhodných příjmech a rozhodných obdobích, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 6. Platnost potvrzení se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce akademického roku, nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného; dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně písemně informovat.

 7. Žádost se vždy podává na období do konce aktuálního akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce aktuálního akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 4.

 8. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 21. 10. 2019.

 9. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2019/2020 takto:

    a. 

  do 21. 11. 2019, tj. první výplata v prosinci 2019,

    b. 

  do 21. 1. 2020, tj. první výplata v dubnu 2020,

    c. 

  do 21. 4. 2020, tj. první výplata v červenci 2020.

  V každé lhůtě podle písmena a), b) nebo c) lze podat nejvýše jednu žádost.

 10. Student, jehož žádosti o přiznání stipendia bylo vyhověno a který si tuto žádost podal ve lhůtě

    a. 

  podle odstavce 9 písm. a), obdrží v akademickém roce 2019/2020 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia,

    b. 

  podle odstavce 9 písm. b), obdrží v akademickém roce 2019/2020 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia,

    c. 

  podle odstavce 9 písm. c), obdrží v akademickém roce 2019/2020 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia,

  nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 5.

 11. Ustanovení odstavce 10 se nepoužije, stanoví-li pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám vydávaná MŠMT jinak.

 12. Stipendium je vypláceno takto:

  • v prosinci 2019, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2019 dohromady,

  • v dubnu 2020, kdy je vypláceno za leden, únor a březen 2020 dohromady,

  • v červenci 2020, kdy je vypláceno za duben, květen a červen 2020 dohromady, v případě podle odstavce 10 písm. c) za červen 2020,

  • v říjnu 2020, kdy je studentům vypláceno za září 2020.

 13. O vyřízení žádosti o stipendium bude student informován elektronickou formou nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně bude vydáno rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 5, bude o tom student informován elektronickou formou a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 14. Stipendium bude na základě příslušných právních předpisů v akademickém roce 2019/2020 vypláceno ve výši ¼ minimální mzdy za kalendářní měsíc.


Čl. 2 - Účinnost

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.

Opatření rektora č. 49/2017 se zrušuje.

V Praze dne 21. června 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

Na této stránce jsou k dispozici i podrobné informace o systému sociálních stipendií na Univerzitě Karlově.

2

§ 17 písm. a násl. ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.


Poslední změna: 22. červenec 2021 16:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám