Opatření rektora č. 21/2019

Název:

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2019/2020

K provedení:

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2019

[zrušeno OR č. 34/2021] od 1. 10. 2021


Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2019/2020

Čl. 1 - Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK

 1. Stipendium na podporu ubytování je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují podmínky dle čl. 8 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „Stipendijní řád UK“).

 2. Žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování (dále jen „žádost“ a „ubytovací stipendium“) se podávají elektronickou formou, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Studenti / Stipendia a poplatky / Stipendium na podporu ubytování“ (http://www.cuni.cz/UK-4315.html)1. V případě podle odstavce 4 se k žádosti přikládají doklady, které se doručují

    a. 

  v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace, nebo

    b. 

  v listinné podobě, na adresu „Univerzita Karlova, odbor pro studium a záležitosti studentů, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny rektorátu Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, přízemí, dveře č. 2.

  V případě, že doklad doručený prostřednictvím aplikace v elektronické podobě nebude náležitě čitelný nebo vzniknou jiné důvodné pochybnosti o jeho platnosti, je student povinen na výzvu doručit doklad i v listinné podobě. Žádost se považuje za podanou dnem odeslání v aplikaci.

 3. Nedílnou součástí žádosti je uvedení bankovního spojení – číslo účtu, vedeného u banky se sídlem na území České republiky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky; na který má být stipendium vypláceno; ubytovací stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 4. Při podávání žádosti student vyznačí, zda žádá o přiznání stipendia z důvodu sociální situace domácnosti studenta (dále jen „ubytovací stipendium ve zvýšené výměře“); v takovém případě se k žádosti v aplikaci přikládají doklady podle odstavce 11 nebo 12, nebo prohlášení, že tyto doklady již doložil v žádosti o přiznání sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách a čl. 3 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK (dále jen „sociální stipendium“) podané v témže akademickém roce. Nedodá-li student doklady současně s podáním žádosti, obdrží elektronickou formou výzvu k dodání písemností v přiměřené lhůtě, nejdéle však do sedmi dnů po konci příslušné lhůty podle odstavce 7 písm. a), b), nebo c).

 5. Žádost se vždy podává na období do konce aktuálního akademického roku; je-li žádosti vyhověno, ubytovací stipendium se vyplácí do konce aktuálního akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia.

 6. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 21. 10. 2019.

 7. Lhůty pro podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia a ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře jsou stanoveny v akademickém roce 2019/2020 takto:

    a. 

  do 21. 11. 2019 pro vyplácení počínaje za měsíc říjen 2019, tj. první výplata v prosinci 2019,

    b. 

  do 21. 1. 2020 pro vyplácení počínaje za měsíc leden 2020, tj. první výplata v dubnu 2020 a

    c. 

  do 21. 4. 2020 pro vyplácení počínaje za měsíc duben 2020, tj. první výplata v červenci 2020

  V každé lhůtě podle písmena a), b) nebo c) lze podat nejvýše jednu žádost.

 8. Ubytovací stipendium a ubytovací stipendium ve zvýšené výměře je vypláceno takto:

  • v prosinci 2019, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2019 dohromady,

  • v dubnu 2020, kdy je vypláceno za leden, únor a březen 2020 dohromady,

  • v červenci 2020, kdy je vypláceno za duben, květen a červen 2020 dohromady,

  • v říjnu 2020, kdy je studentům doktorských studijních programů vypláceno za červenec, srpen a září dohromady, ostatním studentům za září 2020.

 9. O vyřízení žádosti o ubytovací stipendium bude student informován elektronickou formou po podání žádosti a následně bude vydáno rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia, bude o tom student informován elektronickou formou a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 10. O vyřízení žádosti o ubytovací stipendium ve zvýšené výměře bude student informován elektronickou formou nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti a současně bude vydáno rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře (v takovém případě mu dále bude vypláceno ubytovací stipendium), bude o tom student informován elektronickou formou a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 11. Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře se vyplácí na základě posouzení sociální situace společné domácnosti, do které je student z pohledu příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 111/2006 Sb., v platném znění a zák. č. 117/1995 Sb., v platném znění) pro účely posouzení výše příjmů započítáván; u studenta, který dovršil 26. rok věku, na základě posouzení sociální situace jeho vlastní domácnosti. Do první kategorie budou zařazeni studenti, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5, do druhé kategorie studenti, kde rozhodný příjem domácnosti přesahuje tento násobek životního minima a nepřesahuje násobek životního minima stanovený právním předpisem pro přiznání přídavku na dítě2, přičemž jsou čerpány přídavky na dítě nebo dávky v hmotné nouzi dorovnávající rozhodný příjem do částky živobytí (příspěvek na živobytí). Rozhodné příjmy a rozhodná období, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 12. Skutečnosti podle odstavce 11 se dokládají originálem nebo ověřenou kopií příslušného potvrzení vydaného k tomu určeným úřadem České republiky, student, který dovršil 26. rok věku, je dokládá čestným prohlášením, jehož vzor je přílohou tohoto opatření.

 13. Student, který není občanem České republiky ani nemá v ČR trvalý pobyt, svou sociální situaci doloží originálem nebo ověřenou kopií potvrzení dokládajícím tuto situaci ve vztahu k právním předpisům, které se na její posuzování vztahují. Žádosti těchto studentů se posuzují individuálně; v této souvislosti může být odborem pro studium a záležitosti studentů rektorátu stanovena požadovaná forma doložení sociální situace pro daný stát nebo dané státy.

 14. Osobám, které jsou účastníky výměnných studentských programů, na jejichž základě studují na Univerzitě Karlově část studijního programu, a které v oblasti studia na základě mezinárodní nebo meziuniverzitní smlouvy požívají práv studentů, může být přiznáno a vypláceno pouze ubytovací stipendium; ustanovení tohoto opatření se na podávání a vyřizování žádostí těchto osob, jakož i na vyplácení ubytovacích stipendií, vztahují přiměřeně.

 15. Platnost dokladu podle odstavce 12 nebo 13 se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce aktuálního akademického roku, jde-li o pobírání přídavku na dítě nebo čestné prohlášení podle odstavce 12 a nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného, u jiné písemnosti do konce období vyplývajícího z právního předpisu. Dojde-li k takové změně této situace, že tato potvrzení již nebudou odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně písemně informovat.

 16. Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře bude v akademickém roce 2019/2020 vypláceno ve dvou kategoriích v těchto hodnotách:

  • 1. kategorie ….(59 + výše ubytovacího stipendia podle odstavce 17 za den) * počet dnů v daném měsíci

  • 2. kategorie …. (27 + výše ubytovacího stipendia podle odstavce 17 za den) * počet dnů v daném měsíci

 17. V případě, že student splňuje podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, vyplácí se mu stipendium na podporu ubytování pouze v hodnotě (6 + výše ubytovacího stipendia podle odstavce 17 za den) * počet dnů v daném měsíci (tzv. 1. kategorie-soc.). Všechny výše stipendia jsou uváděny v Kč.

 18. Nejde-li o případ podle odstavce 18, bude ubytovací stipendium

    a. 

  v prosinci 2019 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře byl příspěvek nebo dotace na poskytování stipendií na podporu ubytování přidělená Univerzitě Karlově (dále jen „dotace“) na rok 2019 vyčerpána a

    b. 

  v dalších obdobích výplat podle odstavce 8 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů a studentům doktorských studijních programů byla příslušná alikvotní část dotace na rok 2020 v daném období vyčerpána.

 19. Ubytovací stipendium hrazené z prostředků vyčleněných v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy (tj. nikoliv z příspěvku), bude studentům, kteří překračují standardní dobu studia o méně než jeden rok vypláceno ve všech kategoriích, studentům, kteří mají trvalý pobyt v okrese, ve kterém je místo jejich studia, nebo na území hlavního města Prahy, je-li místo jejich studia na území hlavního města Prahy, bude v akademickém roce 2019/2020 poskytováno pouze ve zvýšené výměře.


Čl. 2 - Účinnost

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.

Opatření rektora č. 54/2017 se zrušuje.
V Praze dne 21. června 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Příloha OR 21/2019 - Čestné prohlášení - .doc/.pdf

Poznámky

1

Na této stránce jsou k dispozici i podrobné informace o systému ubytovacích stipendií na Univerzitě Karlově.

2

Aktuálně tedy 2,7 násobek životního minima.Poslední změna: 22. červenec 2021 16:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám