Opatření rektora č. 26/2019

Název:

Spolupráce v rámci organizace studia doktorského studijního programu akreditovaného na více fakultách Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. října 2019


Spolupráce v rámci organizace studia doktorského studijního programu akreditovaného na více fakultách Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření stanovuje základní společné podmínky pro uskutečňování společně akreditovaného doktorského studijního programu více fakultami (dále jen „zúčastněné fakulty“) Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) dle čl. 22 odst. 3 písm. c) Statutu. Opatření definuje minimální povinné společné parametry takto realizovaného doktorského studijního programu, spolupráce na úrovni fakult může být užší.


Čl. 2 - Přijímání ke studiu

 1. Před vyhlášením podmínek přijímacího řízení do daného akademického roku všechny zúčastněné fakulty projednají, které z nich vypíšou přijímací řízení. Přijímací řízení může vypsat jen jedna, více nebo všechny zúčastněné fakulty.

 2. Vypisuje-li přijímací řízení více fakult nebo všechny zúčastněné fakulty, stanoví tyto fakulty po vzájemné dohodě podmínky přijetí ke studiu tak, že podmínky podle ustanovení § 49 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) budou shodné; nejvyšší možný a předpokládaný počet přijatých uchazečů se může na každé fakultě lišit.

 3. Přihlášku ke studiu lze podat jen na jednu z fakult.

 4. Přijímací řízení je realizováno na každé fakultě samostatně. Úspěšní uchazeči o studium se zapisují do studia na té fakultě, kde konali přijímací řízení.

 5. Zkušební komise pro přijímací řízení je buď společná, nebo samostatná s účastí vždy alespoň jednoho zástupce z každé zúčastněné fakulty.


Čl. 3 - Společná oborová rada doktorského studijního programu

 1. Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor na návrh děkanů zúčastněných fakult předložený mu po vzájemné dohodě a po vyjádřeních příslušných vědeckých rad.

 2. Garant studijního programu je akademickým pracovníkem jedné ze zúčastněných fakult, který ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu. Dbá o obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o kvalitu jeho uskutečňování, o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení. Za účelem efektivnější koordinace pověří děkan každé ze zúčastněných fakult na návrh garanta studijního programu a po projednání na oborové radě člena příslušné oborové rady, který zaštítí a koordinuje studijní agendu studentů příslušné zúčastněné fakulty. Působnost garanta studijního programu za studijní program jako celek zůstává tímto nedotčena.


Čl. 4 - Jednotné definování základních společných povinností individuálního studijního plánu

 1. Termíny týkající se doktorského studia obsažené v Harmonogramech akademického roku zúčastněných fakult se vzájemně překrývají v dostatečném rozsahu, a tím je zajištěna jednotná práce společné oborové rady při schvalování a hodnocení plnění individuálních studijních plánů.

 2. Fakulta, na které je student zapsán do studia, zodpovídá za správnou organizaci jeho studia. Student je povinen se řídit předpisy té fakulty, na které je zapsán do studia.

 3. Rovnost podmínek studia všech studentů je zajištěna činností společné oborové rady.

 4. Rámcový popis studijního plánu doktorského studijního programu je totožný pro všechny studenty a obsahuje základní výčet studijních povinností a dalších požadavků na tvůrčí činnost a absolvování stáží, které jsou dále konkretizovány individuálním studijním plánem studenta, návrh tématu disertační práce a údaje podstatné pro státní doktorskou zkoušku. Při zachování jednotné instrukce i hodnocení lze akceptovat dílčí technické odlišnosti v nastavení modulu SIS, ve kterém výhradně probíhá administrace doktorského studia na univerzitě.

 5. Individuální studijní plán může obsahovat studijní povinnosti, které jsou realizovány i na dalších zúčastněných fakultách.


Čl. 5 - Společné konání státních závěrečných zkoušek

Obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí pro obhajobu disertační práce a státní doktorská zkouška před komisí pro státní doktorskou zkoušku (dále jen „zkušební komise") na fakultě, kde je student zapsán ke studiu. Předseda a členové komise pro státní doktorskou zkoušku a komise pro obhajobu disertační práce jsou na návrh oborové rady jmenováni děkanem příslušné zúčastněné fakulty podle pravidel, která zohledňují vnitřní předpisy té fakulty, na níž je student zapsán. Členem komise je zpravidla alespoň jeden zástupce z další zúčastněné fakulty. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou příslušné fakulty. Alespoň jeden člen nesmí být členem akademické obce žádné ze zúčastněných fakult.


Čl. 6 - Doklady o absolvování studijního programu

 1. Údaje v dodatku diplomu se řídí příslušným opatřením rektora.

 2. Promoce jsou organizovány na každé fakultě samostatně.


Čl. 7 - Profil absolventa

 1. Společně realizovaný doktorský studijní program má jeden profil absolventa. Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi studijního programu osvojují, jsou v souladu s daným typem a případným profilem studijního programu a odpovídají příslušné oblasti vzdělávání. Dále je jeho obsahem rámcové uplatnění absolventů studijního programu.

 2. Profil absolventa, zveřejňovaný v Podmínkách přijímacího řízení, bude převzat ze schválené akreditace nebo bude na fakultách, které přijímací řízení vyhlašují, jednotně upraven.


Čl. 8 - Dohoda o vzájemné spolupráci

Vzor dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování společně akreditovaného doktorského studijního programu je uveden v příloze 1 tohoto opatření. Jedná se o návrh bodů spolupráce, které jsou doporučeny k smluvní úpravě před zahájením realizace předmětného studijního programu. Finální návrh dohody bude před podpisem doručen na Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací Rektorátu Univerzity Karlovy ke kontrole.


Čl. 9 - Závěrečné ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2019.

 2. Na studijní programy, které byly akreditovány před účinností tohoto opatření, se toto opatření vztahuje přiměřeně.
V Praze dne 11.7.2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Příloha č. 1 - Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu .PDF / .DOCPoslední změna: 30. červenec 2019 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám