Opatření rektora č. 20/2019

Název:

Dodatek č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. června 2019

[zrušeno OR č. 57/2021]


Dodatek č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 1

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje Opatření rektora č. 52/2017 ze dne 30.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017 a dodatku č. 2 ze dne 25.10.2018 takto:


I.

v Hlavě XIII se v čl. II v textu vypouští odrážka:


 • pozemek parc. č. st. 1781, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. st. 1818, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1864,

 • pozemek parc. č. 1254, ostatní plocha.


II.

v Hlavě XVII. se vypouští čl. VI.


III.

v Hlavě III. se vypouští odrážka:


 • pozemek parc. č. 1009, ostatní plocha.


IV.

v Hlavě XVI. se čl. I doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 493/20, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 493/50, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 493/54, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 493/57, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 493/58, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 493/59, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 493/60, ostatní plocha.


V.

v Hlavě IX. se čl. I. nahrazuje tímto zněním:


- v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 3094:

 • pozemek parc. č. 200/22, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 200/24, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 201/14, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 201/17, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 201/19, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 201/20, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. st. 1697, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. st. 1793, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. st. 1943, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. st. 1587, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.1203,

 • pozemek parc. č. st. 1907, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č. p. nebo č. e.


v Hlavě IX se čl. II nahrazuje tímto zněním:

- v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 3985:

 • pozemek parc. č. 80, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 92/4, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 92/25, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 92/26, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 92/37, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 376/1, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 410/2, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. st. 535, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. st. 1376/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 683.


VI.

v Hlavě XI. se za čl. VII. vkládá nový čl. VIII tohoto znění:


 • dočasná stavba Seismické stanice SKAC – Skalice umístěná na pozemku jiného vlastníka parc. č. 345/1, k.ú. Skalice u Žitenic, obec Žitenice, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví 392.


VII.

v Hlavě XVIII. se čl. V. doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 3569, zahrada.


VIII.

v Hlavě XIV. se čl. III nahrazuje tímto zněním:


- v katastrálním území Jinonice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1029:


 • pozemek parc. č. 764/224, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 661, vyjma části budovy, v níž se nachází ubytovací zařízení, vyznačené barevně podle jednotlivých podlaží v příloze č. 1 tohoto dodatku,

 • pozemek parc. č. 764/114, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 764/267, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 764/268, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 764/269, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 764/270, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 764/272, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 272/273, ostatní plocha.


- v katastrálním území Jinonice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1347:


 • jednotka č. 611/101, nebytový prostor, v budově č.p. 611, postavené na pozemku parc. č. 764/198

 • jednotka č. 611/102, nebytový prostor, v budově č.p. 611, postavené na pozemku parc. č. 764/198,

 • jednotka č. 611/103, nebytový prostor, v budově č.p. 611, postavené na pozemku parc. č. 764/198.


- v katastrálním území Jinonice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1110:


 • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 14012/450406 na společných částech budovy č.p. 611 na pozemku parc. č. 764/198,

 • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 24778/450406 na společných částech budovy č.p. 611 na pozemku parc. č. 764/198,

 • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 13472/450406 na společných částech budovy č.p. 611 na pozemku parc. č. 764/198.


Čl. 2

 1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 52/2017 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

 2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 17. 05. 2019.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2019.V Praze dne 24. května 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

OR 52/2017 ve znění OR 20/2019Poslední změna: 4. leden 2022 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám