Opatření rektora č. 14/2019

Název:

Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

K provedení:

Čl. 11 odst. 4 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. září 2019 - 31. května 2022

[změněno OR č. 23/2022], ÚPLNÉ ZNĚNÍ VIZ OR 23/2022


Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Studijní program, který náleží do oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro kterou má Univerzita Karlova (dále jen „UK“) institucionální akreditaci, může být uskutečňován pouze na základě oprávnění uskutečňovat studijní program uděleného radou pro vnitřní hodnocení.

 2. Toto opatření stanovuje náležitosti návrhu studijního programu předkládaného rektorovi, na základě kterého rada pro vnitřní hodnocení může udělit oprávnění k uskutečňování tohoto studijního programu v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání (dále jen „oprávnění“).


Čl. 2 - Návrh studijního programu

 1. Návrhem studijního programu se rozumí:

    a. 

  návrh nového studijního programu,

    b. 

  návrh na opětovné udělení oprávnění studijnímu programu,

    c. 

  návrh na rozšíření studijního programu o další studijní plán pro další formu studia, specializaci, sdružené studium, udělení oprávnění konat rigorózní zkoušku,

    d. 

  návrh na uskutečňování studijního programu v dalším jazyce výuky,

    e. 

  návrh na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program spolu s další fakultou nebo vysokoškolským ústavem UK,

    f. 

  návrh na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program na dislokovaném pracovišti mimo sídlo fakulty,

    g. 

  návrh na rozšíření oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program spolu s ústavem Akademie věd ČR (dále jen „AV ČR“),

    h. 

  návrh na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program spolu se zahraniční vysokou školou, která uskutečňuje obsahově související studijní program ve stejném typu studia (§ 47a odst. 1 zákona o vysokých školách).

 2. Návrh studijního programu dle odstavce 1 písm. a) a b) je předkládán v plném rozsahu náležitostí uvedených v čl. 4 a 5. Návrh studijního programu podle odstavce 1 písm. c) až h) je předkládán v rozsahu náležitostí odpovídajícím typu návrhu.

 3. Veškeré údaje a informace o studijním programu jsou náležitostmi návrhu studijního programu.


Čl. 3 - Studijní program

 1. Identita studijního programu je dána:

    a. 

  typem studijního programu, který může být bakalářský, magisterský, magisterský navazující na bakalářský nebo doktorský,

    b. 

  určující oblastí vzdělávání,

    c. 

  profilem studijního programu, který může být profesní nebo akademický,

    d. 

  jazykem výuky,

    e. 

  standardní dobou studia,

    f. 

  akademickým titulem udělovaným absolventům,

    g. 

  přípravou absolventů pro výkon regulovaného povolání,

    h. 

  kódem klasifikace ISCED-F 2013,

    i. 

  kódem studijního programu přiděleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Čl. 4 - Předkládání návrhu studijního programu

 1. Návrh studijního programu uskutečňovaného samostatně jednou fakultou předkládá1 děkan fakulty, návrh studijního programu uskutečňovaného společně více fakultami, případně ve spolupráci s vysokoškolským ústavem předkládají společně děkani zúčastněných fakult, případně s ředitelem vysokoškolského ústavu.

 2. Návrh studijního programu obsahuje:

    a. 

  průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult případně spolu s ředitelem vysokoškolského ústavu, spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu uvedenými v části A přílohy č. 1 a písemným návrhem na jmenování garanta studijního programu,

    b. 

  náležitosti návrhu studijního programu podle čl. 5 až 7.

 3. Spolu s návrhem studijního programu se vědecká rada fakulty nebo fakult vyjadřuje k návrhu na jmenování garanta studijního programu a u doktorského studijního programu také k návrhu na jmenování členů oborové rady2.

 4. Rektor jmenuje garanta studijního programu a u doktorského studijního programu také členy oborové rady na základě údajů uvedených v návrhu děkana fakulty nebo děkanů fakult popřípadě ředitele vysokoškolského ústavu) v případě garanta studijního programu do jednoho měsíce od udělení oprávnění a v případě členů oborové rady do jednoho měsíce od podání návrhu na jejich jmenování.


Čl. 5 - Základní náležitosti návrhu studijního programu

 1. Základní náležitosti návrhu studijního programu (dále jen „základní náležitosti“) obsahují součásti studijního programu podle § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách, další náležitosti uvedené v § 44 odst. 3 až 6 zákona o vysokých školách a doklady o personálním zabezpečení studijního programu.

 2. Základní náležitosti mají následující strukturu:

  • základní údaje o studijním programu,

  • charakteristika studijního programu,

  • studijní plány bakalářských, nebo magisterských studijních programů, anebo rámcový studijní plán doktorského studia,

  • charakteristiky studijních předmětů a

  • personální zabezpečení studijního programu.

 3. Základní údaje o studijním programu jsou dány požadavky § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách, čl. 5 až 11 studijního a zkušebního řádu a požadavky vyplývajícími z dalších předpisů UK.

 4. Součástí charakteristiky studijního programu je popis studijního programu a profil absolventa studijního programu.

 5. Pro navazující magisterské studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, jsou uvedeny specifické podmínky pro přijetí na základě požadavků uznávacího orgánu.

 6. Studijní plány bakalářského nebo magisterského studijního programu stanoví povinné a povinně volitelné předměty a jejich strukturu, dále obsah a rozsah částí státní závěrečné zkoušky. Studijní plán se uvádí samostatně pro každou formu studia, specializaci, sdružené studium, studium na dislokovaném pracovišti a studium ve spolupráci s pracovištěm AV ČR nebo zahraniční vysokou školou. V případě návrhu magisterského studijního programu spolu s oprávněním konat státní rigorózní zkoušku se uvádí i obsah státní rigorózní zkoušky.

 7. Rámcový popis studijního plánu doktorského studijního programu obsahuje základní výčet studijních povinností a dalších požadavků na tvůrčí činnost a absolvování stáží, které jsou dále konkretizovány individuálním studijním plánem studenta, a údaje podstatné pro státní doktorskou zkoušku.

 8. Charakteristika studijního předmětu popisuje předmět ve shodě s požadavky čl. 7 studijního a zkušebního řádu a požadavky opatření rektora č. 13/2019 Standardy studijních programů Univerzity Karlovy (dále jen „OR č. 13/2019“) a odpovídá popisu studijního předmětu v informačním systému UK.

 9. Personální zabezpečení studijního programu obsahuje údaje o jednotlivých vyučujících ve struktuře formuláře C-I „personální zabezpečení“ v příloze č. 1, seznam vyučujících pro účely projednávání návrhu v radě pro vnitřní hodnocení a v případě doktorského studia seznam navrhovaných členů oborové rady.

 10. Podrobná struktura základních náležitostí je uvedena v příloze č. 1. Pokyny k vyplnění a další podpůrné informace pro zpracovatele jsou uvedeny v metodickém pokynu UK „Příprava studijních programů“.


Čl. 6 - Specifické náležitosti návrhu studijního programu

 1. Specifické náležitosti návrhu studijního programu (dále jen „specifické náležitosti“) jsou tyto:

    a. 

  u návrhu studijního programu v cizím jazyce výuky: prohlášení děkana v průvodním dopise o splnění požadavků stanovených v čl. 24 OR č. 32/2017,

    b. 

  u návrhu studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání3: povolení příslušného uznávacího orgánu,

    c. 

  u návrhu studijního programu zaměřeného na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky4: povolení Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra,

    d. 

  u návrhu studijního programu, ve kterém je možno praktickou výuku provádět pouze na pracovišti akreditovaném podle zvláštního právního předpisu: akreditace pro praktickou výuku tohoto studijního programu,

    e. 

  u návrhu studijního programu, jehož součástí je smluvně zajištěná povinná odborná praxe: kopie nebo vzory rámcových, případně dílčích smluv o zajištění odborné praxe s příslušnými pracovišti,

    f. 

  u návrhu studijního programu uskutečňovaného na dislokovaném pracovišti: dohodu o materiálně-technickém a dalším zabezpečení studijního programu, případně dalších skutečnostech při uskutečňování studijního programu mezi fakultou nebo fakultami a příslušnou institucí,

    g. 

  u návrhu doktorského studijního programu uskutečňovaného spolu s ústavem AV ČR: dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování příslušného doktorského studijního programu mezi fakultou nebo fakultami a pracovištěm nebo pracovišti AV ČR vypracovaná podle vzoru, který je přílohou smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřené mezi UK a AV ČR,

    h. 

  u návrhu studijního programu pro společné uskutečňování se zahraniční vysokou školou (popř. zahraničními vysokými školami):

  • základní evidenční údaje o zahraniční vysoké škole včetně oficiálního názvu instituce a jí udělovaného akademického titulu podle právního řádu příslušného státu nebo země, oficiální překlad názvu instituce do anglického jazyka a spojení na pověřenou kontaktní osobu,

  • údaje o typu udělovaného diplomu (společný diplom podle opatření rektora č. 61/2017 dva nebo více současně udělovaných diplomů podle opatření rektora č. 37/2018),

  • dohoda o meziuniverzitním studiu uzavřená podle ustanovení § 47a odst. 2 zákona o vysokých školách, čl. 22 odst. 5 statutu UK a opatření rektora č. 66/2017,

  • doklad o platnosti zahraniční akreditace nebo jiné formy uznání obsahově souvisejícího zahraničního vysokoškolského studijního programu podle právních předpisů domovského státu zahraniční vysoké školy, popřípadě je doloženo podání žádosti zahraniční vysoké školy o tuto zahraniční akreditaci nebo uznání; příslušné právní předpisy domovského státu zahraniční vysoké školy jsou konkrétně určeny – podle přílohy nařízení vlády č. 274/2016 Sb.,

  • případné doplňující údaje podstatné pro uskutečňování studijního programu.


Čl. 7 - Náležitosti návrhu na rozšíření studijního programu

 1. Oprávnění uskutečňovat studijní program lze rozšířit (dále jen „rozšíření oprávnění“) podle čl. 18 akreditačního řádu. Návrh studijního programu obsahuje náležitosti v rozsahu přiměřeném požadovanému rozšíření a to

    a. 

  v návrhu na rozšíření oprávnění o další formu studia, specializaci a studijní plán pro sdružené studium zejména:

  1. základní údaje o studijním programu (čl. 5 odst. 3), případně další údaje, u kterých dochází ke změně, s označením změn a popisem navrhovaných změn,

  2. studijní plán nebo plány bakalářského nebo magisterského studijního programu v příslušné formě studia (čl. 5 odst. 5) v plném rozsahu,

  3. charakteristika nových studijních předmětů (čl. 5 odst. 7), případně předmětů, u kterých dochází ke změně,

  4. personální údaje o vyučujících (čl. 5 odst. 8), kteří se budou nově na výuce podílet,

    b. 

  v návrhu na rozšíření oprávnění o právo konat státní rigorózní zkoušku:

  1. základní údaje o studijním programu (čl. 5 odst. 3), případně další údaje, u kterých dochází ke změně s označením změn a popisem navrhovaných změn,

  2. údaje o obsahu ústní části státní rigorózní zkoušky,

    c. 

  v návrhu na rozšíření o oprávnění uskutečňovat obsahově totožný studijní program také v cizím jazyce zejména:

  1. základní údaje o studijním programu (čl. 5 odst. 3), případně další údaje, u kterých dochází ke změně s označením změn, název studijního programu, případně specializací v příslušném jazyce výuky a popis navrhovaných změn,

  2. specifické náležitosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a),

    d. 

  v návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program, ve kterém v souvislosti s rozšířením nedochází k žádným významným změnám, o oprávnění uskutečňovat studijní program na dislokovaném pracovišti mimo sídlo fakulty obsahuje

  1. základní údaje o dislokovaném pracoviště v rozsahu: oficiální název pracoviště, překlad názvu do anglického jazyka, kontaktní údaje a zodpovědnou osobu.

  2. základní údaje o studijním programu (čl. 5 odst. 3), případně další údaje, ve kterých dochází ke změně s označením změn a popisem navrhovaných změn,

  3. studijní plán bakalářského nebo magisterského studijního programu v příslušné formě studia (čl. 5 odst. 5) uskutečňovaném na dislokovaném pracovišti v plném rozsahu,

  4. charakteristika studijních předmětů (čl. 5 odst. 7), u kterých dochází ke změně,

  5. specifické náležitosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f),

    e. 

  v návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program, ve kterém v souvislosti s rozšířením nedochází k žádným podstatným změnám, o spolupráci s ústavem AV ČR obsahuje:

  1. základní údaje o ústavu AV ČR v rozsahu: oficiální název instituce, oficiální překlad názvu instituce do anglického jazyka, kontaktní údaje a zodpovědnou osobu,

  2. základní údaje o studijním programu (čl. 5 odst. 3), případně další údaje, ve kterých dochází ke změně s označením změn a popisem navrhovaných změn,

  3. specifické náležitosti podle čl. 6 odst. 1 písm. g),

    f. 

  v návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program, ve kterém v souvislosti s rozšířením nedochází k žádným významným změnám, o spolupráci se zahraniční vysokou školou obsahuje:

  1. základní evidenční údaje o zahraniční vysoké škole v rozsahu formuláře A-II v příloze č. 1: oficiální název instituce, oficiální překlad názvu instituce do anglického jazyka, kontaktní údaje na pověřenou kontaktní osobu,

  2. základní údaje o studijním programu (čl. 5 odst. 2), ve kterých dochází ke změně s označením změn a popisem navrhovaných změn,

  3. studijní plán nebo plány bakalářského nebo magisterského studijního programu v příslušné formě studia (čl. 5 odst. 5) v plném rozsahu, popřípadě odpovídající studijní plán doktorského studia,

  4. specifické náležitosti podle čl. 6 odst. 1 písm. h).

 2. Dochází-li ve studijním programu v souvislosti s návrhem na rozšíření oprávnění o další formu studia, rigorózní řízení, nebo v souvislosti s návrhem na uskutečňování daného studijního programu také v dalším jazyce výuky k významným změnám oproti původnímu návrhu studijního programu zejména v charakteristice studijního programu, profilu absolventa, obsahu a rozsahu částí státní závěrečné zkoušky a personálním zabezpečení, je nutno předložit návrh studijního programu v plném rozsahu uvedeném v čl. 5.


Čl. 8 - Změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování

 1. Děkan fakulty nebo děkani fakult jsou povinni podle čl. 18 odst. 3 akreditačního řádu předem oznámit radě pro vnitřní hodnocení závažné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování podle čl. 28 OR č. 32/2017.

 2. Oznámení o změnách se zasílají radě pro vnitřní hodnocení předem (čl. 18 odst. 2 akreditačního řádu) v přiměřené lhůtě před jejich promítnutím do vzdělávací činnosti. Oznámení o změnách, které z podstaty věci nelze zaslat předem, se zasílají radě pro vnitřní hodnocení do 30 dnů od jejich promítnutí do vzdělávací činnosti.

 3. Oznámení o změnách je podáváno formou dopisu děkana fakulty nebo děkanů fakult, případně spolu s ředitelem vysokoškolského ústavu a obsahuje náležitosti studijního programu podle čl. 5 až 7 v rozsahu odpovídajícím navrhovaným změnám. K závažným změnám podle čl. 18 akreditačního řádu se vyjadřuje vědecká rada fakulty nebo vědecké rady fakult případně vědecká rada vysokoškolského ústavu.

Čl. 9 - Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019.

 2. Opatření rektora č. 58/2017 se zrušuje.Přílohy:

 1. Podrobné náležitosti návrhu studijního programu

  .doc

  | .pdf

 2. Pravidla a doporučené postupy pro vytváření studijních programů na UK

  .doc

  | .pdf

V Praze dne 26. dubna 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


OR 14/2019

.pdf ke stažení


Příloha č. 1


.doc

|.pdf


Příloha č. 2

.doc

| .pdfÚPLNÉ ZNĚNÍ OR 14/2019 VE ZNĚNÍ OR 23/2022 - VIZ OR 23/2022

Poznámky

1

Čl. 11 odst. 2 akreditačního řádu UK.

2

V případě, že v průběhu projednávání návrhu studijního programu dojde ke změně garanta nebo člena OR musí se podle čl. 22 odst. 1 Statutu UK k novému návrhu rovněž vyjádřit vědecká rada fakulty, nebo fakult.

3

§ 78 odst. 7 zákona o vysokých školách.

4

§ 78 odst. 7 věta třetí zákona o vysokých školách.


Poslední změna: 4. srpen 2022 16:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám