Opatření rektora č. 9/2024

Název:

Podrobnosti k zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu v případě zániku akreditace a oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace

K provedení:

Ustanovení § 80 odst. 5 a § 81b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK

Účinnost:

1. března 2024


Podrobnosti k zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu v případě zániku akreditace a oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření rektora v návaznosti na ustanovení § 80 odst. 5 a § 81b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné fakultě Univerzity Karlovy pro případ zániku akreditace studijního programu nebo zániku oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace (dále jen „zánik akreditace“).


Čl. 2 Určení nástupnického studijního programu

 1. Fakulta zajistí studentům studijního programu, jehož akreditace zaniká, a osobám, jejichž studium tohoto studijního programu je přerušeno, (dále jen „student“) možnost pokračovat ve studiu v rámci studijního programu, který má stejný nebo obdobný obsah jako studijní program, jehož akreditace zaniká (dále jen „nástupnický studijní program“).

 2. Nástupnický studijní program schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy, a to zpravidla spolu s udělením oprávnění uskutečňovat studijní program.

 3. Nástupnický studijní program může obsahovat studijní plán na dostudování. Studijní plán na dostudování je z hlediska časové a obsahové posloupnosti shodný se studijním plánem v rámci studijního programu, jehož akreditace zaniká. Obsahuje-li nástupnický studijní program studijní plán na dostudování, bude student zařazen do studia podle tohoto studijního plánu.

 4. V případě, že Rada pro vnitřní hodnocení schválí dva nebo více nástupnických studijních programů, děkan fakulty, na které je uskutečňován studijní program, jehož akreditace zaniká, z takto schválených nástupnických programů

    a. 

  vybere po konzultaci s garantem studijního programu nástupnický studijní program podle zaměření studijního programu, jehož akreditace zaniká, nebo

    b. 

  určí studentům studijního programu, jehož akreditace zaniká, lhůtu pro volbu mezi dvěma či více nástupnickými studijními programy:

  1. v případě, že student ve stanovené lhůtě volbu učiní, tuto volbu není možno změnit a je konečná,

  2. v případě, že student ve stanovené lhůtě volbu neučiní, vybere nástupnický studijní program děkan podle zaměření studijního programu, jehož akreditace zaniká; tento výběr je konečný.

 5. V případě nezbytnosti řešit další kroky spojené s výběrem nástupnického studijního programu se postupuje obdobně podle odstavce 4.


Čl. 3 Převod do nástupnického studijního programu

 1. Fakulta rozhodne opatřením děkana o převodu studentů do nástupnického studijního programu.

 2. Děkan vydá toto opatření zpravidla nejpozději 4 měsíce přede dnem, k němuž má akreditace zaniknout.

 3. V opatření děkana se uvede identifikace nástupnického studijního programu a studijního programu, jehož akreditace zaniká, a termín zařazení do nástupnického studijního programu. V případě postupu podle čl. 2 odst. 4 písm. b) uvede rovněž lhůtu pro volbu mezi dvěma či více vyjmenovanými nástupnickými studijními programy, a výběr nástupnického studijního programu v případě, že student volbu ve stanovené lhůtě neučiní.

 4. V případě, že dochází k převodu studentů mezi fakultami, fakulta uskutečňující studijní program, jehož akreditace zaniká, a fakulta uskutečňující nástupnický studijní program si písemně dohodnou podrobnosti; výsledek této dohody je součástí opatření děkana podle odstavce 1. Opatření děkana vydává děkan fakulty, která uskutečňuje studijní program, jehož akreditace zaniká.

 5. Vzor opatření děkana je přílohou č. 1 tohoto opatření.


Čl. 4 Souvislé studium

 1. Studium ve studijním programu, jehož akreditace zaniká, a studium v nástupnickém studijním programu se považuje za souvislé studium zejména:

    a. 

  pro účely stanovení poplatku za delší studium,

    b. 

  pro účely přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia,

    c. 

  z hlediska členství v akademické obci a členství v orgánech od něho odvozených, jestliže to neodporuje pravidlům o jejich složení, nejedná-li se o postup podle čl. 3 odst. 4,

    d. 

  z hlediska kontrol studia předmětů (včetně zapsaných a nesplněných studijních povinností a všech pokusů o vykonání kontroly studia předmětu), státní závěrečné zkoušky a jejích částí, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce,

    e. 

  z hlediska přerušení studia a jeho celkové doby,

    f. 

  z hlediska zadání tématu bakalářské, diplomové nebo disertační práce,

    g. 

  z hlediska stanovení podmínek individuálního studijního plánu v případě studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu,

    h. 

  z hlediska stanovení školitele, individuálního studijního plánu a jeho pravidelných hodnocení a zapsaných a splněných předmětů v případě studentů doktorského studijního programu a

    i. 

  z hlediska určení celkové doby studia,

 2. Toto souvislé studium bude evidováno ve studijním informačním systému UK jako jedno studium, s vyznačením data, k němuž došlo k převodu do nástupnického studijního programu. Maximální doba studia se rovná maximální době studia ve studijním programu s delší standardní dobou studia.


Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se opatření rektora č. 12/2019, O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu.

 2. Toto opatření rektora nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 1. března 2024.


Praze dne 27. února 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení

Příloha č. 1 Vzor opatření děkana

.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 29. únor 2024 13:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám