Opatření rektora č. 53/2020

Název:

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

1. ledna 2021

[zrušeno OR č. 48/2021 od 1.1.2022]


Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se stanoví podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se interních programů Progres, Univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“) a Primus na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“). Konkrétně se stanoví

  a. 

v rámci programů Progres podrobnosti o rámcovém přehledu vynaložených finančních prostředků za rok 2020,

  b. 

v rámci programu UNCE podrobnosti o přehledu vynaložených finančních prostředků za rok 2020,

  c. 

v rámci programu Primus podrobnosti o průběžných zprávách za rok 2020 projektů z 3. a 4. kola soutěže a pokračujících projektů z 1. a 2. kola soutěže, o závěrečných zprávách končících projektů z 2. kola soutěže a o žádostech o prodloužení projektů z 3. kola soutěže.


Čl. 2 - Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků programu Progres za rok 2020

 1. Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020 (dále jen „rámcový přehled“) se vyplňuje do předepsaného formuláře. Součástí formuláře jsou i podrobné pokyny ke zpracování rámcového přehledu. Pokud byl v roce 2020 z prostředků programu Progres pořízen dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek v hodnotě přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu1, pak je nedílnou součástí rámcového přehledu také přehled tohoto majetku.

 2. Formuláře rámcových přehledů s předvyplněnými údaji o jednotlivých programech poskytne odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK (dále jen „RUK“) fakultám a vysokoškolským ústavům UK (dále jen „VŠ ústavy“) nejpozději 11. ledna 2021.

 3. Po souhlasném vyjádření děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu) předkládá rámcový přehled na pokyn koordinátora programu koordinátor evidence aktivit (nebo referent evidence aktivit) z fakulty (VŠ ústavu) koordinátora programu prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda.

 4. U společných programů zajistí souhlasy děkanů (ředitelů) participujících fakult (VŠ ústavů) koordinátoři evidence aktivit (nebo referenti evidence aktivit) na těchto fakultách (VŠ ústavech) a tyto souhlasy zanesou do modulu GAP informačního systému IS Věda.

 5. Rámcové přehledy lze předkládat nejdříve od 1. února 2021. Nejzazší termín pro předložení rámcového přehledu včetně všech souhlasů dle odst. 4 je stanoven na 26. února 2021.

 6. Odbor pro vědu a výzkum RUK může v případě zjištěné nesrovnalosti vyzvat příslušnou fakultu (VŠ ústav) k opravě či doplnění rámcového přehledu.

 7. Rámcové přehledy všech programů Progres budou postoupeny příslušné Komisi programů pro podporu vědy na UK2 (dále jen „komise“) jako součást podkladů při posuzování závěrečných zpráv o uskutečňování programů Progres.


Čl. 3 - Přehled vynaložených finančních prostředků UNCE za rok 2020

 1. Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně evidence změn ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu za rok 2020, vkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkanů všech participujících fakult (ředitelů VŠ ústavů).

 2. Termín pro vložení přehledů se stanovuje na 26. února 2021.


Čl. 4 - Průběžná zpráva projektu Primus za rok 2020

 1. Průběžnou zprávu za rok 2020 předkládají všechny projekty Primus z 3. a 4. kola soutěže a všechny projekty z 1. a 2. kola soutěže, u nichž bylo v roce 2019 nebo 2020 schváleno prodloužení financování.

 2. Průběžná zpráva obsahuje zejména

    a. 

  souhrnný popis celkové činnosti v roce 2020 včetně seznamu obhájených kvalifikačních prací (diplomové, rigorózní, disertační); doporučený rozsah 2–3 strany;

    b. 

  seznam nejvýznamnějších výsledků (publikačních výstupů) dosažených v roce 2020;

    c. 

  údaje o počtu osob v řešitelském týmu včetně personálních změn za rok 2020;

    d. 

  přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020, který se vyplňuje v modulu GAP informačního systému IS Věda v okně pro vložení formuláře průběžné zprávy.

 3. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách UK nejpozději 11. ledna 2021.

 4. Průběžnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu) hlavního řešitele; v případě projektu realizovaného na více fakultách (VŠ ústavech) je nutné souhlasné vyjádření děkanů (ředitelů) všech zúčastněných fakult (VŠ ústavů) i spoluřešitele.

 5. Termín pro předložení průběžné zprávy se stanovuje na 26. února 2021.

 6. Všechny průběžné zprávy budou předloženy příslušné komisi a souhrn následně Vědecké radě UK.


Čl. 5 - Závěrečné zprávy končících projektů Primus z 2. kola soutěže

 1. Závěrečnou zprávu předkládají všechny projekty 2. kola soutěže Primus s výjimkou těch, u nichž bylo v roce 2020 schváleno prodloužení financování. Není-li uvedeno jinak, vztahuje se závěrečná zpráva k celému období realizace projektu.

 2. Závěrečná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek UK nejpozději 11. ledna 2021.

 3. Závěrečná zpráva obsahuje zejména popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů, celkové slovní zhodnocení výsledků a přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020. Projekty, u nichž je stanoven pozdější termín ukončení než 31. 12. 2020, předloží také přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2021.

 4. Závěrečnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu).

 5. Termín pro předložení závěrečné zprávy se v případě projektů, které ukončí svoji činnost k 31. 12. 2020, stanovuje na 31. března 2021. Projekty se stanoveným pozdějším termínem ukončení předkládají závěrečnou zprávu do tří měsíců od ukončení projektu.

 6. Všechny závěrečné zprávy budou předloženy příslušné komisi a souhrn včetně výsledků Vědecké radě UK.


Čl. 6 - Žádosti o prodloužení financování projektů Primus z 3. kola soutěže

 1. Žádost o prodloužení financování projektu Primus mohou podat všechny projekty 3. kola soutěže Primus.

 2. Žádost o prodloužení financování se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek UK nejpozději 11. ledna 2021.

 3. Žádost o prodloužení obsahuje zejména

    a. 

  souhrnný popis celkové činnosti projektu za dosavadní dobu řešení,

    b. 

  popis náplně projektu v době prodloužení,

    c. 

  popis a anotaci předpokládaného ERC grantu / jiného významného zahraničního grantu,

    d. 

  požadovanou délku prodloužení financování projektu,

    e. 

  návrh rozpočtu na dobu prodloužení.

 4. Žádost o prodloužení předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu).

 5. Žádosti o prodloužení financování lze odevzdávat v termínu od 1. dubna do 20. dubna 2021.

 6. Všechny žádosti o prodloužení financování budou předloženy k projednání příslušné komisi, Mezinárodní radě UK a Vědecké radě UK. O prodloužení financování projektu rozhoduje rektor. Výsledky budou oznámeny nejpozději 30. 9. 2021.


Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 43/2019.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.V Praze dne 18. prosince 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poznámky

1

Tj. v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH.

2

Dle opatření rektora č. 12/2020.


Poslední změna: 7. prosinec 2021 18:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám