Opatření rektora č. 12/2019

Název:

O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu

K provedení:

Ustanovení § 80 odst. 5 a § 81b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů

Účinnost:

15. dubna 2019

[zrušeno OR č. 9/2024]


O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu

Čl. 1

Toto opatření rektora v návaznosti na ustanovení § 80 odst. 5 a § 81b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže fakultě pro případ zániku akreditace studijního programu nebo zániku oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace (dále jen „zánik akreditace“).


Čl. 2

  1. Fakulta zajistí studentům studijního programu, jehož akreditace zaniká, a osobám, jejichž studium tohoto studijního programu je přerušeno, (dále jen „student“) možnost pokračovat ve studiu v rámci studijního programu, který má stejný nebo obdobný obsah jako studijní program, jehož akreditace zaniká (dále jen „nástupnický studijní program“).

  2. Nástupnický studijní program určí Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy zpravidla spolu s udělením oprávnění uskutečňovat nástupnický studijní program.Čl. 3

  1. Fakulta převede studenta do nástupnického studijního programu.

  2. Nástupnický studijní program může obsahovat studijní plán na dostudování. Studijní plán na dostudování je z hlediska časové a obsahové posloupnosti shodný se studijním plánem v rámci studijního programu, jehož akreditace zaniká. Obsahuje-li nástupnický studijní program studijní plán na dostudování, bude student zařazen do studia podle tohoto studijního plánu.


Čl. 4

Souvislé studium

Studium ve studijním programu, jehož akreditace zaniká, a studium v nástupnickém studijním programu se zejména:

  a. 

pro účely stanovení poplatku za delší studium,

  b. 

pro účely přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia,

  c. 

z hlediska členství v akademické obci a členství v orgánech od něho odvozených, jestliže to neodporuje pravidlům o jejich složení,

  d. 

z hlediska kontrol studia předmětů (včetně zapsaných a nesplněných studijních povinností a všech pokusů o vykonání kontroly studia předmětu), státní závěrečné zkoušky a jejích částí, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce,

  e. 

z hlediska přerušení studia a jeho celkové doby,

  f. 

z hlediska zadání tématu bakalářské, diplomové nebo disertační práce,

  g. 

z hlediska stanovení podmínek individuálního studijního plánu v případě studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu,

  h. 

z hlediska stanovení školitele, individuálního studijního plánu a jeho pravidelných hodnocení a zapsaných a splněných předmětů v případě studentů doktorského studijního programu a

  i. 

z hlediska určení celkové doby studia,

považuje za jedno souvislé studium. Toto celé studium bude evidováno ve studijním informačním systému UK jako jedno studium, s vyznačením data, k němuž došlo ke změně studijního programu. Maximální doba studia se rovná maximální době studia ve studijním programu s delší standardní dobou studia.


Čl. 5

  1. Podrobnosti k organizaci převodu studentů do nástupnického studijního programu stanoví opatření děkana.

  2. Děkan vydá toto opatření zpravidla nejpozději 4 měsíce přede dnem, k němuž má akreditace zaniknout.

  3. V opatření děkana se uvede identifikace nástupnického studijního programu a studijního programu, jehož akreditace zaniká a termín zařazení do nástupnického studijního programu.


Čl. 6

Vzor opatření děkana podle čl. 5 je uveden v příloze č. 1 k tomuto opatření rektora.


Čl. 7

Toto opatření rektora nabývá účinnosti 15. dubna 2019.
V Praze dne 10. dubna 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPříloha č. 1 - Vzor opatření děkana č. ...Poslední změna: 29. únor 2024 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám