Opatření rektora č. 15/2019

Název:

Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací

K provedení:

Čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu UK a Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Účinnost:

1. října 2019

Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření upravuje ve smyslu čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy postupy ukládání textů závěrečných prací v meziuniverzitních a mezinárodních databázích závěrečných prací a dále podrobnosti o porovnávání textů závěrečných prací s využitím systémů pro kontrolu originality, a to s ohledem na zásady ve vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti zakotvené v Etickém kodexu UK. Na habilitační práce předkládané jako přílohy návrhů na zahájení habilitačního řízení dle čl. 1 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem se toto opatření vztahuje obdobně.

Čl. 2 Meziuniverzitní a mezinárodní databáze závěrečných prací

 1. Jako meziuniverzitní databáze závěrečných prací slouží zejména systém Theses.cz, který je provozován Masarykovou univerzitou. Jako mezinárodní databázi závěrečných prací využívá Univerzita Karlova (dále jen „UK“) zejména systém Turnitin, provozovaný společností Turnitin, LLC. Jednotlivé fakulty a další součásti UK však mohou za účelem zajištění zásad ve vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti zakotvených v Etickém kodexu UK využívat i dalších databází a technických nástrojů.

 2. UK využívá pro ukládání závěrečných prací do meziuniverzitních a mezinárodních databází a provádění kontrol jejich originality zpravidla datová rozhraní pro integraci těchto databází se Studijním informačním systémem UK (dále jen „SIS“).

 3. Uložením závěrečných prací studentů UK do meziuniverzitních a mezinárodních databází je umožněno třetím stranám ověřovat originalitu jiných prací oproti pracím vytvořeným na UK a uloženým do těchto databází.

 4. Systém Theses.cz nabízí také webové rozhraní. UK nezajišťuje přístup k tomuto rozhraní; studenti, zaměstnanci a další osoby se vztahem k UK využívají funkcionalit systému Theses.cz výhradně prostřednictvím SIS.

 5. Systém Turnitin rovněž nabízí webové rozhraní; studenti, zaměstnanci a další osoby se vztahem k UK mohou funkcionalit systému Turnitin využívat jak přímo prostřednictvím tohoto webového rozhraní, tak prostřednictvím jeho rozhraní na SIS.

Čl. 3 Ukládání prací a jejich kontroly

 1. Prostřednictvím rozhraní SIS jsou do meziuniverzitních a mezinárodních databází závěrečných prací odesílány práce k trvalému uložení a kontrole, a to po odevzdání práce v SIS.

 2. Nestanoví-li děkan fakulty jinak, je vedoucímu práce / školiteli umožněno požádat o dočasné uložení práce a její předběžnou kontrolu, a to poté, co byla v SIS uložena elektronická podoba práce a nebyla-li práce dosud elektronicky odevzdána. Informace o tom, že vedoucí práce / školitel požádal o dočasné uložení a předběžnou kontrolu, a stejně tak informace o výsledku této předběžné kontroly, včetně možnosti stažení protokolu s výsledkem kontroly, je v SIS přístupná pouze vedoucímu práce / školiteli, nikoliv studentovi či jiným osobám.

 3. K exportu práce označené k dočasnému uložení a předběžné kontrole dojde následně v rámci hromadného exportu prací dle čl. 5 odst. 3.

 4. Po elektronickém odevzdání práce uložené v SIS systém automaticky vygeneruje požadavek k trvalému uložení práce a její finální kontrole dle odstavce 1. Tento požadavek automaticky ruší případný předchozí požadavek na dočasné uložení a předběžnou kontrolu práce dle odstavce 2. Informace o vytvoření automatického požadavku na trvalé uložení práce a finální kontrolu, o výsledku této finální kontroly, včetně možnosti stažení protokolu s výsledkem kontroly, je v SIS přístupná studentovi, vedoucímu práce / školiteli, oponentům, předsedovi komise a členům příslušné komise pro obhajobu kontrolované práce. Ostatním pověřeným osobám se v SIS zpřístupňuje pouze informace o vytvoření automatického požadavku a jeho stavu.

 5. K dočasnému či trvalému uložení práce je exportován výhradně vlastní text práce v podobě uložené v SIS, nejsou exportovány přílohy práce ani další dokumenty uložené k práci. V případě, že u dané práce existují v době vytvoření požadavku na trvalé uložení a finální kontrolu dva dokumenty s textem práce, přičemž jeden z dokumentů byl uložen studentem a druhý pracovníkem v zastoupení, bude pro export označen dokument uložený v zastoupení.

 6. K dočasnému či trvalému uložení a kontrole práce dle odstavců 1 a 2 je práce odesílána bez ohledu na existenci žádostí o odložení veřejnosti práce.

 7. V případě smazání dokumentu obsahujícího text práce ze SIS bude zrušen případný požadavek na dočasné či trvalé uložení práce a její kontrolu. Pokud již došlo k odeslání dokumentu do meziuniverzitní nebo mezinárodní databáze, bude tento dokument z meziuniverzitní, resp. z mezinárodní databáze odstraněn.

 8. Nestanoví-li děkan fakulty jinak, je vedoucímu práce / školiteli umožněno provést uložení práce a její předběžnou kontrolu také přímo prostředky systému Turnitin bez vazby na SIS.

Čl. 4 Kontrola habilitačních prací

Kontrola originality habilitační práce předložené jako příloha návrhu na zahájení habilitačního řízení dle čl. 1 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je prováděna systémem Turnitin nebo jiným systémem kontroly originality práce, a to jako součást hodnocení návrhu uchazeče a jeho příloh habilitační komisí dle čl. 3 odst. 4 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pro účely kontroly originality se autorské práce předložené jako přílohy k habilitačnímu řízení zpravidla odevzdávají též v elektronické formě. Informace o provedení této kontroly je pak součástí stanoviska habilitační komise.

Čl. 5 Společná ustanovení

 1. Výsledky kontrol, údaje v protokolech, doba trvání kontrol a další výstupy či jejich parametry odpovídají možnostem, stavu a pravidlům provozu meziuniverzitních a mezinárodních databází závěrečných prací, jsou závislé na aktuálním obsahu těchto databází a jejich vyhledávacích mechanismů a nejsou zabezpečovány SIS.

 2. Práce uložené UK v meziuniverzitních a mezinárodních databázích závěrečných prací nejsou prostřednictvím těchto databází zveřejňovány. Při kontrolách prováděných vůči těmto databázím se však uživatelům těchto databází, kteří v nich provádějí kontrolu svých dokumentů, zobrazují v případě nalezení podobnosti shodné či podobné pasáže prací uložených UK do těchto databází.

 3. Hromadné exporty prací do meziuniverzitních a mezinárodních databází závěrečných prací ze SIS jsou prováděny zpravidla na denní bázi.

 4. Komunikace mezi fakultami a Ústavem výpočetní techniky UK v oblasti dané tímto opatřením je zajišťována fakultními koordinátory a pověřenou osobou, jmenovanými dle čl. 8 Opatření rektora č. 72/2017.

Čl. 6 Přechodné ustanovení

Pro ukládání a kontrolu závěrečných prací v meziuniverzitních a mezinárodních databázích závěrečných prací, odevzdaných k obhajobě před datem účinnosti tohoto opatření, se postupuje dle Opatření rektora č. 8/2011. Toto opatření se nepoužije na habilitační řízení, která byla zahájena před den účinnosti tohoto opatření.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 8/2011 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2019.


V Praze dne 30. dubna 2019


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Poslední změna: 11. červen 2019 16:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám