Opatření rektora č. 4/2020

Název:

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

15. ledna 2020

[zrušeno OR č. 4/2021]


Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Opatření upravuje poskytování finanční podpory projektům v rámci konsorcia 4EU+, tzv. minigrantů. Cílem je podpořit jak běžící, tak nové projekty spolupráce mezi univerzitami 4EU+ z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, schválených v rámci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) Akademickým senátem UK 21. 6. 2019. Opatření je v souladu s Dlouhodobým strategickým záměrem univerzity a zároveň Mission Statement Aliance 4EU+ přijatým orgány univerzity.


Čl. 2 - Pravidla podání žádosti

 1. Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem UK s úvazkem minimálně 0,5.

 2. Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 300 tis. Kč.

 3. Do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního řešitele na UK zapojit minimálně dva z pěti možných partnerů ve 4EU+.

 4. Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.

 5. Žádosti musí být podány do 1. 3. 2020.


Čl. 3 - Struktura žádosti

 1. Žádost musí být předložena na příslušném formuláři (Příloha tohoto opatření). Podává se elektronicky na adresu .

 2. Žádost musí obsahovat:

    a. 

  Zapojené univerzity a řešitelé (spolupráce může být stávající i nová, ale s již domluvenými partnery)

    b. 

  Anotaci a očekávané výsledky projektu

    c. 

  Cíl projektu

    d. 

  Krátké zdůvodnění souladu projektu s Mission Statement 4EU+

    e. 

  Požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním

    f. 

  Další dlouhodobé zamýšlené financování projektu

    g. 

  Písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracovišť podepsané řešitelem a vedoucím příslušného pracoviště

 3. Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 18. 12. 2020.


Čl. 4 - Rozhodnutí o žádosti

 1. O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh komise ve složení: prorektor pro vědeckou činnost, prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro koncepci studia a prorektor pro evropské záležitosti.

 2. Na základě rozhodnutí rektora bude uzavřena třístranná dohoda mezi UK, hlavním řešitelem projektu a příslušnou fakultou.


Čl. 5 - Jak lze podporu využít

 1. Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.

 2. Z přidělené podpory nesmí být hrazeno občerstvení a investice.

 3. Podpora musí být využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2020.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 3/2019 se tímto opatřením zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2020.V Praze dne 15. ledna 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke staženíPříloha - šablona žádosti (Charles University Minigrants 2020: Request for support) (DOC)
Poslední změna: 8. únor 2021 14:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám