Opatření rektora č. 40/2019

Název:

Dodatek č. 4 k Opatření rektora č. 52/2017

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy

a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Gestor:

PO

Účinnost:

1. 1. 2020

[zrušeno OR č. 57/2021]


Dodatek č. 4 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 1

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje Opatření rektora č. 52/2017 ze dne 30.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 2 ze dne 25.10.2018 a dodatku č. 3 ze dne 24.05.2019 takto:


I.

v Hlavě IV. odst. I se vypouští odrážka:


 • pozemek parc. č. 1560, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2028


a nahrazuje se textem:


 • pozemek parc. č. 1560/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2028

 • pozemek parc. č. 1560/2, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez č.p. nebo č.e.


II.

v Hlavě VI. se čl. II doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 3986/1, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 3986/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.


III.

v Hlavě VIII. se čl. II doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 725/127, orná půda,


a vypouští se odrážka:


 • pozemek parc. č. 730/2, orná půda.


IV.

v Hlavě XV. odst. VI se vypouští odrážka:


 • pozemek parc. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří,

 • pozemek parc. č. 300/24, trvalý travní porost,

 • pozemek parc. č. 300/26, trvalý travní porost.


V.

v Hlavě XVIII. se v čl. I. vypouští odrážka :


 • pozemek parc. č. 935, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 144


v Hlavě XVIII. se čl. V doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 3496/7, ovocný sad,

 • pozemek parc. č. 3496/8, ovocný sad,

 • pozemek parc. č. 3496/9, ovocný sad,

 • pozemek parc. č. 3553/2, zahrada.


Čl. 2

 1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 52/2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zůstávají beze změny.

 2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 29. listopadu 2019.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.


Příloha:

Opatření rektora č. 52/2017 ve znění OR č. 40/2019 - úplné znění
V Praze dne 3. prosince 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 4. leden 2022 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám