Opatření rektora č. 3/2019

Název:

Pravidla pro rozdělování financí na projekty 4EU+

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2019

[ZRUŠENO OR č. 4/2020]


Pravidla pro rozdělování financí na projekty 4EU+

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Cílem opatření je nastavit pravidla poskytování finanční podpory projektům v rámci konsorcia 4EU+. Cílem je podpořit jak běžící, tak i nové projekty spolupráce mezi univerzitami 4EU+ z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, schválených v rámci Principů AS UK 14. 12. 2018. Opatření je v souladu s Dlouhodobým záměrem univerzity a zároveň Strategií 4EU+ přijatou orgány univerzity.


Čl. 2 - Pravidla podání žádosti

 1. Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem univerzity s úvazkem minimálně 0,5.

 2. Maximální možná částka, o kterou lze žádat je 300 tis. Kč.

 3. Minimální počet partnerů v předkládaném projektu jsou tři ze šesti možných partnerů 4EU+.

 4. Podporované aktivity musí být v souladu s dlouhodobou Strategií 4EU+ pro spolupráci a musí být z oboru, který je reflektován jednou ze 4 flagships 4EU+.

 5. O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh komise ve složení: prorektor pro vědeckou činnost, prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro koncepci studia a prorektor pro evropské záležitosti.

 6. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do 31. 3. 2019.


Čl. 3 - Struktura žádosti

 1. Žádost musí být předložena na příslušném formuláři (Příloha 1). Podává se elektronicky na adresu ec@cuni.cz .

 2. Žádost musí obsahovat:

    a. 

  Konsorcium projektu: zapojené univerzity a řešitelé (spolupráce může být stávající i nová, ale s již domluvenými partnery)

    b. 

  Anotaci a očekávané výsledky projektu

    c. 

  Cíl projektu

    d. 

  Krátké zdůvodnění souladu projektu s dlouhodobou Strategií 4EU

    e. 

  Požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním

    f. 

  Další dlouhodobé zamýšlené financování projektu

    g. 

  Písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracovišť

 3. Čerpání udělení finanční podpory musí být ukončeno k 15. 12. 2019. Nevyčerpané prostředky do výše 5 % může součást převést do FÚUP pro využití v následujícím roce.


Čl. 4 - Jak lze podporu využít

 1. Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podporu výměny doktorandů či postdoků, krátkodobé stáže v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporující virtuální mobilitu, nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.

 2. Z přidělené podpory nesmí být hrazeno občerstvení a investice.

 3. Podpora musí být využita v souladu s příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a jejími přílohami.


Čl. 5 - Další ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2019.


V Praze dne 23. ledna 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPříloha - šablona žádosti (Proposal for support to fund kick-off projects and activities within 4EU+ University Alliance at Charles University)Poslední změna: 26. březen 2020 14:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám