Opatření rektora č. 2/2019

Název:

O užití devizových prostředků z činnosti Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2019


O užití devizových prostředků z činnosti Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Devizové prostředky

 1. V souvislosti s doplňkovou činností Centra Krystal jsou realizovány neveřejné prostředky v eurech (dále jen devizové prostředky).

 2. Devizové prostředky slouží k uspokojování potřeb fakult a dalších součástí UK.

 3. Zvláštní účet k alokaci devizových prostředků UK - Centra Krystal (dále jen účet) je zřízen pro měnu v EUR.


Čl. 2 - Užití devizových prostředků

Devizové prostředky jsou užívány ke krytí nákladů souvisejících především s hlavní činností UK.


Čl. 3 - Vedení účtu k alokaci devizových prostředků

 1. Účet je určen především pro uskutečňování bezhotovostních plateb za účelem dle čl. 2 tohoto opatření dle potřeb fakult a dalších součástí UK.

 2. Bezhotovostní platby mohou probíhat dvojím způsobem:

    a. 

  devizové prostředky budou převedeny na EURový účet fakulty nebo další součásti UK, nebo

    b. 

  fakulta nebo další součást UK vyplní příkaz k úhradě třetí straně a Centrum Krystal tuto operaci potvrdí. Tímto úkonem ze strany Centra Krystal dojde k faktické úhradě. Odpovědnost za oprávněnost této platby nenese Centrum Krystal, ale fakulta nebo další součást UK, která bezhotovostní platbu požaduje.

 3. Fakulta nebo další součást UK je povinna při bezhotovostních platbách dle odst. 2 písm. a) tohoto článku a vzít v potaz lhůtu nejméně tři pracovní dny pro převod devizových prostředků z Centra Krystal na svůj účet.

 4. Fakulta nebo další součást UK je povinna při bezhotovostních platbách dle odst. 2 písm. b) tohoto článku a odstavce dodržet lhůtu nejméně tři pracovní dny před splatností příkazu k úhradě pro doručení tohoto příkazu Centru Krystal, aby bylo technicky možné provést platbu řádně a včas.

 5. Ve zcela výjimečných a předem odůvodněných případech lze Centrum Krystal požádat o poskytnutí devizových prostředků v hotovosti, a to v částce maximálně 2000 EUR. O poskytnutí devizových prostředků v hotovosti bude vždy sepsán protokol. Technické zajištění způsobu předání těchto devizových prostředků v hotovosti bude předmětem koncensu mezi Centrem Krystal a fakultou nebo další součástí UK tak, aby bylo zajištěno dodržení příslušných předpisů zejména o bezpečnosti.

 6. Oprávněnou osobou k žádosti o poskytnutí devizových prostředků je ředitel součásti nebo děkan či tajemník fakulty, případně oprávněnou osobou pověřený zaměstnanec (dále jen oprávněná osoba).

 7. Veškeré žádosti o poskytnutí devizových prostředků a případná související komunikace musí být vedena prostřednictvím elektronické spisové služby UK. V odůvodněných případech, zejména z důvodu spěšnosti, lze využít i komunikaci prostřednictvím elektronické pošty.

 8. Oprávněná osoba je povinna obrátit se s žádostí o poskytnutí devizových prostředků na ředitele Centra Krystal nejméně dva pracovní dny předem.

 9. Nebudou-li na účtu centra Krystal devizové prostředky v potřebném rozsahu a nebude-li tedy možné žádosti oprávněné osoby vyhovět, zajistí si fakulta nebo ostatní součást UK potřebné devizové prostředky jiným standardním způsobem prostřednictvím banky.


Čl. 4 - Účetnictví

 1. Za poskytnutí devizových prostředků Centrem Krystal fakultě nebo další součásti náleží Centru Krystal refundace těchto prostředků v české měně, poskytnutá příslušnou fakultou nebo další součástí UK Centru Krystal v rámci běžných vnitrouniverzitních vztahů.

 2. Pro poskytnutí devizových prostředků mezi Centrem Krystal a fakultou nebo další součástí bude použit stejný kurz, jako při nákupu devizových prostředků příslušnou bankou, u které je veden účet UK Centra Krystal. Kurz je stanoven ke dni odepsání platby z účtu Centra Krystal.

 3. Uskutečněná transakce se promítne v účetnictví Centra Krystal a příslušné fakulty nebo další součásti UK.

 4. Metodiku k zaúčtování těchto operací vydává ekonomický odbor RUK.


Čl. 5 - Přechodná a závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2019.V Praze dne 15. ledna 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 18. leden 2019 14:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám