Opatření rektora č. 44/2020

Název:

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

ÚVT, UK Point

Účinnost:

1. listopadu 2020

[Zrušeno OR č. 39/2023]


Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Typy průkazů

 1. Univerzita Karlova (dále jen „UK“) vydává následující typy průkazů:


    a. 

  průkaz studenta, a to ve třech variantách – průkaz studenta UK, nebo průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card), nebo průkaz studenta UK s licencí ALIVE; průkaz studenta UK a průkaz studenta s licencí ISIC má zelenou podkladovou bravu, průkaz studenta s licencí ALIVE má modrou podkladovou barvu,

    b. 

  průkaz zaměstnance, a to ve třech variantách – průkaz zaměstnance UK, nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card), nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE; průkaz zaměstnance UK a průkaz zaměstnance s licencí ITIC má oranžovou podkladovou bravu, průkaz zaměstnance s licencí ALIVE má modrou podkladovou barvu,

    c. 

  průkaz účastníka programů celoživotního vzdělávání, a to ve dvou variantách – průkaz účastníka programů celoživotního vzdělávání UK, nebo průkaz účastníka programů celoživotního vzdělávání UK s licencí ALIVE – obě varianty průkazu mají modrou podkladovou barvu,

    d. 

  průkaz externího uživatele služeb, a to ve dvou variantách – opatřené osobními údaji (tzv. „personalizované průkazy“), nebo nepersonalizované průkazy – obě varianty průkazu mají červenou podkladovou barvu,

    e. 

  průkaz člena Klubu Alumni UK – má modrou podkladovou barvu.

 2. Jednotlivé typy průkazů dle odstavce 1 jsou vydávány


    a. 

  průkazy studentů ve variantách průkaz studenta UK a průkaz studenta s licencí ISIC od 15. 9. 2003, ve variantě průkaz studenta s licencí ALIVE od 1. 6. 2019,

    b. 

  průkazy zaměstnanců ve variantách průkaz zaměstnance UK a průkaz zaměstnance s licencí ITIC od 1. 5. 2004, ve variantě průkaz zaměstnance s licencí ALIVE od 11. 11. 2013,

    c. 

  průkazy účastníků programů celoživotního vzdělávání od 1. 10. 2018,

    d. 

  průkazy externích uživatelů služeb od 10. 10. 2006 a

    e. 

  průkazy členů Klubu Alumni UK od 1. 9. 2014.

 3. Všechny typy průkazů mají podobu čipové karty, vyjadřují pomocí názvu univerzity a znaku UK (i v podobě hologramu) příslušnost k UK a s výjimkou nepersonalizovaného průkazu externího uživatele služeb jsou opatřeny osobními údaji1, čárovým kódem, fotografií a podpisovým pruhem.


Čl. 2 - Průkazy studentů

 1. Každému studentovi UK, včetně studentů studujících na UK v rámci studijních pobytů, je vydán jeden průkaz, jehož platnost je po celou dobu nepřetržitého trvání jeho studia na UK, nejvýše však devět let od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni vydání průkazu. Změna studijního programu nebo fakulty, na které studuje, nemá na platnost průkazu vliv. Pokud je držitel průkazu stále studentem, je mu po vypršení platnosti průkazu vydán průkaz nový. Studenti průkazy při přerušení nebo ukončení studia nevracejí. V případě opětovného nástupu do studia nabývá průkaz znovu platnosti. Pokud student při novém nástupu do studia bude požadovat nový průkaz, bude jeho vydání zpoplatněno částkou dle odstavce 7.

 2. Průkazy studentů UK vydávané od července 2020 jsou současně Evropskými studentskými kartami a jsou evidovány v Evropském registru karet ESC-R. Po zaevidování průkazu v Evropském registru karet obdrží student e-mailem výzvu k aktivaci Evropské studentské karty. Průkaz studenta UK lze jako Evropskou studentskou kartu využít jen v případě souhlasu studenta s provedením této aktivace. Souhlas student vysloví elektronicky postupem popsaným ve výzvě.

 3. Student si při vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz studenta UK, nebo průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card), nebo průkaz studenta UK s licencí ALIVE. Vydání průkazu studenta UK je bezúplatné, vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC nebo s licencí ALIVE je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230 Kč. Prodloužení platnosti licence ISIC nebo licence ALIVE (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši.

 4. Podmínky pro vydání průkazu studenta s licencí ISIC stanoví smlouva o distribuci uzavřená mezi UK, GTS ALIVE s.r.o. a ISIC Global Office; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na studenty v akreditovaných studijních programech v prezenční formě studia a na studenty studující na UK v rámci studijních pobytů v prezenční formě studia.

 5. Podmínky pro vydání průkazu studenta s licencí ALIVE stanoví Smlouva o spolupráci na výdeji spojeného průkazu zaměstnance/průkazu studenta/průkazu člena Klubu Alumni/průkazu účastníka programu celoživotního vzdělávání vysoké školy a průkazu ALIVE, uzavřená mezi UK a GTS ALIVE s.r.o.; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na studenty UK, jejichž studium na UK nezakládá právo na získání průkazu studenta s licencí ISIC.

 6. Výdej průkazů probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 7. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu je ve výši:


    a. 

  průkaz studenta UK: 200 Kč,

    b. 

  průkaz studenta UK s licencí ISIC: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 2, tedy 430 Kč,

    c. 

  průkaz studenta UK s licencí ALIVE: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 3, tedy 430 Kč.


  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem. Náhrada dle písm. a) se nehradí v případě, kdy student doloží protokol od Policie České republiky o krádeži průkazu, nebo v případě, kdy student, jemuž nebyl vydán průkaz studenta v designu Evropské karty studenta, požádá o jeho výměnu z důvodu výjezdu na studijní pobyt do zahraničí.


Čl. 3 - Průkazy zaměstnanců

 1. Za zaměstnance jsou pro účely tohoto opatření považovány osoby, které jsou s univerzitou, a osoby, které mají s univerzitou uzavřenu dohodu o pracovní činnosti (dále jen „zaměstnanec“).

 2. Průkazy UK vydávané zaměstnancům obsahují kromě náležitostí dle čl. 1 odst. 3 název fakulty nebo další součásti UK a vyjadřují tak zařazení zaměstnance na fakultu nebo další součást UK.

 3. Každému zaměstnanci je vydán průkaz, jehož platnost je omezena na dobu trvání pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti, nejvýše však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání. Má-li zaměstnanec pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti na více fakultách nebo součástech UK, vydá se mu průkaz na každé této fakultě nebo součásti s tím, že v rámci Informačního systému UK je zabezpečena jednotná identifikace zaměstnance a všech jemu vydaných průkazů. Při ukončení pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen průkaz vrátit. Pokud je držitel průkazu stále zaměstnancem, je mu po vypršení platnosti průkazu vydán průkaz nový.

 4. Zaměstnanec si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz zaměstnance UK, nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card), nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE. Vydání průkazu zaměstnance UK je bezúplatné, vydání průkazu zaměstnance UK s licencí ITIC nebo s licencí ALIVE je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230 Kč. Prodloužení platnosti licence ITIC nebo licence ALIVE (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši.

 5. Průkaz s licencí ITIC může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden. Podmínky pro vydání průkazu zaměstnance s licencí ITIC stanoví smlouva o distribuci uzavřená mezi UK, GTS ALIVE s.r.o. a ISIC Global Office; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na akademické nebo pedagogické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti je alespoň dvanáct měsíců.

 6. Průkaz s licencí ALIVE může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden a pouze v případě, že zaměstnanci není současně vydán průkaz s licencí ITIC, a to ani tehdy, pokud platnost licence ITIC vyznačená na průkazu již uplynula. Podmínky pro vydání průkazu zaměstnance s licencí ALIVE stanoví Smlouva o spolupráci na výdeji spojeného průkazu zaměstnance vysoké školy a průkazu ALIVE, uzavřená mezi UK a GTS ALIVE s.r.o.; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na zaměstnance UK, jejichž pracovněprávní vztah k žádné fakultě nebo další součásti UK nezakládá právo na získání průkazu zaměstnance s licencí ITIC.

 7. Výdej průkazů probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 8. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu je ve výši:


    a. 

  průkaz zaměstnance UK: 200 Kč,

    b. 

  průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 4, tedy 430 Kč,

    c. 

  průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 4, tedy 430 Kč.


  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem. Náhrada dle písm. a) se nehradí v případě, kdy zaměstnanec doloží protokol od Policie České republiky o krádeži průkazu.

 9. Děkan fakulty nebo ředitel součásti může svým opatřením stanovit, že využívání některých služeb poskytovaných fakultou nebo další součástí je vázáno na používání průkazu zaměstnance.


Čl. 4 - Průkazy účastníků programů celoživotního vzdělávání

 1. Za účastníka programu celoživotního vzdělávání jsou pro účely tohoto opatření považovány osoby, které byly přijaty do programu celoživotního vzdělávání jeho uskutečňovatelem a jsou evidovány v Informačním systému UK jako účastníci programu celoživotního vzdělávání (dále jen „účastník CŽV“). Údaje potřebné pro účely výdeje průkazů účastníků CŽV evidované v Informačním systému UK povinně obsahují jméno, příjmení, pohlaví, datum narození a občanství osoby, identifikaci fakulty nebo další součásti UK, datum zahájení a ukončení příslušného programu celoživotního vzdělávání a údaj, zda má osoba při prvním výdeji průkazu zaplatit cenu dle odstavce 6.

 2. Průkazy UK vydávané účastníkům CŽV obsahují náležitosti dle čl. 1 odst. 3.

 3. Každému účastníkovi CŽV může být současně vydán nejvýše jeden průkaz účastníka CŽV, jehož platnost je omezena na dobu tří let od data vydání vyznačeného na průkazu. Pokud je držitel průkazu stále účastníkem CŽV, je mu po vypršení platnosti průkazu vydán průkaz nový.

 4. Účastník CŽV si při vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz účastníka CŽV, nebo průkaz účastníka CŽV s licencí ALIVE. Platnost licence ALIVE je


    a. 

  do 31. 12. aktuálního kalendářního roku v případě vydání průkazu nebo prodloužení platnosti licence před 1. 9. kalendářního roku,

    b. 

  do 31. 12. následujícího kalendářního roku v případě vydání průkazu nebo prodloužení platnosti licence od 1. 9. kalendářního roku dále.

 5. První vydání průkazu účastníka CŽV je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 200 Kč, první vydání průkazu účastníka CŽV s licencí ALIVE je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 430 Kč. Prodloužení platnosti licence ALIVE na další kalendářní rok (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230 Kč. Žádosti o výměnu průkazu účastníka CŽV za průkaz s licencí ALIVE bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 9).

 6. Režijní náklady za první vydání průkazu ve výši 200 Kč uhradí buď držitel průkazu při jeho vydání ve výdejním centru průkazů, anebo fakulta nebo další součást UK, která účastníka CŽV zaevidovala do Informačního systému UK a vyznačila při tom skutečnost, že osoba nemá za průkaz zaplatit ve výdejním centru. Režijní náklady spojené s licencí ALIVE hradí vždy účastník CŽV.

 7. Cenu za průkazy, o jejichž vydání požádala fakulta nebo další součást UK postupem podle odstavce 6, bude Ústav výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT UK“) čtvrtletně fakturovat dané součásti UK, vždy na konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Přílohou faktury bude jmenný seznam osob, jimž byl v daném období na žádost dané fakulty nebo součásti UK vydán průkaz účastníka CŽV bez úhrady jeho ceny ve výdejním centru.

 8. Výdej průkazů probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 9. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu je ve výši:


    a. 

  průkaz účastníka CŽV: 200 Kč,

    b. 

  průkaz účastníka CŽV s licencí ALIVE: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 5 věty druhé, tedy 430 Kč.


  Náhradu zaplatí účastník CŽV ve výdejním centru průkazů, a to i v případě, že cenu za první vydání jeho průkazu hradila fakulta nebo další součást UK. Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem. Náhrada dle písm. a) se nehradí v případě, kdy účastník CŽV doloží protokol od Policie České republiky o krádeži průkazu.


Čl. 5 - Průkazy externích uživatelů služeb

 1. Za externí uživatele služeb jsou pro účely tohoto opatření považovány osoby, které mají s UK uzavřenu dohodu o provedení práce, osoby, které mají mít možnost vstupu do objektů UK, aniž by k UK měly jiný vztah, zahraniční krátkodobí hosté, studenti jiných vysokých škol ubytovaní v kolejích UK, hosté ubytovaní v kolejích UK, externí strávníci menz UK, externí čtenáři knihoven UK a další osoby, které mají zájem využívat služeb poskytovaných univerzitou (dále jen „externí uživatelé“).

 2. Průkazy vydávané externím uživatelům jsou dvou typů:


    a. 

  opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií a podpisovým pruhem (dále „personalizované průkazy“),

    b. 

  opatřené čárovým kódem, názvem fakulty nebo další součásti UK, na niž je použití tohoto průkazu omezeno, a případně identifikací služby, k jejímuž využití je průkaz určen (dále „nepersonalizované průkazy“).

 3. Personalizovaný průkaz je nepřenosný a může jej využívat pouze osoba, jejíž osobní údaje jsou uvedeny na průkazu. Nepersonalizovaný průkaz je přenosný a může jej využívat libovolná osoba, které byl fakultou nebo další součástí UK průkaz zapůjčen.

 4. Kromě průkazů podle odstavce 2 může být jako průkaz externího uživatele uznán i průkaz studenta nebo průkaz zaměstnance jiné vysoké školy v ČR, pokud je osazen bezkontaktním čipem technicky kompatibilním s čipem, kterým jsou osazeny průkazy uvedené v odstavci 2, a pokud byl tento průkaz na UK zaregistrován jako průkaz externího uživatele způsobem podle odstavce 9.

 5. Platnost průkazů podle odstavce 2 je omezena na dobu devíti let ode dne vydání uvedeného na průkazu. Po vypršení platnosti průkazu může být externímu uživateli vydán průkaz nový. Platnost průkazů podle odstavce 4 je uznávána nejvýše po dobu pěti let ode dne jejich registrace.

 6. Vydání personalizovaného průkazu podle odstavce 2 písm. a) je vázáno na poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním v Informačním systému UK. K tomuto poskytnutí může dojít buď ve výdejním centru podle čl. 8 odst. 1, nebo na fakultě nebo další součásti UK, která takto získané údaje poskytne výdejnímu centru postupem podle odstavce 13.

 7. Nepersonalizované průkazy podle odstavce 2 písm. b) budou dodány ÚVT UK dané fakultě nebo další součásti UK, která o ně požádá formou objednávky. Další oběh těchto průkazů a vedení jejich evidence stanoví fakulta nebo další součást UK, jíž byly průkazy dodány. V případě, že držitel tohoto průkazu oznámí fakultě nebo další součásti UK ztrátu či odcizení průkazu, oznámí fakulta, resp. další součást UK tuto skutečnost ÚVT UK, který provede zneplatnění průkazu v centrální evidenci průkazů.

 8. Výdej průkazů podle odstavce 2 písm. a) probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 9. Registrace průkazů studentů a průkazů zaměstnanců jiných vysokých škol v ČR probíhá ve výdejních centrech podle čl. 8 odst. 1 a případně na dalších místech, pokud o to fakulta nebo další součást UK požádá a dohodne se s ÚVT UK na podmínkách a způsobu provádění registrace.

 10. Cena za první vydání personalizovaného průkazu činí 180 Kč. Cena za dodávku nepersonalizovaného průkazu činí 160 Kč.

 11. Cenu za první vydání personalizovaného průkazu uhradí buď držitel průkazu při jeho vydání ve výdejním centru průkazů, anebo fakulta nebo další součást UK, která požádala o vydání průkazu pro danou osobu a skutečnost, že osoba nemá za průkaz zaplatit ve výdejním centru, vyznačila v údajích poskytnutých postupem dle odstavce 13. Cenu za průkazy, o jejichž vydání takto požádala fakulta nebo další součást UK, bude ÚVT UK čtvrtletně fakturovat dané součásti UK, vždy na konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Přílohou faktury bude jmenný seznam osob, jimž byl v daném období na žádost dané fakulty nebo součásti UK vydán průkaz externího uživatele bez úhrady jeho ceny ve výdejním centru.

 12. Cenu za průkazy dodané fakultě nebo další součásti UK podle odstavce 7 bude ÚVT UK fakturovat této součásti UK po dodání průkazů.

 13. Fakulta nebo další součást UK může výdejnímu centru poskytnout osobní údaje osob, u nichž má zájem o vydání průkazů, a to ve formátu a způsobem stanoveným ÚVT UK. Tyto údaje povinně obsahují jméno, příjmení, pohlaví, datum narození a občanství osoby, identifikaci fakulty a údaj, zda má osoba při prvním výdeji průkazu zaplatit cenu dle odstavce 10. V případě, že fakulta tyto údaje výdejnímu centru poskytne, nebude již jejich poskytnutí požadováno po žadateli o průkaz ve výdejním centru.

 14. Náhrada nákladů při opakovaném vydání personalizovaného průkazu je ve výši 200 Kč. Náhradu zaplatí externí uživatel ve výdejním centru průkazů, a to i v případě, že cenu za první vydání jeho průkazu hradila fakulta nebo další součást UK. Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem. Tato náhrada se nehradí v případě, kdy externí uživatel doloží protokol od Policie České republiky o krádeži průkazu.

 15. Nepersonalizované průkazy vracejí jejich držitelé po skončení platnosti nebo po pominutí účelu, pro které jim byl průkaz zapůjčen, fakultě nebo další součásti UK, která jim tento průkaz zapůjčila.

 16. Děkan fakulty nebo ředitel součásti může svým opatřením stanovit, že využívání některých služeb poskytovaných fakultou nebo další součástí je vázáno na používání průkazu externího uživatele.


Čl. 6 - Členství v Klubu Alumni UK

 1. Členem Klubu Alumni UK (dále jen „klubu“) se může stát absolvent bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského či doktorského studijního programu na UK (dále jen „absolvent“). Členy klubu se dále mohou stát rovněž bývalí členové zaniklého Spolku absolventů a přátel UK.

 2. Podmínkou členství v klubu je registrace, která probíhá prostřednictvím on-line webové aplikace přístupné z webových stránek UK www.absolventi.cuni.cz.

 3. Při registraci dle odstavce 2 vloží žadatel o členství v klubu do aplikace následující údaje:


    a. 

  jméno a příjmení,

    b. 

  příjmení uvedené na diplomu,

    c. 

  datum narození,

    d. 

  občanství,

    e. 

  pohlaví,

    f. 

  rok absolvování,

    g. 

  fakultu, na níž bylo studium absolvováno,

    h. 

  typ studijního programu,

    i. 

  absolvovaný studijní program a studijní obor,

    j. 

  e-mailovou adresu pro další komunikaci se žadatelem,

    k. 

  adresu bydliště, resp. kontaktní adresu,


  Volitelně vloží žadatel o členství taktéž tyto údaje:

    l. 

  titul před jménem, titul za jménem,

    m. 

  zaměstnání (pracovní pozice),

    n. 

  informaci, zda pracuje v oboru, který na UK vystudoval,

    o. 

  vlastní prezentaci (co může žadatel nabídnout UK, jejím studentům a absolventům),

    p. 

  identifikaci absolventského spolku fakulty UK, jehož je členem, nebo v němž žádá o členství provedením této registrace,

    q. 

  telefonní číslo,

    r. 

  další údaje dle potřeb UK.

 4. Při provedení registrace dle odstavce 2 je žadatel o členství v klubu poučen o pravidlech zpracování osobních údajů a může vyslovit souhlas s využitím jeho údajů pro zasílání informací o pořádaných akcích, nabídkách a jiných aktivitách (průzkumy, pozvánky apod.). Tento souhlas bude žadatel moci kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím Profilu člena klubu dle odstavce 12 nebo písemným sdělením adresovaným UK Pointu.

 5. Uživatelé informačního systému UK disponující platnými přihlašovacími údaji Centrální autentizační služby UK mohou při registraci postupem dle odstavce 3 využít přihlášení pomocí těchto údajů. V takovém případě bude část údajů předvyplněna údaji uživatele z informačního systému UK.

 6. Do deseti pracovních dnů po registraci dle odstavce 2 provede univerzita ověření žadatelem zadaných údajů a v případě kladného výsledku informuje žadatele prostřednictvím e-mailové zprávy o schválení či neschválení registrace. V případě, že údaje žadatele budou dohledány v informačním systému univerzity, proběhne ověření ihned při registraci; v opačném případě budou údaje ověřovány v archivu univerzity. V případě, že si žadatel zvolí dle odstavce 3. písm. p) identifikaci k absolventskému spolku fakulty, budou tyto údaje ověřovány na příslušné fakultě.

 7. Členem klubu se žadatel stává dnem schválení registrace dle odstavce 8.

 8. Schválení registrace je provedeno pověřenou osobou UK Pointu, která na základě údajů vyplněných žadatelem při registraci dle odstavce 2 potvrdí nárok žadatele na členství v Klubu Alumni UK.

 9. Kdykoli po schválení registrace dle odstavce 8 se žadatel může dostavit k vyzvednutí průkazu do výdejního centra průkazů dle čl. 8 odst. 1. Zde předloží k ověření své totožnosti obsluze výdejního centra průkaz totožnosti.

 10. Člen klubu může požádat o ukončení svého členství, a to prostřednictvím Profilu člena klubu dle odstavce 12 nebo písemným sdělením adresovaným UK Pointu. Členství v klubu zaniká dnem potvrzení přijetí žádosti o ukončení členství ze strany UK.

 11. Členovi klubu je automaticky zřízen přístupový účet v Centrální autentizační službě UK.

 12. Vybrané údaje zadané žadatelem o členství při registraci postupem dle odstavce 3 bude moci žadatel, resp. člen klubu, dále upravovat v rámci tzv. Profilu člena klubu, a to po přihlášení prostřednictvím přístupového účtu Centrální autentizační služby UK.


Čl. 7 - Průkazy členů Klubu Alumni UK

 1. Platnost průkazu člena klubu je nejvýše devět let. Po vypršení platnosti průkazu může být členovi klubu vydán průkaz nový.

 2. Průkazy vydávané členům klubu mohou kromě náležitostí dle čl. 1 odst. 3 obsahovat volitelně – na žádost člena klubu – jeden z údajů: název fakulty dle čl. 6 odst. 3 písm. g), nebo identifikaci absolventského spolku fakulty UK dle čl. 6 odst. 3 písm. p). Žádosti o výměnu průkazu člena klubu za průkaz s uvedením fakulty, nebo naopak bez uvedení fakulty, bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 10).

 3. Člen klubu si při vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz člena klubu, nebo průkaz člena klubu s licencí ALIVE. Platnost licence ALIVE je ode dne vydání průkazu do 31. 12. následujícího kalendářního roku; při prodloužení platnosti licence před 1. 9. kalendářního roku do 31. 12. tohoto kalendářního roku, při prodloužení platnosti licence od 1. 9. kalendářního roku do 31. 12. následujícího kalendářního roku.

 4. První vydání průkazu člena klubu je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 200 Kč, první vydání průkazu člena klubu s licencí ALIVE je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 430 Kč. Prodloužení platnosti licence ALIVE na další kalendářní rok (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230 Kč.

 5. Žádosti o výměnu průkazu člena klubu za průkaz s licencí ALIVE bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 9).

 6. Průkaz člena klubu (ať už s licencí ALIVE, nebo bez ní) může být členovi klubu současně vydán nejvýše jeden.

 7. K průkazům členů klubu mohou být bezplatně vydávány kupóny vyjadřující příslušnost absolventa k absolventskému spolku fakulty UK dle čl. 6 odst. 3 písm. p), pokud o to fakulta projeví zájem a zajistí výdej těchto kupónů. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu vyjadřujícího příslušnost k absolventskému spolku fakulty UK.

 8. Výdej průkazů probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 9. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu je ve výši:


    a. 

  průkaz člena klubu: 200 Kč,

    b. 

  průkaz člena klubu s licencí ALIVE: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 4 věty druhé, tedy 430 Kč.


  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem ani z důvodu výměny průkazu za nový z důvodu vypršení platnosti průkazu dle odstavce 1. Náhrada dle písm. a) se nehradí v případě, kdy absolvent doloží protokol od Policie České republiky o krádeži průkazu.


Čl. 8 - Společná ustanovení

 1. Výdej průkazů probíhá v následujících výdejních centrech průkazů:

    a. 

  Praha, UK Point, Celetná 13,

    b. 

  Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

    c. 

  Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

    d. 

  Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

    e. 

  Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3.

 2. Provozní doba pražských center je stanovena tak, aby každý pracovní den bylo v provozu alespoň jedno centrum, v Hradci Králové a v Plzni tak, aby každé bylo v provozu alespoň dva pracovní dny v týdnu.

 3. Průkazy zahraničních studentů vydané na základě Opatření rektora č. 28/2018 jsou platné do doby ukončení jejich platnosti uvedené na průkazu.

 4. Platnost licence ISIC u průkazů studentů s licencí ISIC vydaných studentům v jiné než prezenční formě studia již nebude možné po nabytí účinnosti tohoto opatření dále prodloužit. V případě zájmu studenta v jiné než prezenční formě studia o výměnu jeho průkazu s licencí ISIC za průkaz studenta bez licence bude tato výměna provedena bezplatně, v případě zájmu studenta o výměnu průkazu za průkaz studenta s licencí ALIVE bude tato výměna zpoplatněna náhradou režijních nákladů ve výši dle čl. 2 odst. 2.

 5. Jakékoliv jiné průkazy nebo karty vydané v rámci UK před daty dle čl. 1 odst. 2 a plnící funkci průkazu studenta, zaměstnance, účastníka CŽV nebo externího uživatele služeb jsou neplatné a takovéto průkazy nebo karty nelze ani nově vydávat. Případné výjimky mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s ÚVT UK nelze zajistit jiné řešení.

 6. Souhrnné informace o vydávání průkazů jsou k dispozici na http://www.cuni.cz/prukazy/.

 7. Výdej průkazů a úkony s tím související, včetně hospodaření, jsou v působnosti UK Point. Technickou podporu při tom zajišťuje ÚVT UK. ÚVT UK ve spolupráci s UK Point připravuje a koordinuje kroky vedoucí k efektivnímu využívání průkazů v rámci UK a poskytuje metodickou pomoc fakultám a dalším součástem při zavádění aplikací vázaných na průkazy.


Čl. 9 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 30/2019 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2020.V Praze dne 22. října 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení

Poznámky

1

Na průkazech nejsou uváděny tituly.


Poslední změna: 20. červenec 2023 08:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám