Opatření rektora č. 11/2017

Název:

Změna opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015

K provedení:

-

Účinnost:

15. února 2017Změna opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015

 1. Opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015 s názvem Soutěž vysoce kvalitních monografiích na Univerzitě Karlově v Praze se mění takto:

  1. V názvu opatření rektora se za slovy Univerzitě Karlově vynechávají slova „v Praze“.

  2. V čl. 1 odst. 2 se slovo „zaznamenány“ nahrazuje slovem „evidovány“.

  3. Čl. 1 odst. 2 se doplňuje o větu: „(V případě, že Registr informací o výsledcích nebude z jakéhokoliv důvodu dostupný, budou brány v potaz monografie evidované v Osobní bibliografické databázi (OBD) za příslušný rok).“.

  4. V čl. 1 odst. 3 se mezi slova „20 %“ a „monografií“ vkládají slova „česky nebo slovensky psaných“.

  5. V čl. 1 odst. 3 se vypouštějí slova „(horní celou část)“.

  6. Čl. 1 odst. 3 se doplňuje o větu: „K tomuto výběru mohou fakulty nominovat neomezený počet cizojazyčných monografií.“

  7. V čl. 1 odst. 5 se vypouštějí slova: „, který musí souhlasit se záznamem v RIV“.

  8. Čl. 2 odst. 5 se doplňuje o větu: „Jde-li o významného zaměstnance UK, může Vědecká rada UK jmenovat členem komise i zaměstnance UK (včetně bývalého) bez ohledu na podmínku upravenou ve větě první a druhé tohoto odstavce.“.

  9. Čl. 3 odst. 3 se doplňuje o větu: „Bývalý zaměstnanec UK nehodnotí publikace fakulty, na které byl zaměstnán.“.

  10. Za odst. 5 čl. 3 se vkládá nový odst. 6 ve znění: „Komise vypracovávají ke každé hodnocené monografii stručný posudek. V případě nezastoupené odbornosti se za účelem vypracování posudku mohou obrátit na nehlasujícího odborníka s hlasem poradním.“; následující odstavce čl. 3 jsou přečíslovány.


 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. února 2017.

 3. Opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015, Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově, ve znění účinném k 15. únoru 2017 je uvedeno v příloze tohoto opatření.V Praze dne 8. února 2017

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor
********* Příloha *********

Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Vyhlášení, způsob nominace a přijímání návrhů


 1. Hodnocení monografií se mohou zúčastnit všechny fakulty UK a další součásti UK, na které jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu UK rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále jen „fakulty“).

 2. V běžném kalendářním roce se hodnotí monografie z předloňského kalendářního roku, které jsou evidovány v Registru informací o výsledcích (RIV). (V případě, že Registr informací o výsledcích nebude z jakéhokoliv důvodu dostupný, budou brány v potaz monografie evidované v Osobní bibliografické databázi (OBD) za příslušný rok).

 3. Fakulty vyberou ze své produkce nejvýše 20 % česky nebo slovensky psaných monografií, které považují za nejhodnotnější, nejméně však jednu monografii. K tomuto výběru mohou fakulty nominovat neomezený počet cizojazyčných monografií.

 4. Ke každé nominované monografii se přikládá stručné zdůvodnění její vědecké excelence podepsané děkanem fakulty (ředitelem další součásti) a dále její recenze, jsou-li dosažitelné.

 5. Má-li monografie více autorů, započítává se do limitu podle odstavce 3 podíl odpovídající části autorského týmu, která je z příslušné fakulty. U kolektivních monografií bude součástí předávacího protokolu i vyznačení podílu autorství fakultních autorů.

 6. Vybrané publikace včetně předávacího protokolu doručí fakulty na adresu Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu UK, kde budou k dispozici členům hodnotitelských komisí.


Čl. 2 - Hodnotitelské komise


 1. Vědecká rada UK ustanoví dvě edenáctičlenné hodnotitelské komise – jednu pro humanitní obory, druhou pro lékařské a přírodovědné obory.

 2. Členství v hodnotitelské komisi (dále jen „komise“) není slučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana nebo proděkana.

 3. Komise pro humanitní obory bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchto fakult:

  Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Ústav dějin a Archivu UK, Centrum teoretických studií a CERGE.

 4. Komise pro medicínské a přírodovědné obory bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchto fakult:

  1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Centrum pro otázky životního prostředí. Vědecká rada UK do této komise dále jmenuje jednoho odborníka, který nemá pracovněprávní vztah vůči UK.

 5. Člen komise pro humanitní obory může mít uzavřenou pracovní smlouvu pouze na jedné součásti podle odstavce 3. Člen komise pro lékařské a přírodovědné obory může mít uzavřenou pracovní smlouvu pouze na jedné součásti podle odstavce 4. Jde-li o významného zaměstnance UK, může Vědecká rada UK jmenovat členem komise i zaměstnance UK (včetně bývalého) bez ohledu na podmínku upravenou ve větě první a druhé tohoto odstavce.

 6. Členové komisí se musí písemně zavázat k nepodjatému hodnocení prací výhradně dle jejich vědecké kvality.

 7. Činnost člena komise bude honorována.

 8. Akademický senát UK nominuje do každé komise svého pozorovatele.


Čl. 3 - Proces hodnocení a určení finančního ocenění


 1. Každý člen komise přidělí hodnocené monografii celočíselný počet bodů, nejméně nula a nejvýše čtyři body. Publikace, které byly nominovány do soutěže, ale nejsou monografiemi, mohou být komisí zcela vyřazeny z hodnocení.

 2. Stejným počtem bodů smí každý hodnotitel hodnotit nejvýše třetinu hodnocených monografií v každé z komisí.

 3. Člen komise nesmí hodnotit publikace nominované z fakulty, na které má uzavřenou pracovní smlouvu. Bývalý zaměstnanec UK nehodnotí publikace fakulty, na které byl zaměstnán.

 4. Výsledné hodnocení každé monografie bude dáno průměrem bodů od příslušných hodnotitelů.

 5. Na základě součtu všech výsledných hodnocení bude stanovena finanční hodnota jednoho bodu a přidělené finanční ocenění pro každou monografii bude určeno výsledným hodnocením této monografie.

 6. Komise vypracovávají ke každé hodnocené monografii stručný posudek. V případě nezastoupené odbornosti se za účelem vypracování posudku mohou obrátit na nehlasujícího odborníka s hlasem poradním.

 7. Na podporu monografií hodnocených se v běžném kalendářním roce vyčleňuje částka stanovená v rozpočtu UK.

 8. Výsledky hodnocení monografií se zveřejňují do 31. května běžného kalendářního roku.

 9. Prostředky dané finančním oceněním příslušných monografií se přidělují dané fakultě s tím, že alespoň polovina z nich včetně případných odvodů musí být využita pro ocenění autora monografie, nebo části autorského týmu, která je z příslušné fakulty.V Praze dne 8. února 2017


 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám