Opatření rektora č. 65/2017

Název:

Dodatek č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. října 2017

[zrušeno OR č. 57/2021]


Dodatek č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 1

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje Opatření rektora č. 52/2017 takto:


do Hlavy IX čl. III. se za poslední odrážku vkládá text:


  • pozemek parc. č. 170/5, ostatní plocha,

  • spoluvlastnický podíl id. ¼ na pozemku parc. č. 166/11.


Čl. 2

  1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 52/2017 zůstávají beze změny.

  2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 6. října 2017.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. října 2017.
V Praze dne 12. října 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor.pdf ke stažení

  


                                       
Poslední změna: 4. leden 2022 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám