Opatření rektora č. 22/2017

Název:

Obsah, způsob předložení a projednání závěrečných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

14. dubna 2017

[zrušuje se od 1.10.2018 OR č. 25/2018]


Obsah, způsob předložení a projednání závěrečných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Čl. I - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se stanoví obsahové náležitosti závěrečných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (dále jen „závěrečná zpráva“ a „program“) a podrobnosti o způsobu jejich předložení a projednání.


Čl. II - Obsah závěrečné zprávy


 1. Závěrečná zpráva sestává ze dvou částí. Část A se týká roku 2016 a obsahuje zejména


  1. stručný souhrn o uskutečňování programu, včetně plnění cílů programu; dále informaci o případných schválených změnách složení rady programu, případně také aktualizaci seznamu klíčových řešitelů, kteří nebyli členy rady programu (viz část f) přihlášky programu);

  2. u programů, u nichž si to svým usnesením vyžádala Vědecká rada UK, adekvátní reflexi připomínek uvedených v oponentním posudku k průběžné zprávě o uskutečňování programu za rok 20151;

  3. výčet maximálně deseti nejvýznamnějších výsledků2; u programů z oblasti humanitních a společenských věd také tabulku obsahující počty jednotlivých typů dosažených výsledků;

  4. počty akademických a vědeckých pracovníků a studentů doktorských studijních programů zúčastněných na programu ke dni 31. 12. 2016 (u společných programů se počty uvádějí zvlášť za každou participující součást);

  5. rámcový přehled vynaložených finančních prostředků (u společných programů se uvádí zvlášť za každou participující součást);

  6. přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu3, který byl pořízen z finančních prostředků na program.


 2. Část B závěrečné zprávy se týká celého pětiletého období uskutečňování programu (roky 2012–2016) a obsahuje


  1. stručný souhrn o uskutečňování programu, včetně 10–20 nejvýznamnějších výsledků4, v rozsahu cca ½–1 strany A4 (tento text bude posléze zveřejněn na webu UK);

  2. rámcový přehled vynaložených finančních prostředků (u společných programů se uvádí zvlášť za každou participující součást).


  Část B závěrečné zprávy může případně obsahovat také doplnění bodu B1 průběžné zprávy za rok 20155, popřípadě i závěrečný komentář koordinátora programu.


Čl. III - Termín a způsob předložení závěrečné zprávy

 1. Závěrečná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře a předkládá se v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení. Písemné vyhotovení se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK; musí být opatřeno podpisy koordinátora programu a děkanů všech fakult (ředitelů dalších součástí) zúčastněných na programu. U společných programů je případně možné, aby zprávu podepsal jen jeden z děkanů (ředitelů), kterému ostatní děkani (ředitelé) udělí k podpisu plné moci; tyto plné moci je nutno ke zprávě také přiložit6. Elektronické vyhotovení závěrečné zprávy ve formátu *.docx, *.doc nebo *.rtf se zasílá e-mailem na adresu .

 2. Vzorový formulář závěrečné zprávy bude nejpozději od 14. dubna 2017 zveřejněn na webu UK, v sekci „Věda a výzkum“ – „Financování vědy na UK“ – „PRVOUK“. Formuláře závěrečných zpráv s předvyplněnými údaji týkajícími se jednotlivých programů poskytne odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK fakultám a VŠ ústavům UK nejpozději 28. dubna 2017.

 3. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení závěrečné zprávy je stanoven na 30. června 2017.


Čl. IV - Projednání závěrečných zpráv

Ke každé závěrečné zprávě bude vypracován oponentní posudek. Závěrečné zprávy i oponentní posudky budou předloženy k projednání Vědecké radě UK.


Čl. V - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 14. dubna 2017.
V Praze dne 28. března 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPoznámky

1

Týká se programů P18, P22 a P39.

2

Tyto výsledky musí být evidovány v aplikaci OBD (výjimkou jsou pouze výsledky přijaté k publikaci a výsledky fakult / VŠ ústavů, které nedisponují celouniverzitní verzí OBD).

3

Tj. v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH.

4

Tyto výsledky musí být rovněž evidovány v aplikaci OBD; výjimka viz 2. poznámka pod čarou.

5

Stručné shrnutí, kterých plánovaných cílů uvedených v části j) , příp. h)  přihlášky programu bylo dosaženo, dále zda od zahájení realizace programu došlo k udržení či zlepšení vědeckého výkonu a kvality v národním a mezinárodním měřítku (dle indikátorů uvedených v části j) přihlášky programu) a případně jaké faktory k tomu přispěly.

6

Plné moci nemusí být notářsky ověřené.


Poslední změna: 7. srpen 2018 15:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám