Opatření rektora č. 64/2017

Název:

Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. října 2017

[zrušeno OR č. 54/2018]


Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Cílem podpory podle tohoto opatření je v souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen “univerzita”) motivovat akademické a vědecké vývojové pracovníky k podávání vysoce kvalitních žádostí o projekty Evropské výzkumné rady (dále jen „ERC”). Podpora bude financována ze zdrojů vyčleněných univerzitou v rámci Rozpisu neinvestičních příspěvků a dotací na univerzitě.


Čl. 2 Podmínky

 1. Žádost může podat navrhovatel

    a. 

  který je v době podání žádosti akademickým, vědeckým nebo vývojovým pracovníkem univerzity,

    b. 

  spadá do jednoho ze schémat ERC1,

    c. 

  při přípravě své žádosti spolupracuje s univerzitním kontaktním pracovníkem a koordinátorem ERC na univerzitě.

 2. Maximální výše podpory činí 100 000. Kč, a je udělována až po podání kvalitního návrhu projektu prostřednictvím elektronické aplikace ERC.

 3. Podání žádosti o podporu podle tohoto opatření vylučuje možnost podat žádost o podporu přípravy  kolaborativních projektů dle opatření rektora č. 63/2017, a zároveň konkrétní projektový návrh smí být předmětem pouze jednoho projektového záměru.

 4. Přidělená podpora může být využita k vyplacení odměny žadateli, refundaci jeho cestovného nebo nákladů na formální přípravu žádosti (oponenti, služby, překlad apod.).


Čl. 3 Postup pro podání žádosti

 1. Žádosti o podporu mohou být předkládány průběžně. Žádosti se všemi přílohami jsou podávány elektronicky na adresu veda@ruk.cuni.cz .

 2. Žádost musí obsahovat:

    a. 

  typ schématu ERC, o které se chce žadatel ucházet,

    b. 

  abstrakt projektu (max. 2000 znaků), název a akronym projektu,

    c. 

  CV žadatele (max. 2 strany),

    d. 

  dosažené výsledky („track-record“, max. 2 strany).

 3. Všechny tyto přílohy musí být v anglickém jazyce, podle pravidel zadávací dokumentace ERC a za přiměřeného použití šablony ERC.

 4. Po podání projektu prostřednictvím elektronické aplikace ERC bude elektronicky, případně fyzicky ve vytištěné formě doručen plný text projektového návrhu kontaktnímu pracovníkovi.


Čl. 4 Hodnocení podaných žádostí

 1. Posuzovány budou pouze projekty, které splní podmínky uvedené v čl. 2 a 3 tohoto opatření.

 2. Podpora bude udělena na základě rozhodnutí prorektora pro vědu, na doporučení koordinátora ERC, se souhlasem děkana fakulty, a to v závislosti na rozpočtových možnostech.

  Navrhovatel je informován o udělení či neudělení podpory do tří týdnů po doručení podaného projektu ERC na rektorát univerzity podle čl. 3, odst. 4. tohoto opatření.  


Čl. 5 Další ustanovení

Navrhovatel odpovídá za to, že podpora bude vynaložena efektivně, hospodárně a účelně, v souladu s příslušnými právními předpisy, podmínkami MŠMT a s tímto opatřením.V Praze dne 27. září 2017

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poznámky

1

https://erc.europa.eu


Poslední změna: 3. prosinec 2018 15:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám