Opatření rektora č. 63/2017

Název:

Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů

K provedení:

-

Účinnost:

1. října 2017


Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Cílem podpory podle tohoto opatření je v souladu s dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen “univerzita”) podpora výzkumné iniciativy založené na konsorciu partnerů, která povede k předložení vysoce kvalitních projektových žádostí v Evropském rámcovém programu (H2020) a dalších významných mezinárodních projektů. Podpora bude financována ze zdrojů vyčleněných univerzitou v rámci Rozpisu neinvestičních příspěvků a dotací na univerzitě. Přiznaná podpora bude poskytnuta příslušné fakultě nebo další součásti (dále jen „fakulta“), ve které je zařazen akademický, výzkumný nebo vývojový pracovník, který žádá o podporu.


Čl. 2 Podmínky

 1. Žádost může podat navrhovatel, který je v době podání žádosti akademickým, výzkumným nebo vývojovým pracovníkem univerzity.

 2. Navrhovatel musí být v pozici koordinátora zamýšleného H2020 projektu (nebo jiného významného mezinárodního projektu) s minimálním rozpočtem 70 000 EUR.

 3. Navrhovatel musí mít již předchozí zkušenost s účastí v mezinárodním kolaborativním projektu.

 4. Podání žádosti o podporu podle tohoto opatření vylučuje možnost podat žádost o podporu podávání grantů ERC na univerzitě dle opatření rektora 64/2017 a zároveň konkrétní projektový návrh smí být předmětem pouze jednoho přípravného projektu.

 5. Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů může být udělována s v období mezi 18 až 5 měsíci před uzavřením dané výzvy poskytovatele podpory.

 6. Podporu je možné čerpat až do podání žádosti poskytovateli.

 7. Přidělená podpora musí vést k podání návrhu projektu, a může být použita na:

    a. 

  cestovní a ubytovací náklady

    b. 

  organizaci setkání celého konsorcia (nejlépe za účasti člena týmu Odboru pro vědu a výzkum, Evropského centra, (dále jen “EC”)

    c. 

  dočasné financování administrativního, výzkumného, vývojového nebo akademického pracovníka univerzity na přípravu projektové dokumentace.


Čl. 3 Rozpočet

 1. Maximální výše podpory činí 100 000 Kč.

 2. V případě dvoustupňové evaluace je maximální možnou poskytnutou částkou pro první fázi 50 000 Kč. V případě postupu do druhého kola je převedena fakultě zbývající částka.


Čl. 4 Postup

 1. Žádosti o podporu mohou být předkládány průběžně, nejdříve však 18 měsíců a nejpozději 5 měsíců před termínem uzávěrky výzvy1.

 2. Žádosti o podporu přípravného fondu se všemi přílohami jsou podávány emailem na adresu veda@ruk.cuni.cz.

 3. Žádost musí obsahovat:

    a. 

  CV navrhovatele

    b. 

  Detaily mezinárodní výzvy, které se žadatel hodlá účastnit (webová stránka, uzávěrka výzvy, téma)

    c. 

  Abstrakt v anglickém jazyce (max. 2000 znaků) s předpokládaným záměrem projektu

    d. 

  Orientační seznam zamýšlených partnerů projektu s vyznačeným typem subjektu (univerzita, firma, think-tank atd.)

    e. 

  Orientační rozpočet podpory, která je předmětem žádosti

    f. 

  Orientační rozpočet navrhovaného projektu

    g. 

  Vyslovení souhlasu fakulty s účastí na projektu.


Čl. 5 Hodnocení podaných žádostí

 1. Posuzovány budou pouze projekty, které splní rozpočtový limit a další základní předpoklady uvedené v čl. 2 a čl. 4 tohoto opatření.

 2. Žádost bude posouzena prorektorem pro vědu na doporučení vedoucí odboru pro vědu a výzkum, a to v závislosti na rozpočtových možnostech. V případě dvoustupňové evaluace rozhoduje prorektor o výši podpory pro první a pro druhou fázi.

 3. Navrhovatel je informován o udělení či neudělení podpory do tří týdnů po doručení žádosti o podporu na rektorát univerzity podle čl. 4 tohoto opatření.


Čl. 6 Další ustanovení

 1. V případě nevyčerpání podpory do uzávěrky výzvy projektu, na který byla podpora udělena, vrátí fakulta nevyčerpanou část finančních prostředků zpět do rozpočtu rektorátu.

 2. V případě, že nedojde k podání návrhu projektu poskytovateli, poskytnutou podporu vrátí fakulta zpět do rozpočtu rektorátu.

 3. V případě úspěšné aplikace, tj. udělení projektu H2020 nebo jiného poskytovatele je z položky overheads 80% poskytnuté částky navráceno RUK pro podporu dalších projektů.

 4. Je vhodné, aby navrhovatel, jehož žádost o podporu byla schválena, následně kontaktoval Odbor pro vědu a výzkum- Evropské centrum UK, které může asistovat s dalšími náležitostmi (vytvoření časového harmonogramu přípravy žádosti, koncepce projektu, schůzky konsorcia, první návrhy textu projektu, rozpočet atd.)

 5. Podávaný projekt H2020 by měl být sestavován v úzké spolupráci s EC.

 6. Navrhovatel odpovídá za to, že podpora bude vynaložena efektivně, hospodárně a účelně, v souladu s příslušnými právními předpisy, podmínkami MŠMT a s tímto opatřením.V Praze dne 27. 9. 2017

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

V pracovních programech jsou výzvy již zveřejněny, ačkoli se ještě nenacházejí na účastnickém portálu (v případě H2020). Pokud máte pochybnosti, zda-li byla, či kdy bude vaše výzva vyhlášena,  obraťte se na EC.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám