Opatření rektora č. 66/2017

Název:

Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

K provedení:

§ 47a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK

Účinnost:

15. října 2017


Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření stanovuje výjimky z pravidel studia určených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (dále jen „studijní a zkušební řád“) pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu uzavřených podle ustanovení § 47a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a čl. 22 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „dohoda o meziuniverzitním studiu“) v oblasti studia.


Čl. 2 - Výjimky z pravidel studia určených studijním a zkušebním řádem


 1. Pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree se bez dalšího neaplikují tato pravidla určená studijním a zkušebním řádem:

    a. 

  povinnost skládat imatrikulační slib (čl. 4 odst. 2 studijního a zkušebního řádu),

    b. 

  podíl počtu kreditů za absolvované volitelné předměty pro účely aktuální průběžné kontroly studia (čl. 5 odst. 13 studijního a zkušebního řádu),

    c. 

  stanovení minimálního počtu kreditů nutného pro zápis do dalšího úseku studia (čl. 5 odst. 11 věta druhá, druhá část souvětí od „nebo“, a věta třetí studijního a zkušebního řádu),

    d. 

  povolení absolvování úseků studia podle individuálního studijního plánu (čl. 5 odst. 14 až 16 studijního a zkušebního řádu),

    e. 

  opakovaný zápis předmětu (čl. 7 odst. 9 studijního a zkušebního řádu),

    f. 

  přeřazení studenta z jedné formy studia do jiné děkanem v rámci téhož studijního programu (čl. 5 odst. 17 a čl. 10 odst. 11 studijního a zkušebního řádu),

    g. 

  možnost ustavení více oponentů disertační práce (čl. 11 odst. 10 věta druhá studijního a zkušebního řádu).   


 2. Pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree se s tím, že je příslušná úprava obsažena zejména v dohodě o meziuniverzitním studiu, předpisech zahraničních partnerských vysokých škol, vnitřních předpisech příslušné fakulty, nebo jiných předpisech, neaplikují tato pravidla určená studijním a zkušebním řádem:

    a. 

  stanovení lhůty pro zápis do studia (čl. 4 odst. 1 věta třetí studijního a zkušebního řádu),

    b. 

  povinnost zveřejnit termíny zápisů do studia ve veřejné části internetových stránek fakulty (čl. 4 odst. 7 studijního a zkušebního řádu),

    c. 

  uznání splnění kontroly studia předmětu absolvovaného v rámci jiného studia (čl. 8 odst. 16 studijního a zkušebního řádu),

    d. 

  lhůty pro zveřejnění termínů konání státní zkoušky a následky nedostavení se k termínu státní zkoušky nebo její části (čl. 9 odst. 12 věta druhá, třetí a čtvrtá studijního a zkušebního řádu),

    e. 

  lhůty pro zveřejnění termínu konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 11 odst. 15 věta druhá studijního a zkušebního řádu),

    f. 

  povinnost komise určit, zda je nutné disertační práci v případě její klasifikace „neprospěl/a“ přepracovat nebo doplnit, a nejbližší termín pro opakování obhajoby disertační práce (čl. 11 odst. 12 studijního a zkušebního řádu).   


Čl. 3 - Výjimky z pravidel studia určených studijním a zkušebním řádem, u kterých je odpovídající úprava náležitostí dohody o meziuniverzitním studiu

 1. Pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree se za předpokladu, že jsou upravena v dohodě o meziuniverzitním studiu, neaplikují tato pravidla určená studijním a zkušebním řádem:


    a. 

  členění a harmonogram akademického roku, organizace studia (čl. 3 odst. 2 a 3 studijního a zkušebního řádu),

    b. 

  úseky studia (čl. 4 odst. 6 věta druhá studijního a zkušebního řádu),

    c. 

  zápis do úseků studia a následky nesplnění této povinnosti (čl. 4 odst. 8 a 9 studijního a zkušebního řádu),

    d. 

  počet kreditů potřebný pro zápis do dalšího úseku studia a následky jeho nezískání (čl. 5 odst. 11 věta druhá, první část souvětí před „nebo“ studijního a zkušebního řádu),

    e. 

  maximální doba studia (čl. 4 odst. 12 a 13 studijního a zkušebního řádu),

    f. 

  přerušení studia (čl. 6 studijního a zkušebního řádu),

    g. 

  počet opravných termínů zkoušky (čl. 8 odst. 14 a čl. 10 odst. 5 studijního a zkušebního řádu),

    h. 

  složení a způsob jmenování komise pro státní zkoušku s tím, že povinnost schválení příslušnou vědeckou radou1 je zachována (čl. 9 odst. 3 věta první, třetí a sedmá studijního a zkušebního řádu),

    i. 

  způsob klasifikace státní zkoušky (čl. 9 odst. 4 studijního a zkušebního řádu),

    j. 

  předpoklady pro konání státní zkoušky (čl. 9 odst. 8 a 9 věta druhá studijního a zkušebního řádu),

    k. 

  rozložení celkového počtu kreditů nutných pro možnost konání státní zkoušky (čl. 9 odst. 10 studijního a zkušebního řádu),

    l. 

  možný počet termínů konání státní zkoušky (čl. 9 odst. 12 věta první studijního a zkušebního řádu),

    m. 

  podmínky absolvování studia s vyznamenáním (čl. 9 odst. 13 studijního a zkušebního řádu),

    n. 

  pravidla hodnocení plnění individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu a následky nesplnění povinností individuálního studijního plánu (čl. 10 odst. 8 a 10 studijního a zkušebního řádu),

    o. 

  nečlenění doktorských studijních programů do jednotlivých úseků studia a nepoužívání kreditního systému v doktorském studiu (čl. 10 odst. 1 a 2 studijního a zkušebního řádu),

    p. 

  složení a způsob jmenování komise pro státní doktorskou zkoušku a pro obhajobu disertační práce s tím, že povinnost schválení příslušnou vědeckou radou2 je zachována (čl. 11 odst. 3, 5 a 7 věta první studijního a zkušebního řádu),

    q. 

  způsob klasifikace státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce, možný počet termínů konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 11 odst. 11, 14, 16 a 17 studijního a zkušebního řádu),

    r. 

  stanovení řádného a opravného termínu konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 11 odst. 15 věta první a pátá studijního a zkušebního řádu),

    s. 

  způsob ustavení oponentů komisí pro obhajobu disertační práce (čl. 11 odst. 10 věta první studijního a zkušebního řádu),

    t. 

  výčet požadavků vyplývajících ze studijního programu, jejichž nesplnění je důvodem pro ukončení studia, s výjimkou důvodů uvedených v čl. 2.


 2. V případě, že dohoda o meziuniverzitním studiu úpravu podle odstavce 1 neobsahuje, použije se studijní a zkušební řád.


 3. Je-li úprava obsažená v dohodě o meziuniverzitním studiu totožná s některým vyňatým ustanovením studijního a zkušebního řádu podle tohoto článku nebo čl. 2, nebo s dílčí úpravou v rozsahu platnosti tohoto ustanovení, anebo obsahuje-li dohoda o meziuniverzitním studiu výhradní zpětný odkaz na toto ustanovení nebo úpravu, použije se namísto dohody o meziuniverzitním studiu, pouze v rozsahu příslušné úpravy, původní ustanovení studijního a zkušebního řádu.


Čl. 4 - Základní náležitosti dohody o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

 1. 1. Dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje v oblasti studia zejména problematiku organizace studia, pravidel studia a kreditního systému, studijního plánu včetně studijních povinností a kontroly jejich plnění, státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a disertační práce, individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu, ukončení studia a práv a povinností studenta. Dohoda o meziuniverzitním studiu dále upravuje problematiku přijímání ke studiu a dokladů o absolvování.

 2. V problematice organizace studia dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje:

    a. 

  členění a harmonogram akademického roku,

    b. 

  členění studia na úseky a jejich charakteristiku, členění úseků studia na období výuky, zkoušek, prázdnin a období pro zápisy předmětů.


 3. V problematice pravidel a průběhu studia, kreditního systému, studijního plánu, studijních povinností a kontroly jejich plnění dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje:

    a. 

  podmínky, okolnosti, případně způsoby stanovení termínů zápisů do studia, včetně uvedení, že uchazeč se stává studentem univerzity dnem zápisu na jednu z partnerských vysokých škol, na které se bude studium uskutečňovat, a následky nesplnění této povinnosti,

    b. 

  povinnost vydávat průkaz studenta na všech partnerských vysokých školách, na kterých se bude studium uskutečňovat,

    c. 

  studijní plán studijního programu/specializace, způsob a kritéria kontroly studia, počet kreditů přiřazený jednotlivým studijním povinnostem včetně celkového rozložení kreditů a možnosti změny studijního plánu v průběhu studia,

    d. 

  převodní tabulku klasifikace studijních povinností, počet opravných termínů, pravidlo pro jejich stanovení a okolnosti jejich konání,

    e. 

  stanovení úseků studia pro kontrolu studia, podmínky zápisu nebo postupu do dalších úseků studia a následky nesplnění této povinnosti,

    f. 

  podmínky pro absolvování studia, příp. podmínky pro absolvování studia s vyznamenáním,

    g. 

  maximální dobu studia,

    h. 

  způsob a termíny předávání informací o studentech, průběhu jejich studia a plnění studijních povinností, včetně způsobu sdílení informací prostřednictvím informačního systému,

    i. 

  přerušení studia, včetně podmínek, okolností a procesu povolení přerušení studia a maximální doby přerušení studia.


 4. V problematice státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a disertační práce dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje:

    a. 

  složení zkušební komise pro státní zkoušky, pro státní doktorskou zkoušku a pro obhajobu disertační práce, a to v souladu s pravidlem, že každá partnerská vysoká škola, na které byl student zapsán do studia a absolvoval alespoň jeden úsek studia, má ve zkušební komisi svého zástupce, přičemž počet členů zkušební komise nesmí být menší než 3,

    b. 

  způsob jmenování, pověření příp. jiného ustanovení členů zkušební komise,

    c. 

  způsob ustavení a počet oponentů disertační práce a vypracování posudků,

    d. 

  způsob klasifikace státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce, případně převodní tabulku klasifikace,

    e. 

  obsah a formu zápisu z konání státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce,

    f. 

  překážky pro konání státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce,

    g. 

  předpoklady pro konání státní zkoušky, případně jejích částí,

    h. 

  počet termínů konání státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce s tím, že musí být stanoven minimálně jeden opravný termín.


 5. V problematice individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje:

    a. 

  požadavky na vytvoření, formu a obsah individuálního studijního plánu,

    b. 

  počet a způsob pověření školitelů a konzultantů,

    c. 

  četnost a zásady hodnocení plnění individuálního studijního plánu, včetně závěrů hodnocení.


 6. V problematice ukončení studia dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje způsoby jiného ukončení studia:

    a. 

  zanecháním studia na základě projevu vůle studenta,

    b. 

  nesplněním požadavků studia včetně přesného popisu okolností, za kterých k nesplnění požadavků studia dochází, a souvisejícího procesu,

    c. 

  vyloučením ze studia na základě spáchání disciplinárního přestupku studentem, včetně přesné definice disciplinárního přestupku.


 7. V problematice práv a povinností studentů dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje práva o povinnosti studenta vyplývající z charakteru studia mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree.


 8. V problematice přijímání ke studiu dohoda o meziuniverzitním studiu zajišťuje rovné podmínky přijetí pro všechny uchazeče a dále stanoví, že v komisi rozhodující o přijetí musí být minimálně jeden zástupce univerzity.


 9. V problematice dokladů o absolvování dohoda o meziuniverzitním studiu zajišťuje, že absolvent studijního programu joint-degree a multiple-degree obdrží podle okolností buď společný diplom, jehož náležitosti jsou stanoveny samostatným opatřením rektora3, nebo obdrží odpovídající počet samostatných diplomů partnerských vysokých škol podle právního řádu příslušných států. Další podrobnosti stanoví metodika joint degree.


Čl. 5 - Účinnost

 1. Dohody o meziuniverzitním studiu uzavřené Univerzitou Karlovou před nabytím účinnosti tohoto opatření jsou tímto opatřením nedotčeny a budou uvedeny do souladu s tímto opatřením při první změně nebo dodatku dohody o meziuniverzitním studiu uzavřeném po dni nabytí účinnosti tohoto opatření.

 2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 19 odst. 5 studijního a zkušebního řádu po předchozím vyjádření Akademického senátu Univerzity Karlovy4.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. října 2017.

 4. Opatření rektora č. 7/2015 se zrušuje.V Praze dne 12. října 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poznámky

1

§ 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

2

§ 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

3

Opatření rektora č. 61/2017.

4

Akademický senát Univerzity Karlovy vyjádřil kladné stanovisko k tomuto opatření dne 6. října 2017.


Poslední změna: 20. září 2018 15:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám