Opatření rektora č. 24/2017

Název:

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 31 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1.dubna 2017


Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy

Čl. 1


 1. Úhrady od studentů Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) lze vybírat za tyto úkony podle čl. 31 odst. 1 Statutu univerzity:

    a. 

  vystavení opisu dokladu o studiu,

    b. 

  vystavení cizojazyčného dokladu o studiu,

    c. 

  úkony v souvislosti se studentskými průkazy,1

    d. 

  poskytování nadstandardních služeb v souvislosti s využíváním počítačové sítě UK,

    e. 

  vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí (např. vstupní počítačové heslo) a duplikátu prostředku pro vstup do objektu (např. čipová karta) tam, kde nelze využívat průkazu studenta,

    f. 

  rešeršní a obdobné vybrané knihovnické a informační služby v knihovnách a v Archivu UK,

    g. 

  vazba dokumentů,

    h. 

  úkony spojené s meziknihovní výpůjční službou (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční službou (MMVS),

    i. 

  úkony za odeslání SMS zprávy z knihovního systému,

    j. 

  úkony spojené s porušením výpůjčního nebo knihovního řádu,

    k. 

  vystavení opisu dokladu vyhotoveného z archiválií,

    l. 

  tisk a kopírování,

    m. 

  prodej informačních brožur (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat),

    n. 

  vybrané poradenské služby (např. diagnostika, apod.) v poradnách a poradenských centrech.


 2. Konkrétní výši úhrady stanoví svým opatřením děkan fakulty, nebo rektor, jde-li o celouniverzitní záležitosti nebo úhrady za úkony prováděné na dalších součástech univerzity.

 3. Výše úhrady se stanoví na základě cenové kalkulace.

 4. V opatření podle odstavce 2 lze úkony uvedené v odstavci 1 podrobněji rozlišit na jednotlivé položky.

 5. Není-li konkrétní výše úhrady opatřením podle odstavce 2 stanovena, nelze za uvedené úkony úhradu od studentů vybírat.


Čl. 2

 1. Opatření podle čl. 1 odst. 2 se zveřejňuje na úřední desce fakulty, nebo na úřední desce univerzity.

 2. K tomuto opatření rektora se vyjádřil Akademický senát UK dne 31. 3. 2017.

 3. Opatření rektora č. 53/2015 se zrušuje.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2017.
V Praze dne 31. 3. 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poznámky

1

Opatření rektora č. 26/2014 ve znění opatření rektora č. 12/2016.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám