Opatření rektora č. 16/2017

Název:

Jednací řád Komise programů pro podporu vědy na UK

K provedení:

-

Účinnost:

1. dubna 2017

[ZRUŠENO OR č. 12/2020]Jednací řád Komise programů pro podporu vědy na UK

Komise programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově (dále jen „Komise“ a „UK“) je orgánem, který se podílí na zajištění kvality a transparentnosti hodnocení a posuzování vědeckých projektů a programů na UK. Jejím stěžejním úkolem je odborné posouzení návrhů jednotlivých programů na podporu vědy určených k realizaci a financování i následné zhodnocení jejich průběžných, bilančních a závěrečných zpráv.


Čl. I. - Činnosti zajišťované Komisí

 1. Komise se při své činnosti řídí tímto Jednacím řádem, opatřeními rektora, která se vztahují k jednotlivým programům na podporu vědy na UK, případně dalšími souvisejícími předpisy a metodickými dokumenty.

 2. Komise posuzuje vědeckou úroveň předkládaných návrhů jednotlivých projektů a programů na podporu vědy na UK, u nichž tato činnost vyplývá z dokumentů uvedených v odst. 1, které následně doporučuje nebo nedoporučuje k realizaci.

 3. U návrhů doporučených k realizaci se Komise vyjadřuje také k přiměřenosti navrhovaného rozpočtu, pokud je tento požadavek stanoven v příslušných opatřeních rektora.

 4. Komise posuzuje kvalitu průběžných, bilančních a závěrečných zpráv realizovaných projektů a programů.

 5. Komise se vyjadřuje k celkové úspěšnosti programů na podporu vědy na UK a navrhuje jejich případné změny a modifikace.


Čl. II. - Členství v Komisi

 1. Komise se skládá z významných členů akademické obce UK a zástupců dalších významných vědeckých institucí.

 2. Návrh na členství v Komisi podávají rektorovi UK členové Kolegia rektora UK, děkani fakult a ředitelé součástí UK, členové Vědecké rady UK a vědeckých rad fakult a členové Mezinárodní rady UK. Nominace se podávají prostřednictvím prorektora pro vědeckou činnost.

 3. Členství v Komisi je neslučitelné s funkcí rektora, děkana, proděkana a ředitelů Ústavu dějin UK a archivu UK, Centra pro teoretická studia, Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium a Centra pro otázky životního prostředí.

 4. Členové Komise jsou na návrh rektora a po schválení Vědeckou radou UK jmenováni rektorem UK na dobu neurčitou.

 5. Členství v komisi zaniká:


    a. 

  odvoláním člena Komise rektorem UK nebo Vědeckou radou UK;

    b. 

  oznámením člena Komise o ukončení členství.


Čl. III. - Předseda a místopředseda Komise

 1. Předsedu Komise jmenuje z řad členů komise rektor UK.

 2. Místopředsedou Komise je prorektor pro vědeckou činnost UK.

 3. Předseda Komise po dohodě s místopředsedou a předsedy dílčích komisí (čl. IV) řídí a zaštiťuje činnost Komise ve vztahu k rektorovi UK i ve vztahu k předkladatelům návrhů a řešitelům vědeckých projektů a programů na UK.

 4. Funkce předsedy Komise zaniká:


    a. 

  odvoláním rektorem UK;

    b. 

  oznámením předsedy Komise o rezignaci na svoji funkci.


Čl. IV. - Dílčí komise

 1. Činnost Komise je realizována prostřednictvím dílčích komisí.

 2. Projekty a programy na podporu vědy na UK jsou zpravidla rozděleny do těchto základních vědeckých oblastí:


    a. 

  Humanitní a společenské vědy;

    b. 

  Přírodní vědy, matematika a informatika;

    c. 

  Lékařské vědy a biomedicína.

 3. Na návrh předsedy a místopředsedy Komise jmenuje rektor UK z řad Komise členy dílčí komise dle jejich odbornosti a časových možností.

 4. Účast v dílčí komisi je nezastupitelná.

 5. Dílčí komise je minimálně tříčlenná.

 6. Každá dílčí komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

 7. Předseda dílčí komise řídí její činnost. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda, který jinak jedná v rozsahu určeném předsedou dílčí komise.

 8. Činnost člena v dílčí komisi je honorována.

 9. Činnost dílčích komisí po administrativně-technické stránce zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu UK. Prorektor pro vědeckou činnost nebo prorektor pro tvůrčí a ediční činnost mohou určit tajemníky dílčích komisí z řad zaměstnanců Odboru pro vědu a výzkum. Tajemník zajišťuje dílčí komisi administrativní podporu, není přitom jejím členem.

 10. Dílčí komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Členové dílčí komise mohou hlasovat také per rollam, avšak pouze na základě rozhodnutí předsedy nebo místopředsedy dílčí komise a to pouze mezi jednotlivými zasedáními nebo pokud není možné zasedání svolat.

 11. Tajným hlasováním se rozhoduje vždy, když o tajnou volbu požádá některý z členů a dílčí komise se rozhodne tomuto požadavku vyhovět. V ostatních případech je hlasování dílčí komise veřejné.

 12. Z jednání dílčí komise se pořizuje zápis, který schválí předseda dílčí komise.


Čl. V. - Proces posuzování

 1. Členové dílčí komise vypracovávají nezávislé posudky předkládaných návrhů, projektů nebo programů.

 2. Není-li v příslušném opatření rektora uvedeno jinak, je z řad členů dílčí komise pro každé posouzení určen zpravodaj a minimálně jeden posuzovatel.

 3. Není-li v dílčí komisi zastoupena příslušná odbornost pro vypracování posudku, může být se souhlasem jejího předsedy požádán o vypracování posudku externí posuzovatel.

 4. Posudek zpravodaje je vypracováván až na základě obdržení posudku posuzovatele/posuzovatelů.

 5. Členové komise mají k dispozici plné znění všech posuzovaných nebo hodnocených návrhů, projektů či programů.

 6. Každá dílčí komise posuzuje návrhy, které jí věcně přísluší.

 7. Předseda dílčí komisí může navrhnout přeřazení posuzovaného návrhu, projektu nebo programu do jiné dílčí komise. V případě oborově hraničních návrhů se mohou předsedové více dílčích komisí usnést na společném posouzení.

 8. Příslušný zpravodaj seznámí členy dílčí komise se svým posudkem, přičemž všechny posudky vztahující se k projednávanému návrhu jsou všem členům dílčí komise k dispozici. Dílčí komise se může s některým posouzením ztotožnit, nebo zaujmout stanovisko vlastní.

 9. Je-li tento požadavek součástí příslušného opatření rektora, vytvoří dílčí komise na základě obdržených posudků seznam pořadí návrhů jako podklad pro další diskusi a následné stanovisko obsahující i návrhy na udělení či neudělení finanční podpory včetně její navrhované výše.


Čl. VI. - Hodnotící kritéria

 1. Není-li v příslušném opatření rektora uvedeno jinak, hodnotí členové dílčí komise přidělené návrhy individuálně tak, že u každého z nich posoudí a předepsaným způsobem hodnocení vyjádří míru očekávaného naplnění zpravidla těchto hodnotících ukazatelů:


    a. 

  kvalita projektu (cíle, novost řešení, postupy, přínos pro UK);

    b. 

  osoba předkladatele (výsledky, zahraniční zkušenosti, dosavadní odborné působení);

    c. 

  soulad návrhu se zaměřením pracoviště (vč. vzájemného přínosu);

    d. 

  přiměřenost rozpočtu;

    e. 

  řešitelský tým (skladba týmu, přiměřenost pozic)

 2. Posouzením těchto ukazatelů může návrh projektu nebo programu získat jedno z níže uvedených stupňů hodnocení:


    a. 

  „Vynikající“ – předkladatel má za sebou výsledky představující špičkovou kvalitu ve světovém srovnání svou originalitou, významem a kvalitou zpracování; projekt je originální a slibuje velký přínos příslušné fakultě/VŠ ústavu a jeho rozpočet odpovídá požadavkům projektu;

    b. 

  „Velmi dobrý“ – předkladatel má za sebou výsledky představující velmi dobrou kvalitu v mezinárodním srovnání svou originalitou, významem a kvalitou zpracování; projekt je originální a slibuje metodický nebo věcný posun pro příslušnou fakultu/VŠ ústav; jeho rozpočet je přiměřený.

    c. 

  „Dobrý“ – předkladatel má za sebou výsledky viditelné v mezinárodním srovnání nebo velmi dobré v národním měřítku; projekt splňuje oborová kritéria kvality a je vhodným doplňkem současného vědeckého profilu hostitelské fakulty/VŠ ústavu; rozpočet je  přiměřený.

    d. 

  „Zamítnutý“ – předkladatel za sebou nemá mezinárodně viditelné nebo v národním srovnání významné výsledky nebo projekt nesplňuje oborová kritéria kvality nebo nezapadá do vědeckého profilu příslušné fakulty/VŠ ústavu, nebo rozpočtové náklady jsou zcela neadekvátní předkládanému projektu.


Čl. VII. - Hodnocení a posuzování průběžných, bilančních a závěrečných zpráv

 1. Hodnocení a posuzování průběžných, bilančních a závěrečných zpráv projektů a programů se řídí opatřeními rektora příslušných programů na podporu vědy na UK.

 2. Není-li v příslušných opatřeních rektora k programům na podporu vědy na UK uvedeno jinak, použijí se ustanovení Čl. V. a VI. tohoto jednacího řádu přiměřeně i pro hodnocení a posuzování průběžných, bilančních a závěrečných zpráv.


Čl. VIII. - Závěrečná ustanovení

 1. Osoby, které se jakkoliv účastní úkonů v souvislosti s předloženými návrhy a zprávami vědeckých projektů a programů nebo se účastní jejich posuzování, nakládají s projekty nepodjatě a nesdělují informace z nich získané jiným osobám.

 2. Členové komise, jakož i další osoby, podílející se na procesu posuzování návrhů projektů a programů, podepisují prohlášení o mlčenlivosti a střetu zájmů a o závazku nepojatého posuzování.

 3. Výsledky jednání Komise se obvyklým způsobem zveřejňují.

 4. Tento jednací řád byl schválen Kolegiem rektora UK dne 27. 2. 2017 a nabývá účinnosti dne 1. 4. 2017.
V Praze dne 8. března 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPoslední změna: 31. březen 2020 18:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám