Opatření rektora č. 56/2017

Název:

Struktura zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 8 odst. 4 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. říjen 2017


Struktura zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Závazná struktura zprávy

Zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy (dále jen „zpráva“), kterou na základě čl. 8 odst. 4 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy (dále jen „řád“) předkládá děkan akademickému senátu fakulty a rektorovi, obsahuje tyto části:


  a. 

I. Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech,

  b. 

II. Hodnocení výuky v doktorských studijních programech,

  c. 

III. Další hodnocení vzdělávací činnosti,

  d. 

IV. Změny v hodnocení vzdělávací činnosti.


Čl. 2 - Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech

Část I. obsahuje stručný popis hodnocení výuky předmětů bakalářského a magisterského studia1 uskutečňovaných v daném akademickém roce, jenž zahrnuje zejména:


  a. 

vymezení příslušného vnitřního předpisu fakulty nebo opatření děkana stanovujícího podrobnosti hodnocení podle čl. 4 odst. 17 řádu,

  b. 

odpovědnost za realizaci hodnocení (např. příslušný proděkan, ustanovená komise, akademický senát fakulty aj.),

  c. 

obsah hodnocení podle čl. 4 odst. 4 řádu,

  d. 

způsob sběru dat podle čl. 4 odst. 9 řádu,

  e. 

frekvenci sběru dat podle čl. 4 odst. 3 řádu,

  f. 

návratnost dotazníků na základě čl. 4 odst. 12 řádu, a to:


  1. podíl počtu dotazníků odevzdaných v rámci hodnocení vůči celkovému počtu zapsaných předmětů studenty bakalářského nebo magisterského studia, nebo

  2. počet předmětů bakalářského nebo magisterského studia, ve kterých bylo hodnocení uskutečněno, s průměrnou návratností dotazníků a mediánem návratnosti,

  g. 

způsob, formu zpracování a vyhodnocení výsledků,

  h. 

hlavní závěry hodnocení a jejich zohlednění ve vzdělávací činnosti fakulty podle čl. 8 odst. 2 a 3 řádu,

  i. 

způsob projednávání výsledků hodnocení s vyučujícími a vedoucími pracovišť podle čl. 8 odst. 3 řádu,

  j. 

dostupnost výsledků pro studenty, vyučující a vedoucí pracovišť (zajištění dostupnosti výsledků, způsob sdílení a prezentace výsledků) podle čl. 4 odst. 13 řádu.


Čl. 3 - Hodnocení výuky v doktorských studijních programech

  1. Část II. obsahuje stručný popis hodnocení výuky v doktorských studijních programech2 uskutečňovaných v daném akademickém roce, pokud jej fakulta v daném akademickém    roce prováděla; v opačném případě uvede, kdy bylo provedeno naposledy.

  2. Na strukturu této části zprávy se vztahují ustanovení čl. 2 přiměřeně.


Čl. 4 - Další hodnocení vzdělávací činnosti

V části III. zprávy se uvedou stručné popisy a hlavní závěry dalších hodnocení vzdělávací činnosti, pokud v daném akademickém roce na fakultě proběhla, například:


  a. 

hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností na základě čl. 6 řádu,

  b. 

hodnocení studia absolventy na základě čl. 7 řádu,

  c. 

jiná hodnocení výuky a kvality studia na fakultě za daný akademický rok (například studijních plánů a kurikul, vyjádření k celofakultním tématům aj.).


Čl. 5 - Změny v hodnocení vzdělávací činnosti

V části IV. je uveden stručný popis podstatných změn v organizaci, způsobu zpracování a vyhodnocení výsledků hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultě oproti stavu popsanému v předchozí zprávě, popř. záměr takových změn.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2017.

  2. Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření se zrušuje opatření rektora č. 48/2015.
V Praze dne 26. července 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Čl. 4 řádu.

2

Čl. 5 řádu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám