Opatření rektora č. 60/2017

Název:

Odpisový plán Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

Účinnost:

1. října 2017

[Zrušeno OR č. 41/2022]


Odpisový plán Univerzity Karlovy

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 28, zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy a dále v souladu s úpravou Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie vydávám tento odpisový plán.


Čl. 2 Obecná část

 1. Odpisový plán dlouhodobého majetku Univerzity Karlovy (dále jen "Univerzita") se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Vymezení dlouhodobého majetku je uvedeno v čl. 5. Vymezení dlouhodobého majetku Univerzity.

 2. Cílem účetních odpisů (dále jen odpisy) je vyjádřit ekonomicky reálný pokles hodnoty majetku v konkrétních podmínkách.

 3. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje z hodnoty, za kterou byl tento majetek oceněn podle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpisy jsou uplatňovány v nákladech Univerzity měsíčně, nepřímým způsobem formou oprávek v průběhu jeho používání. Zůstatková cena je vyjádřením odepsání majetku a zjišťuje se prostřednictvím oprávek. Majetek se odpisuje do výše jeho ocenění v účetnictví.

 4. Všechny předměty, které lze odepisovat podle ustanovení § 28 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb., se odepisují stanoveným způsobem po celou dobu užívání. Majetek, který je vymezen v ustanovení § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v ustanovení § 39 Vyhlášky č. 504/2002 Sb., se neodpisuje. Obecné vymezení majetku odpisovaného a neodpisovaného je uvedeno v čl. 6 Majetek účetně odpisovaný a neodpisovaný.

 5. Pro zařazení majetku do odpisových skupin se vychází z Přílohy č. 1, Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Majetek se začlení do jednotlivých odpisových skupin. Pro stanovení účetních odpisů se použije rovnoměrný způsob odepisování podle čl. 4 tohoto opatření. Vypočtená výše ročního odpisu ke konkrétnímu druhu majetku je platná pro celou dobu jeho účetního odpisování, pokud nenastanou jiné okolnosti. Z roční výše odpisu se vypočte příslušná částka jedné dvanáctiny měsíčního účetního odpisu.

 6. Výjimka z odpisování uvedeného pod bodem 5 může být stanovena u majetku, jehož užívání je spojeno např. s konkrétním úkolem nebo jeho životnost musí být z objektivních důvodů stanovena jinak; v tomto případě musí účetní jednotka odlišně zvolený způsob odpisování rozumně doložit a písemně stanovit způsob výpočtu oprávek a tvorbu ročních odpisů.

 7. Sazby odpisů podle bodu 5 jsou uvedeny v čl. 4 Sazby účetních odpisů. V odůvodněných případech lze dobu upotřebitelnosti majetku pro potřeby vyjádření reálné hodnoty majetku s ohledem na jiný než běžný způsob jeho užívání změnit. Tato změna se promítne v Kartě. Změna doby odpisování je současně zdůvodněna ve výroční zprávě o hospodaření za období, ve kterém došlo ke změně doby odpisování.

 8. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který byl pořízen také i z veřejných prostředků nebo z účelového daru, případně majetku nabytého bezúplatně (dále odst. 16) se rozdělují na poměrnou část zjištěných odpisů, odpovídající přijatým veřejným prostředkům, na poměrnou část přijatým účelovým darům, resp. majetku nabytého bezúplatně a na poměrnou část odpovídající vlastním prostředkům.

 9. Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně minimálně po dobu 3 let.

 10. Drobný dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje jednorázově při jeho pořízení na příslušný nákladový účet.

 11. V době úhrady se převádí zdroje na pořízení dlouhodobého majetku do vlastního jmění.

 12. Majetek se odepisuje od 1. dne následujícího měsíce po jeho zařazení do užívání (dále odst. 17).

 13. Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

 14. Pokud se daný majetek odepisuje také pro účely daně z příjmů, tzv. daňové odpisy, které se uplatňují jako náklad na dosažení, udržení a zajištění příjmů, obsahuje Karta i tento údaj. V případě, že daňový odpis nebyl za dané zdaňovací období uplatněn a daňové odpisování bylo přerušeno, v Kartě se u příslušného roku vyplní slovo: „odpisování přerušeno“. Dále viz čl. 3 Základní náležitosti karty.

 15. Ocenění majetku, záznam o pořízení technického zhodnocení a jeho ocenění, finanční zdroje na pořízení majetku (popř. technického zhodnocení), postup odepisování, sazby odpisů, částka ve výši roční hodnoty i měsíční hodnoty účetních odpisů musí být uvedeny ve zvláštní evidenci (tzv. inventární Karta, majetková Karta, apod. – dále jen Karta) daného dlouhodobého majetku.

 16. Finančními zdroji na pořízení majetku se rozumí původ prostředků, ze kterých byl majetek pořízen. Hodnota pořízeného majetku bude vedena na Kartě a současně v účetnictví podle finančních zdrojů, ze kterých byl majetek pořízen; tedy na částku, která byla proplacena z tzv. veřejných prostředků, na částku, která byla pořízena z účelových darů, resp. pořízena bezúplatným nabytím, a na částku, která byla uhrazena z vlastních prostředků. Mezi veřejné prostředky řadíme zejména prostředky přidělené podle zvláštního právního předpisu, jako je zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, prostředky přidělené podle obdobných zákonů EU a další, které získá univerzita prostřednictvím příslušných kapitol veřejných rozpočtů anebo prostřednictvím subjektů, které jsou zmocněny k přerozdělení veřejných prostředků. Mezi vlastní prostředky se řadí zejména finanční prostředky z FRIMu, z doplňkové činnosti, peněžní prostředky poskytnuté z peněžních fondů podnikatelských subjektů tuzemských u zahraničních apod.

 17. Rozhodujícím okamžikem pro uvedení majetku do užívání je vystavení protokolu o zařazení majetku do užívání či jiného dokladu, splňujícího náležitosti účetního dokladu.

 18. Odpisy se vzhledem k objektivnosti vyjádření reálné hodnoty majetku a ke zjištění výsledku hospodaření provádějí jednou měsíčně. Na základě podkladu z evidence majetku zajistí finanční účetní fakult, resp. dalších součástí proúčtování odpisů do nákladů a zároveň provede změny ve fondovém hospodaření v souladu s účetními předpisy.

 19. Odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů, mimo majetku pořízeného z účelových darů na pořízení dlouhodobého majetku a majetku bezúplatně převzatého, jsou na fakultách a dalších součástech zdrojem fondu reprodukce investičního majetku.

 20. Daňové odpisy majetku se provádějí podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daňové odpisy se uvádějí na kartách (viz čl. 3). O daňových odpisech se neúčtuje.


Čl. 3 Základní náležitosti Karty

Karta obsahuje zejména tyto náležitosti:


 1. Název majetku


 2. Inventární číslo


 3. Datum zařazení majetku


 4. Ocenění celkem:

  v tom


  • veřejné prostředky

   dotace

   jiné

  • vlastní prostředky

  • dary, bezúplatný převod


 5. Technické zhodnocení


  Datum uvedení technického zhodnocení do užívání


  Ocenění:

  v tom


  • veřejné prostředky

   dotace

   jiné

  • vlastní prostředky

  • dary, bezúplatný převod


 6. Účetní odpisování


  Odpisová skupina podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


 7. Sazby a položky v následujícím členění pro jednotlivé roky účetního odpisování:

    a. 

  Zvýšené ocenění z důvodu uvedení TZ do užívání


  v tom


  • veřejné prostředky

   dotace

   jiné

  • vlastní prostředky

  • dary, bezúplatný převod


    b. 

  Změna způsobu odpisování


  v tom


  • veřejné prostředky

   dotace

   jiné

  • vlastní prostředky

  • dary, bezúplatný převod


    c. 

  Sazba v %


    d. 

  Hodnota ročního odpisu v Kč


  v tom


  • veřejné prostředky

   dotace

   jiné

  • vlastní prostředky

  • dary, bezúplatný převod


    e. 

  Hodnota měsíčního odpisu


  v tom


  • veřejné prostředky

   dotace

   jiné

  • vlastní prostředky

  • dary, bezúplatný převod


    f. 

  Zůstatková cena


  v tom


  • veřejné prostředky

   dotace

   jiné

  • vlastní prostředky

  • dary, bezúplatný převod


 8. Změna způsobu účetního odpisování


  Datum:


  Důvod:


 9. Daňová vstupní cena

 10. Způsob daňového odpisování: 


  • rovnoměrný dle § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • zrychlený dle § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění


  položky v následujícím členění pro jednotlivá zdaňovací období  Zvýšená daňová vstupní cena


  Sazba v %


  Hodnota daňového odpisu v Kč


  Daňová zůstatková cena


 11. Datum vyřazení majetku


  Podpisový záznam:

  Bod

  Datum pořízení záznamu

  jméno

  podpis

  bod

  Datum pořízení záznamu

  jméno

  podpis

  bod

  Datum pořízení záznamu

  jméno


  podpis

  1

  6

  11

  2

  7

  12

  3

  8

  13

  4

  9

  14

  5

  10

  15


Čl. 4 Sazby účetních odpisů a doba odpisování


Roční odpisové sazby a doba odpisování


Odpisová skupina1. rok odpisovánídalší roky odpisovánípro zvýšené ocenění po uvedení TZ do užíváníDoba odpisování


1

14,2

28,6

25,0

4 roky

2

6,2

13,4

12,5

8 let

3

3,4

6,9

6,7

15 let

4

1,4

3,4

3,4

30 let

5

1,0

2,25

2,25

45 let


Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy dlouhodobého hmotného majetku za dané účetní období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.


Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny dlouhodobého hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšeného ocenění po uvedení technického zhodnocení do užívání ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.


Čl. 5 Vymezení dlouhodobého majetku Univerzity

Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen § 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Na základě tohoto ustanovení Univerzita stanovuje pro určení dlouhodobého nehmotného majetku majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění vyšším než 60 000 Kč.


Dlouhodobý hmotný majetek je vymezen § 8 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Na základě tohoto ustanovení Univerzita stanovuje pro určení dlouhodobého hmotného majetku u samostatných věcí movitých a souborů movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění vyšším než 40 000 Kč.


Dále se stanovuje že:


Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3 000 Kč a vyšší a současně nepřesáhne částku 40 000 Kč.


Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní nehmotný majetek, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 7 000 Kč a vyšší a současně nepřesáhne částku 60 000 Kč.


Drobným dlouhodobým majetkem nejsou zásoby.


Čl. 6 Majetek účetně odpisovaný a účetně neodpisovaný

Majetek, který se odpisuje, je vymezen § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb.


Majetek, který se neodpisuje, je dán § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále § 39 vyhlášky č. 504/2002 Sb.


Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2017.

 2. Zrušuje se opatření rektora č. 20/2017 Odpisový plán ze dne 28. března 2017.
V Praze dne 25. září 2017

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPoslední změna: 14. prosinec 2022 10:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám