Opatření rektora č. 28/2017

Název:

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

K provedení:

Čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Účinnost:

10. dubna 2017

[zrušeno OR č. 26/2021]


Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

Čl. 1

Na základě čl. 3 Vnitřního mzdového předpisu UK (dále jen „mzdový předpis“) stanovuji následující zásady pro přiznávání smluvní mzdy zaměstnancům UK:


 1. Mzdové ohodnocení formou smluvní mzdy se sjednává v pracovní smlouvě.

 2. Smluvní mzdu lze poskytovat pouze zaměstnanci v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou, tj. s pracovním úvazkem 1,0 (v rámci zařazení na konkrétní fakultě, další součásti nebo rektorátě) a není ve zkušební době.

 3. V pracovní smlouvě se vždy uvede


    a. 

  období, na které se smluvní mzda sjednává, nejméně na dobu šesti měsíců, nejdéle na dobu trvání pracovní smlouvy, jde-li o pracovní smlouvu na dobu kratší pěti let, nebo na dobu pěti let, jde-li o pracovní smlouvu na dobu pěti let a více nebo na dobu neurčitou, 

    b. 

  zásada, že poskytování smluvní mzdy končí k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém o ukončení poskytování smluvní mzdy zaměstnanec požádal nebo ve kterém nastala skutečnost podle písmena e) anebo ve kterém podal výpověď,

    c. 

  zásada, že poskytování smluvní mzdy končí k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec dostal výpověď,

    d. 

  zásada, že poskytování smluvní mzdy končí k poslednímu dni druhého kalendářního měsíce poté, co zaměstnanec obdržel oznámení zaměstnavatele o ukončení poskytování smluvní mzdy,

    e. 

  zásada, že smluvní mzdu nelze poskytovat zaměstnanci, který čerpá tvůrčí volno podle § 76 zákona o vysokých školách,

    f. 

  mzdová třída, mzdový tarif, popř. osobní ohodnocení, které budou zaměstnanci náležet po ukončení poskytování smluvní mzdy,

    g. 

  výše smluvní mzdy, případně další skutečnosti podle čl. 3 odst. 1 mzdového předpisu, přičemž výše smluvní mzdy nemůže být nižší než horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě AP 4, jde-li o akademického nebo VP3 u vědeckého pracovníka, nebo než horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě 15.


 4. Smluvní mzdu lze sjednat se zaměstnancem, je-li to v zájmu fakulty nebo univerzity z důvodu


    a. 

  význačné vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti zaměstnance, nebo mimořádné vzdělávací činnosti zaměstnance, a jejího přínosu pro univerzitu nebo fakultu, jde-li o akademického pracovníka nebo vědeckého pracovníka,

    b. 

  zvláštního významu odborné činnosti zaměstnance pro univerzitu nebo fakultu, jde-li o hospodářsko-správního, nebo technického, anebo odborného pracovníka nebo

    c. 

  zaměstnance s rozsáhlou hospodářskou a řídící odpovědností.Čl. 2

Toto opatření bylo projednáno s kladným stanoviskem v Akademickém senátu Univerzity Karlovy dne 31. března 2017.


Čl. 3

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2017.

 2. Opatření rektora č. 14/2005 Zásady pro sjednávání smluvní mzdy ze dne 15.6.2015 se zrušuje.
V Praze dne 3. dubna 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 29. červen 2021 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám