Opatření rektora č. 75/2017

Název:

Obsah, formální náležitosti a způsob předložení průběžných zpráv o uskutečňování programů Progres za rok 2017

K provedení:

Čl. VI, odst. 5 Zásad programů Progres

Účinnost:

2. ledna 2018

[zrušeno OR č. 43/2019]


Obsah, formální náležitosti a způsob předložení průběžných zpráv o uskutečňování programů Progres za rok 2017

Čl. I - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se stanoví obsahové a formální náležitosti průběžných zpráv o uskutečňování programů Progres za rok 2017 (dále jen „průběžných zpráv“ a „programů“) a podrobnosti o způsobu jejich předložení a projednání.


Čl. II - Obsah průběžné zprávy

Průběžná zpráva se vztahuje ke kalendářnímu roku 2017 a obsahuje


  a. 

stručný souhrn o realizaci programu (v rozsahu přibližně 1–5 stran A4), včetně informací o průběhu případné mezifakultní nebo zahraniční spolupráce, o případných schválených změnách ve složení rady programu a o změnách v seznamu klíčových osob, které nejsou členy rady programu; dále výběr nejvýznamnějších výsledků, případně i s krátkým komentářem;

  b. 

rámcový přehled vynaložených finančních prostředků;

  c. 

u programů, u nichž si to svým usnesením vyžádala Vědecká rada UK,1 vyjádření k připomínkám uvedeným v souhrnném oponentním posudku k přihlášce programu;

  d. 

přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu2, který byl pořízen z finančních prostředků na program.


Čl. III - Formální náležitosti a způsob předložení průběžné zprávy

  1. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře a předkládá se rektorátu UK pouze elektronicky, jako příloha e-mailu zaslaného na adresu progres@ruk.cuni.cz. Průběžná zpráva se předkládá v jednom vyhotovení ve formátu pdf s podpisem koordinátora programu. Souhlas děkanů zúčastněných fakult (ředitelů vysokoškolských ústavů) UK bude doložen elektronicky.

  2. Formuláře průběžných zpráv s předvyplněnými údaji týkajícími se jednotlivých programů poskytne odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK fakultám a vysokoškolským ústavům UK nejpozději 10. ledna 2018.

  3. Termín pro předložení průběžné zprávy je stanoven na 28. února 2018.


Čl. IV - Projednání průběžných zpráv

Průběžná zpráva, která povinně obsahuje vyjádření dle čl. II písm. c) tohoto opatření, bude předložena k projednání Vědecké radě UK. Průběžné zprávy všech programů budou také postoupeny příslušným dílčím komisím, jednak jako informativní materiál za rok 2017, jednak jako součást podkladů při posuzování bilančních zpráv předkládaných po druhém roce uskutečňování programů.


Čl. V - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. ledna 2018.
V Praze dne 21. prosince 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

. pdf ke stažení

Poznámky

1

Týká se pouze programů Q13 a Q34.

2

Tj. v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH.


Poslední změna: 10. prosinec 2020 16:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám