Opatření rektora č. 3/2017

Název:

Evidence účastníků programů Progres, upřesnění způsobu výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres

K provedení:

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 6 Zásad programů Progres

Účinnost:

1. ledna 2017

[zrušeno OR č. 10/2018]


Evidence účastníků programů Progres, upřesnění způsobu výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres

Čl. I - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením rektora se v souladu s čl. IV odst. 6 opatření rektora č. 16/2016, Zásady programů Progres (dále jen „Zásady“), stanoví podrobnosti o evidování osob řešících program Progres (dále jen „Program“) a dále, v souladu s čl. V odst. 6 Zásad, některé náležitosti výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres, zejména váhy a vzájemný poměr některých koeficientů používaných při tomto výpočtu.


Čl. II - Evidence účastníků programů Progres

 1. V souladu s opatřením rektora č. 51/2014, čl. 2 odst. 1 písm. c) (dále jen "OR GAP"), se Programy evidují v centrální evidenci zdrojů financování v oblasti aktivit, výzkumu a inovací, kterou je centralizovaná aplikace GAP (dále jen "GAP").

 2. Založení záznamů v evidenci a jejich iniciální naplnění základními údaji dle přihlášky Programu zajistí ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Odbor pro vědu a výzkum RUK do 31. 1. 2017.

 3. Zodpovědnost za správnou a včasnou evidenci náleží koordinátorovi Programu, samotný výkon správy záznamu může být svěřen příslušným pracovníkům zajišťujícím evidenci dle OR GAP.

 4. Na rámec povinných údajů podle OR GAP se dále povinně:


    a. 

  eviduje a průběžně aktualizuje složení rady Programu1,

    b. 

  v ročních aktualizacích, nejpozději vždy do 15. 2. následujícího roku, uvádějí všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů, kteří se na Programu v daném roce podíleli.


 5. V prvním roce realizace Programu2 je fakulta (VŠ ústav) povinna (povinen) zanést do evidence nejpozději do 20. 2. 2017 všechny své akademické a vědecké pracovníky a studenty doktorských studijních programů, o nichž se předpokládá, že se v roce 2017 budou na Programu podílet.

 6. Počet účastníků Programu z řad akademických a vědeckých pracovníků uvedený v přihlášce Programu, je každoročně aktualizován podle evidence prováděné dle odst. 4 písm. b) a odst. 5.

 7. Metodickým koordinátorem evidence Programů v GAP je Odbor pro vědu a výzkum RUK, který zveřejní metodický návod k provádění evidence.

 8. Záznamy jsou ve správě jednotlivých fakult (VŠ ústavů), v případě společných Programů je příslušný záznam v evidenci ve správě fakulty koordinátora, přičemž evidence dalších účastníků dle odst. 4 písm. b) může být zajištěna pracovníky jednotlivých fakult (VŠ ústavů) podílejících se na Programu.Čl. III - Upřesnění způsobu výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres

 1. Na základě čl. V odst. 6 písm. a) Zásad se stanovuje, že hodnoty prostředků určených koordinující fakultou na konkrétní program a hodnoty prostředků určených spolupracující fakultou na konkrétní program budou mít spolu dohromady stejnou váhu jako počet účastníků konkrétního programu z koordinující fakulty dohromady spolu s počtem účastníků konkrétního programu ze spolupracující fakulty. Výše částky určené na bonifikaci dle čl. V odst. 3 písm. a1) Zásad tak bude rozdělena na dvě stejné části, z nichž jedna bude rozdělena podle počtu participujících pracovníků, druhá podle vložených finančních prostředků.

 2. Vzhledem k tomu, že dle čl. V odst. 3 písm. a1) Zásad se fakultě (VŠ ústavu) koordinátora přiznává zvýšená bonifikace pro každý z programů, který fakulta (VŠ ústav) koordinuje, stanovuje se, že toto zvýšení bude odpovídat násobku částky 60 000 Kč a počtu fakult (VŠ ústavů) spolupracujících na konkrétním programu (tj. koordinátor programu se dvěma zúčastněnými fakultami obdrží bonifikaci 2 x 60 tis. Kč, apod.).

 3. Stanovuje se, že bodovanými kategoriemi zahraniční spolupráce dle čl. V odst. 6 písm. b) Zásad se rozumí výsledné hodnocení mezinárodní spolupráce provedené Komisemi programů na podporu vědy na UK a vyjádřené u jednotlivých programů, které se ucházejí o bonifikaci mezinárodní spolupráce, stupni A, B, C nebo D3. Toto hodnocení pro výpočet výše bonifikace odpovídá následujícímu počtu bodů: A = 4 body, B = 2 body, C = 1 bod a D = 0 bodů. Částka vyčleněná na bonifikaci mezinárodní spolupráce dle čl. V odst. 5 písm. d) se mezi jednotlivé programy rozděluje dle vzájemných poměrů získaných bodů.


Čl. IV - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnost dne 1. ledna 2017.V Praze dne 21. prosince 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poznámky

1

Složení rady Programu lze měnit pouze po předchozím schválení rektorem/prorektorem UK (viz Zásady programů Progres, čl. VII odst. 2 věta druhá). Aktualizace složení rady Programu se v GAP provádí bezodkladně po schválení příslušné změny rektorem/prorektorem UK.

2

tj. v kalendářním roce 2017

3

Známka „A“ představuje nejvyšší hodnocení, známka „D“ pak naopak nejnižší hodnocení.


Poslední změna: 2. březen 2018 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám