Opatření rektora č. 38/2017

Název:

Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v magisterském studijním programu Zubní lékařství

K provedení:

Ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů 

Účinnost:

1. června 2017


Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v magisterském studijním programu Zubní lékařství

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR je upraveno ustanoveními § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a obecnými předpisy o správním řízení.

 2. Tímto opatřením se stanoví závazná pravidla pro přijímání a posuzování žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v magisterském studijním programu Zubní lékařství.


Čl. 2 - Systém přidělování žádostí fakultám

 1. V případě, že žadatel žádá o uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství nebo v magisterském studijním programu Zubní lékařství, je povinen podat žádost na rektorát Univerzity Karlovy (dále jen „RUK“).

 2. Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání studijního odboru RUK (dále jen „příslušné oddělení RUK“) zajistí bezprostředně po doručení žádosti na RUK její administrativní zpracování včetně zanesení údajů do Informačního systému pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání (dále jen „IS UZVV“) a následně přidělí žádost prostřednictvím rotačního systému jedné z fakult, která realizuje studijní program obdobný studiu žadatele. Příslušné fakultě musí být žádost předána jak v listinné podobě s přílohami, tak prostřednictvím IS UZVV.

 3. Pokud je žádost žadatelem podána na některou z lékařských fakult UK, je fakulta povinna neprodleně předat tuto žádost příslušnému oddělení RUK k registraci a dalšímu zpracování, které probíhá v souladu s odstavcem 2.


Čl. 3 - Podklady pro rozhodnutí

 1. Podklady pro posouzení rovnocennosti jsou zejména diplom, dodatek k diplomu, transkript, studijní plán, případně jiné doklady obsahující informaci o náplni žadatelem absolvovaného studijního programu či oboru. Je-li to třeba, vyzve fakulta žadatele, aby doložil též listinu osvědčující oprávnění zahraniční instituce poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním v ČR. Tyto dokumenty je žadatel povinen předložit v originále či ve formě úředně ověřené kopie.

 2. Fakulta, které byla žádost podle čl. 2 odst. 2 přidělena k posouzení, může ověřit pravost uchazečem doložených dokumentů u příslušné zahraniční vysoké školy. Pravost dokumentů se ověřuje dotazem zaslaným elektronickou poštou na adresu zahraniční univerzity. Pokud fakulta neobdrží do 14 dnů od odeslání dotazu od zahraniční vysoké školy odpověď, pokračuje řízení posouzením rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání v souladu s čl. 4 a fakulta do spisu poznamená, že se nepodařilo pravost dokumentů u zahraniční vysoké školy ověřit. Neobdržení odpovědi od zahraniční vysoké školy není samo o sobě důvodem pro zastavení řízení ani pro zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.


Čl. 4 - Kritéria pro posuzování rovnocennosti

 1. Při posuzování rovnocennosti vzdělání se fakulty řídí právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 1, Úmluvou o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu podepsanou dne 11. dubna 1997 v Lisabonu, jejíž text v českém jazyce byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv č. 60/2000 Sb. m. s. (dále jen „Úmluva“), pokud žadatel získal vzdělání ve státě, který je signatářem Úmluvy, a rovněž:


    a. 

  dokumentem „Minimální počty absolvovaných hodin v jednotlivých předmětech/disciplínách umožňující uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve studijním programu Všeobecné lékařství“ (dále jen „Minimální počty absolvovaných hodin pro Všeobecné lékařství“), který je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření, pokud se jedná o žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství, nebo

    b. 

  dokumentem „Minimální počty absolvovaných hodin v jednotlivých předmětech/disciplínách umožňující uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve studijním programu Zubní lékařství“ (dále jen „Minimální počty absolvovaných hodin pro Zubní lékařství“), který je uveden v Příloze č. 2 tohoto opatření, pokud se jedná o žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Zubní lékařství.

 2. Za odlišnost v podstatných rysech vedoucí k zamítnutí žádosti podle § 90 odst. 5 zákona o vysokých školách, eventuálně podle článku VI.1 Úmluvy, pokud žadatel získal vzdělání ve státě, který je signatářem Úmluvy,  jsou považovány všechny případy, kdy žadatel v rámci zahraničního vysokoškolského studia co do obsahu nebo rozsahu nesplnil požadavky stanovené v Minimálních počtech absolvovaných hodin pro Všeobecné lékařství, pokud se jedná o žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství, nebo v Minimálních počtech absolvovaných hodin pro Zubní lékařství, pokud se jedná o žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Zubní lékařství.


Čl. 5 - Zvláštní ustanovení

Ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy vyvstanou vážné pochybnosti o pravosti doložených dokladů, posoudí rovnocennost porovnávaných studijních programů či oborů pracovní skupina ustavená k tomuto účelu rektorem. Členy pracovní skupiny pro posuzování rovnocennosti jmenuje rektor z řad zástupců fakult uskutečňujících příslušné studijní programy či obory a zaměstnanců RUK.  


Čl. 6 - Účinnost

Opatření rektora č. 27/2015 se zrušuje.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2017.V Praze dne 22. května 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPříloha č. 1


Minimální počty absolvovaných hodin v jednotlivých předmětech/disciplínách umožňující uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve studijním programu Všeobecné lékařství


Povinné součásti státní závěrečné zkoušky

Název předmětu

Počet hodin

Vnitřní lékařství

Propedeutika + obory interny - kardiologie, pneumologie, angiologie, hematologie, gastroenterologie, nefrologie, revmatologie, gerontologie. Praxe.

700

Chirurgické obory

Propedeutika + všeob. chirurgie, kardiochirurgie, dětská chirurg., neurochirurgie. ortopedie, popál. medic., plast.chirurg., urologie. Praxe.  

      500

Gynekologie a porodnictví  

Gynekologie a porodnictví. Praxe.

190

Dětské lékařství

Pediatrie. Praxe.

150


Volitelná část státní závěrečné zkoušky

Název předmětu

Počet hodin

Neurobehaviorální vědy

Psychiatrie, Lékařská psychologie,  Neurologie      

215

Hygiena a preventivní lékařství + sociální lék. + veřejné zdravotnictví 

Hygiena a prev. lék. + Socilání lék. + Veřejné zdrav. 

125

       


Preklinické a klinické předměty

Název předmětu

Počet hodin

Patologie

   210

Patologická fyziologie

  140

Mikrobiologie 

80

Imunologie

40

Farmakologie

115

Dermatovenerologie 

35

Infekce, tropické lékařství +epidemiologie

75

Oftalmologie

45

Onkologie

30

Otorinolaryngologie

45

První pomoc, neodkl. stavy, anestez., resuscit.

45

Radiodg + nukleární medicína

50

Základy klinické medicíny

(Ošetřovatelství, komunikace, potřeby nemocných) + praxe

150

Neurologie (není-li součástí SZK) 

85

Psychiatrie, Psychologie  (není-li součástí SZK) 

130

 


Teoretické předměty

Název předmětu

Počet hodin

Biofyzika + biostatistika + informatika 

75

Obecná biologie, genetika 

100

Anatomie  

230

Histologie, embryologie     

100

Fyziologie 

210

Chemie, biochemie

200


Příloha č. 2

Minimální počty absolvovaných hodin v jednotlivých předmětech/disciplínách umožňující uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve studijním programu Zubní lékařstvíVýuka teoretických, preklinických a medicínských předmětů

Název předmětu

Počet hodin

Anatomie

196

Klinická orofaciální anatomie    

30

Histologie + embryologie

120

Biologie + genetika     

98

Latina  

30

Biofyzika

60

Biochemie 

120

Fyziologie 

195

Patologická fyziologie

75

Patologická anatomie 

120

Mikrobiologie 

60

Farmakologie   

84

Neurologie + psychiatrie

75

Oftalmologie  

30

ORL

65

Dermatologie

30

Imunologie 

30

Pediatrie 

60

Soudní lékařství

30

Hygiena, epidemiologie, preventivní lékařství

42

Chirurgie všeobecná a speciální + onkologie 

135

Vnitřní lékařství + onkologie     

185

První pomoc  

  15

Anestesiologie + urgentní medicína

30

Infekční lékařství   

30

RTG+ nukleární medicína

30

Psychologie, psychoterapie 

30

∑     

  2 005Výuka preklinických a klinických stomatologických předmětů

Název předmětu

Počet hodin

Preklinická stomatologie   

294

Preventivní stomatologie

60

Protetika + gnatologie

250

Parodontologie

75

Kariologie + endodoncie 

75

Pedostomatologie 

56

RTG + zobrazovací metody 

20

Dentoalveolární + MFCH  

140

Orál. medicína + patologie

42

Ortodoncie

56

Management  et al   

    15

Informatika v ZL  

15

Klinická praxe před SRZk  

1 100

       2 198


       

Prázdninová praxe 2.r.+3.r.

60

Prázdninová praxe 4.r.        

140

200
      
Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám