Opatření rektora č. 47/2017

Název:

Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

K provedení:

čl. 34 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2017


Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Záměr uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs

 1. 1. Záměr fakulty nebo vysokoškolského ústavu uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs orientovaný na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy1 (dále jen „záměr“ a „kurs“) obsahuje zejména

    a. 

  název kursu,

    b. 

  charakteristiku kursu a jeho zaměření,

    c. 

  profil absolventa kursu,

    d. 

  délku kursu vyjádřenou v semestrech,

    e. 

  předměty vyučované v rámci kursu, počet vyučovacích hodin,

    f. 

  podmínky přijímání zájemců do kursu,

    g. 

  podmínky, které musí účastník splnit během studia kursu a způsob jejich hodnocení,

    h. 

  podmínky, které musí účastník splnit pro absolvování kursu,

    i. 

  mezinárodně uznávaný titul, má-li být absolventům kursu udělován,

    j. 

  výši úplaty za účast v kursu,

    k. 

  personální zabezpečení výuky v kursu, včetně základní charakteristiky dosavadní vědecké a pedagogické práce předpokládaných vyučujících a

    l. 

  prostorové a informační zabezpečení pro uskutečňování kursu.


  Součástí záměru podle písmena b) a i) je doložení, že kurs, popř. titul, splňuje podmínky podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

 2. V záměru se též uvede, v jakém období má být kurs uskutečňován.

 3. Náležitostí záměru je též doporučení alespoň dvou renomovaných zahraničních profesorů příslušného oboru k uskutečňování kursu, včetně odůvodnění.

 4. Záměr musí též obsahovat kalkulaci výnosů a nákladů na uskutečňování kursu; výše úplaty za účast v kursu podle odstavce 1 písm. j) musí být stanovena na základě této kalkulace.

 5. Záměr předkládá děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu rektorovi spolu s vyjádřením vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu.


Čl. 2 - Přijímání  zájemců

 1. Do kursu přijímá fakulta nebo vysokoškolský ústav zájemce podle svých kapacitních možností a v souladu s opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

 2. Splnění podmínek  pro přijetí do kursu může být ověřováno doklady nebo přijímací zkouškou.


Čl. 3 - Absolvování kursu

 1. Absolventům kursu vydá univerzita osvědčení.

 2. V osvědčení se též uvede mezinárodně uznávaný titul, je-li absolventům tohoto kursu udělován.

 3. Osvědčení podepisuje rektor, dále pak děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

 4. Vzor osvědčení stanoví rektor opatřením.

 5. Podmínkou absolvování kursu je vždy vykonání závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce.


Čl. 4 - Úplata

 1. Výši úplaty za účast v kursu a výši úplaty za vydání osvědčení o absolvování kursu stanoví děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu v souladu se schváleným záměrem; tato úplata je příjmem dané součásti univerzity.

 2. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení kursu; podrobnosti, včetně způsobu zaplacení, stanoví opatřením děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.


Čl. 5 - Rozhodnutí rektora o uskutečňování kursu, hodnocení kursu

 1. O uskutečňování kursu rozhoduje rektor na základě vyjádření vědecké rady univerzity.

 2. Rektor záměr neschválí zejména v případě, kdy vědecká rada univerzity k tomuto záměru zaujala nesouhlasné stanovisko.

 3. Součástí kladného rozhodnutí rektora o uskutečňování kursu je zejména schválený záměr kursu a dále určení

    a. 

  období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat a

    b. 

  období, za které bude vypracováno hodnocení kursu a náležitosti tohoto hodnocení.

 4. Způsob vypracování hodnocení kursu stanoví v přiměřené lhůtě rektor nebo prorektor (čl. 7 odst. 3). Období, za které bude vypracováno hodnocení kursu, nemůže překročit dvojnásobek délky kursu.

 5. K hodnocení kursu přihlédne rektor, popř. vědecká rada univerzity, zejména při


    a. 

  posuzování žádosti děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu o prodloužení období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat nebo

    b. 

  rozhodování o zkrácení tohoto období z vlastního podnětu.


Čl. 6 - Zveřejňování informací o kursech

 1. Fakulta nebo vysokoškolský ústav zveřejňuje informace o kursu prostřednictvím sítě Internet.

 2. Zájemci o přijetí do kursu musí být s tímto opatřením, prováděcím opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu podle čl. 7 odst. 1, schváleným záměrem a dalšími podstatnými skutečnostmi předem seznámeni.


Čl. 7 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Další podrobnosti mohou být v souladu s tímto opatřením upraveny opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

 2. Jde-li o společný záměr více součástí univerzity, je součástí záměru též vymezení vzájemné spolupráce a odpovědnosti těchto součástí.

 3. Uskutečňování kursů na univerzitě je koordinováno prorektorem, do jehož agendy spadá celoživotní vzdělávání.

 4. Kursy, k jejichž uskutečňování dal rektor souhlas podle dřívějších předpisů, se dnem nabytí účinnosti tohoto opatření považují za kursy schválené podle tohoto opatření.  Období, ve kterých se mohou tyto kursy podle dřívějšího rozhodnutí rektora uskutečňovat, zůstávají zachována.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.

 6. Opatření rektora č. 5/2011 ze dne 12. dubna 2011 se zrušuje.V Praze dne 7. června 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poznámky

1

§ 60a zákona o vysokých školách.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám