Opatření rektora č. 74/2017

Název:

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2018


Statut komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Základní ustanovení

Zřizuje se Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy, a to za účelem stanovení strategie a cílů Univerzity Karlovy na poli etiky ve výzkumu, vydávání sjednocujících doporučení a stanovisek k etickým aspektům výzkumu pro fakultní komise, případně vydávání stanovisek a doporučení k návrhům výzkumných projektů či již získaných výzkumných projektů.


Čl. 2 - Složení komise

 1. Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy má pět členů. Členy jmenuje rektor, tři členy jmenuje na návrh prorektora pro vědeckou činnost, jednoho člena na návrh Vědecké rady UK a jednoho člena na návrh Akademického senátu UK. Členové komise volí ze svého středu předsedu komise. Při jmenování komise dbá rektor na to, aby v ní byly zastoupeny společenskovědní, přírodovědné a lékařské obory a oblasti vzdělávání zastoupené na Univerzitě Karlově. V případě potřeby je komise oprávněna získat stanoviska a doporučení dalších nezávislých expertů za podmínky dodržení všech univerzitních a zákonných předpisů.

 2. Funkční období komise je shodné s funkčním obdobím rektora Univerzity Karlovy. Členství dále zaniká vzdáním se členství písemným prohlášením do rukou rektora nebo odvoláním člena rektorem, a to na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy, Akademického senátu Univerzity Karlovy nebo prorektora pro vědeckou činnost.

 3. Členové komise mohou být jmenováni opakovaně.


Čl. 3 - Činnost komise

 1. Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy zejména:

    a. 

  navrhuje zásady a cíle univerzitní strategie pro posuzování a schvalování etických aspektů výzkumných projektů,

    b. 

  sleduje provádění této politiky a doporučuje fakultním komisím pro etiku ve výzkumu případné změny. Doporučení a stanoviska komise jsou pro fakultní komise závazná, pokud rektor, případně komise nestanoví jinak,

    c. 

  podporuje porozumění a povědomí o výzkumných etických otázkách na Univerzitě Karlově,

    d. 

  vydává doporučení a stanoviska k žádostem o schválení výzkumu týkajícího se lidské účasti, osobních a jiných dalších eticky relevantních údajů, které jsou komisi předloženy fakultou, další součástí anebo fakultní komisí pro etiku ve výzkumu,

    e. 

  je poradním orgánem rektora a poradním orgánem fakultních komisí pro etiku ve výzkumu.

 2. Činnost komise vychází z principů vyjádřených ve Statutu Univerzity Karlovy, zejména pak jeho preambule, Etického kodexu Univerzity Karlovy, Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Evropského kodexu chování pro vědeckou integritu.


Čl. 4 -  Organizace komise

Organizace, způsob jednání a činnost komise se řídí Jednacím řádem Komise pro etiku ve výzkumu, který vydá rektor svým opatřením na návrh komise.


Čl. 5 - Fakultní a oborové komise pro etiku ve výzkumu

 1. Fakultní komise pro etiku ve výzkumu odpovídají za posouzení relevantních etických aspektů návrhů projektů či získaných projektů. Členy těchto komisí jmenuje a odvolává děkan, případně ředitel další součásti Univerzity Karlovy.

 2. Pokud je to vhodné vzhledem ke zjednodušení a jednotnosti oborového posuzování, je možné ustavit společnou komisi pro více fakult nebo dalších součástí Univerzity Karlovy po dohodě dotčených děkanů nebo ředitelů součástí. Pro tyto oborové komise pro etiku ve výzkumu se použijí ustanovení o fakultních komisích pro etiku ve výzkumu obdobně.


Čl. 6 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Činnost stávající Etické komise UK není dotčena.

 2. Děkani a ředitelé dalších součástí, které se zabývají výzkumem, jsou povinni zřídit fakultní komisi pro etiku ve výzkumu či se připojit k oborové komisi pro etiku ve výzkumu do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření. V případě, že taková, či obdobná komise již existuje, jsou její členové povinni vykonávat svou činnost v této komisi v souladu s tímto opatřením.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.
V Praze dne 21. listopadu 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

. pdf ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám