Opatření rektora č. 17/2020

Název:

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 14 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

Gestor:

Právní odbor

Účinnost:

15. května 2020

[zrušeno OR č. 12/2021]


Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

Čl. I

Opatření rektora č. 73/2017 ze dne 27. 12. 2017, kterým byl vydán Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, ve znění opatření rektora č. 32/2018 ze dne 25. 6. 2018, č. 10/2019 ze dne 20. 3. 2019 a č. 32/2019 ze dne 20. 9. 2019 se mění a doplňuje takto:


  1. Do čl. 7 se vkládá nový odstavec 3. v tomto znění:


    „ 3. V rámci kanceláře kvestora je zřízeno oddělení strategických investičních projektů, které komplexně zajišťuje úkoly spojené s projekty Kampus Albertov a Nové budovy ÚDAUK v Motole a dále úkoly spojené s technickou supervizí strategických investičních projektů určených rektorem, prorektorem pro rozvoj a kvestorem.“

  2. Do čl. 13 odst. 1. se vkládá nové písm. e) v tomto znění:


    „e) marketingová podpora naplňování strategických záměrů univerzity.“

  3. Do čl. 13 se vkládá nový odstavec 3, v tomto znění:


    „3. Odbor vnějších vztahů se člení na oddělení vnějších vztahů, oddělení marketingu a oddělení Unimedia.“

  4. V čl. 18 se vypouští text odstavce 2.


Čl. II

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 15. května 2020.V Praze dne 5. května 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení

Poslední změna: 31. březen 2021 18:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám