Opatření rektora č. 50/2017

Název:

Zřízení Bioetické platformy Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. července 2017

[zrušeno OR č. 43/2019 od 1.1.2020]


Bioetická platforma Univerzity Karlovy

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 1. S výrazným růstem poznání v oblastech spojených s moderními technologiemi v genetice, genomice, v oblastech genových manipulací, nanotechnologií a jejich reflexí do společnosti, medicinské praxe, vědeckého výzkumu i výuky se zřizuje Bioetická platforma Univerzity Karlovy (dále je „Platforma“).

 2. Platforma je celouniverzitním střediskem studia, výzkumu a vzdělávání v oblasti bioetiky, v hledání společného konsensu a společenské informovanosti v oblastech popsaných v čl. 1 pod bodem 1.


Článek 2 - Úkoly platformy

Platforma podporuje, koordinuje a řídí plnění úkolů zejména v těchto oblastech (seznam není zdaleka kompletní, bude rozšiřován v průběhu trvání platformy):


  a. 

Studium reflexe nových technologií v bioetice a společnosti – nanotechnologie, genové manipulace, 

  b. 

Etické problémy spojené se zdokonalováním člověka (human enhancement),

  c. 

Normalita, kvalita života, zdraví,

  d. 

Personalizovaná medicína,

  e. 

Principy moderní bioetiky.


Článek 3 - Řízení platformy

 1. Činnost Platformy řídí Rada, jejíž členy jmenuje a odvolává rektor tak, aby v Radě byly zastoupeny fakulty, na nichž probíhá výuka a výzkum v oblasti bioetiky. Při jmenování a odvolávání členů Rady přihlíží rektor k návrhům vedoucích bioetických pracovišť fakult a součástí univerzity.

 2. Rada má zpravidla 9 členů, včetně předsedy, místopředsedy a výkonného tajemníka.

 3. Předsedou Rady je rektor nebo jím zmocněná osoba, místopředsedou je člen Rady z řad zástupců bioetických pracovišť fakult, zvolený hlasováním členů Rady.

 4. Za organizační a administrativní zabezpečení činnosti Rady zodpovídá výkonný tajemník, kterého jmenuje a odvolává rektor.

 5. Výkonný tajemník Rady vede agendu spojenou s činností Rady a archivuje všechny její dokumenty v souladu s právními předpisy.


Článek 4 - Součásti Platformy

Součástmi Platformy jsou:


 1. Centrum pro humanitární studia v lékařství 1. lékařské fakulty UK,

 2. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny, 2. lékařská fakulta UK,

 3. Ústav etiky a humanitních studií, 3. lékařská fakulta UK,

 4. Výukové Etické centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové,

 5. Výukové Etické centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni,

 6. Výuková centra etiky tří teologických fakult Univerzity Karlovy,

 7. Přidruženými součástmi Platformy se mohou stát Bioetická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně či výuková výzkumná centra bioetiky lékařských fakult jiných univerzit v České republice.

 8. Platforma je otevřená přijetí dalších součástí.


Článek 5 - Jednání a řízení Rady Platformy

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Zasedání svolává a řídí předseda Rady nebo v jeho zastoupení místopředseda Rady.

 2. Členové Rady jsou na zasedání zváni vždy písemně. Pozvánka musí být zaslána nejpozději deset pracovních dnů před konáním zasedaní.

 3. Předseda Rady je povinen svolat zasedání Rady do deseti pracovních dnů, pokud jej o to požádá třetina členů Rady.

 4. Člen Rady může být při jednání Rady Platformy zastoupen náhradníkem. O určeném náhradníkovi je člen Rady povinen před konáním zasedání Rady písemně informovat předsedu a tajemníka Rady. Náhradník má hlasovací právo, nemůže však jednání Rady řídit.

 5. Členové Rady se aktivně podílejí na práci Rady.

 6. Rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů Rady. Rada se usnáší většinou hlasů přítomných členů.

 7. Jednání Rady jsou neveřejná. Jednání Rady se mohou účastnit osoby, které k jednání přizvala Rada nebo předseda Rady.

 8. Zápisy ze zasedání Rady se zasílají členům Rady.

 9. Rada se může usnést na podrobnějších pravidlech o jednání Rady.


Článek 6 - Financování Platformy

Náklady spojené s činností Platformy jsou hrazeny z finančních prostředků součástí Platformy uvedených v článku 4 a dále z dotačních a jiných zdrojů České republiky, Evropské unie a dalších.


Článek 7 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.V Praze dne 19. června 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


  

Příloha

Bioethics Platform of Charles University

Article 1 - Introductory Enactment

 1. There are emerging ethical questions associated with a significant increase of knowledge in various medical disciplines, including Genetics and Genomics  Neurophysiology and Neuropsychology, and systemic conception of human beings and their integration into the society. A Platform of the Charles University (hereinafter „Platform“) has been set up to address the aforementioned issues via research, education, and clinical practice.

 2. The Platform will work as a research centre at Charles University.  However, its scope and activities will impact the entire Charles University at large.  The Platform will strive to achieve a consensus, as well as keep the public informed about the developments.


Article 2 - Platform Tasks

The Platform will support and coordinate Bioethics studies in the following areas (Note that the list is subject to revision).:


  a. 

Genetic diagnoses of diseases, CRISPR-based technologies and ethics;

  b. 

Human enhancement;

  c. 

Normality, quality of life, and health;

  d. 

Personalized medicine;

  e. 

Principialism in modern Bioethics.


Article 3 - Platform Management

 1. Platform’s operations are managed by a Council whose members represent faculties involved in both teaching and research of Bioethics. Council members are appointed and replaced by the Rector. Council members are expected to take into account proposals of heads of Bioethics departments of faculties and University Departments.

 2. The Council consists usually of 9 members, including its Chairman, Vice-Chairman and an Executive secretary.

 3. The Rector or an individual authorized by him will serve as the Chairman of the Council.  The Vice-Chairman of the Council will be elected by the voting Council members  from the representatives elected by the Bioethics departments of the faculties

 4. The Executive secretary is responsible for the organization and administration of the Council. S/he is appointed or replaced by the Rector.

 5. The Executive secretary will perform the administrative work associated with the Council activities and archive all its documentation in accordance with the legal regulations.


Article 4 - Platform Constituents

The Platform’s constituents are as follows:


 1. Center for Bioethics, Institute for Humanity Studies in Medicine of the 1st Medical Faculty of Charles University;

 2. Department of Medical Ethics and Humanity Foundations of Medicine of the 2nd Faculty of Medicine of Charles University;

 3. Department of Ethics and Humanity Studies of the 3rd Faculty of the Medicine of Charles University;

 4. Department of Social Medicine of Faculty of Medicine in Hradec Králové;

 5. Department of Psychiatry (responsible for teaching Medical Ethics) of Charles University in Pilsen;

 6. Representatives of  three Faculties of Theology, Charles University;

 7. The Platform may consist of the following associated components: Bioethics Society of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně or educational research centers of Bioethics of the Faculties of Medicine of other Universities within the Czech Republic. 


Article 5 - Meetings and managing the Platform’s Council

 1. The Council holds meetings as necessary, however not less than twice a year. The Chairman will call the meetings; in his/her absence the Vice-chairman will act on behalf of the Chairman.

 2. Members of the Council will be invited to the meeting only in writing.  The invitation must be sent no later than 10 working days before the meeting.

 3. If requested by one third of the Council’s members, the Chairman is obligated to call a Council‘s meeting within ten working days.

 4. During the Platform’s meeting Council members may be deputized by his/her substitute. The member is obligated to inform the Chairman and Secretary in writing about the identity of his/her deputy before the meeting.   Although the deputry has a voting right, he/she cannot lead the Council’s meeting. 

 5. Council members will actively participate in the Council’s activities.

 6. The Council is quorate if there is unanimous agreement among Council’s member participating in the meeting.  The Council will pass its resolutions by simple majority votes from the members present at the time of meeting.

 7. The Council meetings are non-public. Persons invited by the Council or the Chairman may participate in the meetings. 

 8. Meeting minutes will be sent to Council members.

 9. Depending on the facts and circumstances presented before them, the Council members may agree on more detailed rules for the Council’s meetings.


Article 6 - Platform’s Financing

All costs associated with the Platform’s activities will be covered by the Platform’s constituents described in the Article 4 (above) and also by grants and various resources of the Czech Republic and the European Union.


Article 7 - Closing Enactment

The measure comes into effect by July 1, 2017.Professor Tomáš Zima, M.D., D.Sc., MBA

Rector


.pdf ke stažení
                                                                     
Poslední změna: 20. prosinec 2019 14:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám