Opatření rektora č. 55/2023

Název:

Předcházení střetu zájmů v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem

K provedení:

Čl. 19 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy, v platném znění

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum RUK

Účinnost:

1. ledna 2024


Předcházení střetu zájmů v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření stanoví základní zásady a pravidla pro předcházení a zamezení možnému střetu zájmů v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově.

 2. Střetem zájmů se pro účely tohoto opatření rozumí zejména situace, kdy s ohledem na postavení či vzájemné vztahy jednotlivých osob mohou existovat důvodné pochybnosti o nepodjatosti osob, které mají vliv na průběh a výsledek řízení.


Čl. 2 Předseda a člen komise

 1. Předsedou habilitační komise nebo komise v řízení ke jmenování profesorem nemůže být jmenován přímý nadřízený nebo přímý podřízený uchazeče.

 2. Předsedou nebo členem habilitační komise nemůže být jmenován spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce.

 3. Předsedou nebo členem habilitační komise nebo komise v řízení ke jmenování profesorem nemůže být jmenován častý spoluautor publikačních výstupů uchazeče uvedených v podkladech předkládaných uchazečem při zahájení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

 4. Členem komise v řízení pro jmenování profesorem nemůže být jmenován autor doporučujícího dopisu pro uchazeče.

 5. Předsedou nebo členem habilitační komise nebo komise v řízení ke jmenování profesorem nemůže být jmenována osoba uchazeči blízká.1


Čl. 3 Oponent habilitační práce

 1. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován přímý nadřízený nebo přímý podřízený uchazeče.

 2. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce.

 3. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován častý spoluautor publikačních výstupů uchazeče uvedených v podkladech předkládaných uchazečem při zahájení habilitačního řízení.

 4. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenována osoba uchazeči blízká.2

 5. Alespoň dva z oponentů habilitační práce by neměli být členy habilitační komise.


Čl. 4 Zpracovatel písemného doporučení

 1. Písemné doporučení v řízení ke jmenování profesorem nemůže dát přímý nadřízený nebo přímý podřízený uchazeče.

 2. Písemné doporučení v řízení ke jmenování profesorem nemůže dát osoba uchazeči blízká.3


Čl. 5 Děkan fakulty

Děkan fakulty nemůže zahájit a konat vlastní habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem před vědeckou radou, kterou sám jmenoval. To neplatí pro řízení v oborech, u nichž není možné takové řízení zahájit a konat z důvodu absence akreditace na jiné fakultě Univerzity Karlovy nebo na jiné vysoké škole v České republice.


Čl. 6 Společná ustanovení

 1. Uchazeč, předseda nebo člen habilitační komise nebo komise v řízení ke jmenování profesorem, oponent habilitační práce nebo zpracovatel písemného doporučení v řízení ke jmenování profesorem jsou povinni upozornit děkana nebo předsedu habilitační komise nebo komise v řízení ke jmenování profesorem na možnost střetu zájmů, a to bezodkladně poté, co se o tom dozví. To platí i pro osoby, které mají být do těchto funkcí jmenovány.

 2. V případě nejasností při posuzování střetu zájmů na úrovni fakulty posuzuje střet zájmů děkan. V případě, že jde o možný střet zájmů děkana, posuzuje střet zájmů vědecká rada.

 3. Za častého spoluautora se nepovažuje spoluautor u nejvýše třetiny všech publikačních výstupů uvedených v podkladech předkládaných uchazečem při zahájení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

 4. Pro účely složení habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem se za zaměstnance Univerzity Karlovy považuje také emeritní profesor Univerzity Karlovy. Pro stejné účely se za zaměstnance Univerzity Karlovy nepovažuje osoba zaměstnaná na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.


Čl. 7 Zmocňovací ustanovení

Děkan fakulty může stanovit opatřením děkana v rámci vymezeném tímto opatřením další podrobnosti pro zamezení střetu zájmů typické pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jejichž akreditace je uskutečňována na dané fakultě, případně zpřísnit pravidla stanovená tímto opatřením.


Čl. 8 Přechodné ustanovení


Toto opatření se nepoužije na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.


Čl. 9 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 1. ledna 2024.


V Praze dne 19. prosince 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poznámky

1

§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2

Dtto.

3

Dtto.


Poslední změna: 21. prosinec 2023 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám