Opatření rektora č. 18/2023

Název:

Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

UK Point

Účinnost:

6. dubna 2023Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Základní ustanovení

 1. Toto opatření upravuje činnost Dobrovolnického centra Univerzity Karlovy (dále jen „dobrovolnické centrum“), zásady jeho činnosti a související definice.

 2. Dobrovolnické centrum se zřizuje na odboru Rektorátu Univerzity Karlovy UK Point.

 3. Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy slouží studentům i zaměstnancům Univerzity Karlovy.

 4. Činnost dobrovolnického centra spadá pod člena kolegia rektora pověřeného agendou sociálních záležitosti.

 5. Základním posláním dobrovolnického centra je koordinace dobrovolnictví na základě jeho vymezení tímto opatřením. Kromě toho svou činností napomáhá k podpoře občanské angažovanosti studentů a zaměstnanců.


Čl. 2 - Vymezení dobrovolnictví pro účely dobrovolnického centra


 1. Dobrovolnictví je chápáno jako činnost vykonávaná v zájmu společensky prospěšných aktivit či na podporu pozitivních společenských změn a procesů, kterou člověk vykonává ze své svobodné vůle bez nároku na mzdu a ve svém volném čase.

 2. Dobrovolnictví může být laické, nezávislé na vzdělání dobrovolníka, ale i expertní, ve které dobrovolníci pomáhají ve studovaném oboru nebo v odborných znalostech, které mohou nabídnout.

 3. Dobrovolnictví může být jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé.

 4. Dobrovolnictví je součást neformálního vzdělávání a přispívá k plnění třetí role univerzity.

 5. Dobrovolnictví rozvíjí dovednosti studentů a zaměstnanců a posiluje jejich osobní a profesní rozvoj.


Čl. 3 - Činnosti dobrovolnického centra

 1. Dobrovolnické centrum informuje studenty a zaměstnance o možnosti zapojení se do dobrovolnictví u partnerských organizací.

 2. Dobrovolnické centrum připravuje návrhy na uzavření smluv o spolupráci s partnerskými organizacemi, které nabízí dobrovolnické aktivity (zejména ve vzdělávací, sociální, enviromentální a kulturní oblasti).

 3. Dobrovolnické centrum propojuje dobrovolníky s dobrovolnickými příležitostmi partnerských organizací.

 4. Dobrovolnické centrum propaguje dobrovolnictví ve smyslu rozvoje dovedností a profesních kompetencí, rozvoje občanské angažovanosti a posílení třetí role univerzity ve společnosti;

    a. 

  podílí se na přípravě metodik k uznávání dobrovolnictví jako neformálního vzdělávání v rámci studia i v rámci celoživotního vzdělávání;

    b. 

  podporuje dobrovolníky, nabízí konzultace, organizuje setkávání a sdílení dobré praxe;

    c. 

  realizuje vlastní dobrovolnický program v případě potřeby.


 5. Dobrovolnické centrum vytváří a spravuje databázi dobrovolníků, kterou je možné využít v nárazových krizových situacích i mimo ně pro komunikaci.

 6. Dobrovolnické centrum slouží k poskytování organizačního a administrativního zázemí a podpory dobrovolníkům při případném založení vlastní dobrovolnické iniciativy.

 7. Jednou za kalendářní rok překládá dobrovolnické centrum zprávu o činnosti kolegiu rektora.

 8. Při realizaci dobrovolnických činností se studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy řídí právními předpisy, Etickým kodexem a dalšími relevantními předpisy Univerzity Karlovy.


Čl. 4 - Účinnost


Toto opatření nabývá účinnosti dne 6. dubna 2023.


V Praze dne 3. dubna 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení

Poslední změna: 3. duben 2023 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám