Opatření rektora č. 52/2023


Název:

Pružné rozvržení pracovní doby na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Ekonomický, personální a mzdový odbor

Účinnost:

1. ledna 2024


Pružné rozvržení pracovní doby na Univerzitě Karlově

Čl. 1 Základní ustanovení

Toto opatření upravuje rozvržení a evidenci pružné pracovní doby zaměstnanců Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).


Čl. 2 Obecná pravidla

  1. Pružné rozvržení pracovní doby (dále jen „pružná pracovní doba“) zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby.

  2. V rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby. V základní pracovní době, jejíž začátek a konec určuje zaměstnavatel, je zaměstnanec povinen být na pracovišti, s výjimkou přestávky na jídlo a oddech a s výjimkou plnění pracovních povinností mimo pracoviště na pokyn nadřízeného vedoucího zaměstnance.

  3. Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní v případech upravených v § 85 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Pružná pracovní doba je poskytována co nejširšímu okruhu zaměstnanců. Výjimku tvoří zaměstnanci, jejichž povaha práce nebo provoz pracoviště to vylučují.


Čl. 3 Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Děkani fakult univerzity, ředitelé dalších součástí univerzity, kteří byli pověřeni jednáním v pracovněprávních věcech za univerzitu, a kvestor univerzity vydají prováděcí předpis, který v podrobnostech upraví pružnou pracovní dobu na příslušné fakultě univerzity nebo další součásti univerzity do 31. března 2024.

  2. Toto opatření rektora nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 1. ledna 2024.


V Praze dne 19. prosince

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 18. leden 2024 09:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám