Opatření rektora č. 27/2023

Název:

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor zahraničních vztahů

Účinnost:

15. června 2023


Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

Čl. 1 Základní ustanovení

Program podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (dále jen “program POINT” a „UK“) je jedním z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK s ohledem na cíle stanovené příslušnými strategickými dokumenty UK i jednotlivých fakult a dalších součástí.


Čl. 2 Cíle a zásady podpory

 1. Podporované aktivity podle tohoto opatření jsou zahraniční mobility studentů ve smyslu:

    a. 

  krátkodobých pobytů

    b. 

  organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK1.

 2. Hlavním cílem podpory aktivity organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK je zavedení mezinárodních letních škol organizovaných pro zahraniční účastníky a vedených v cizích jazycích, prioritně v anglickém jazyce, jakožto nástroje pro rozvoj internacionalizace UK, zejména v oblasti získávání zahraničních studentů do pregraduálních studijních programů v angličtině.

 3. Program POINT pracuje na principu „seed money“, tedy na jednorázové nebo opakované podpoře nutné k ustavení dané akce, nejvýše v délce prvních tří ročníků, a předpokládá následné konání dalších minimálně tří ročníků už ekonomicky soběstačně, bez finanční podpory ze strany Rektorátu UK (dále jen „RUK“). Cílem je, aby fakulta nebo další součást mohla využít období podpory k získání externích finančních prostředků nebo k zavedení účastnických poplatků za účelem dlouhodobé ekonomické udržitelnosti dané letní školy. Letní školy a další mimokurikulární akce odpovídající dlouhodobým strategickým prioritám UK mohou v případech zvláštního zřetele hodného získávat podporu dlouhodobě či opakovaně.


Čl. 3 Druhy podporovaných aktivit

Podporované aktivity podle tohoto opatření se dělí na dvě skupiny:

  a. 

zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (maximálně tři týdny):

 1. podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 2. krátkodobé neplacené odborné studentské stáže,

 3. mezinárodní soutěže a mistrovství,

 4. studentské konference (pouze s aktivní účastí) či

 5. reprezentace UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.

  b. 

organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami nebo dalšími součástmi UK2.


Čl. 4 Společná ustanovení pro žádost o podporu aktivit podle čl. 3

 1. Žádost o podporu aktivity podle čl. 3 písm. a) může podat pouze student UK. Žádost o podporu aktivity podle čl. 3 písm. b) může podat fakulta nebo součást univerzity.

 2. Žádosti je možné podávat dvakrát ročně, a to vždy od 1. dubna do 30. dubna a od 1. listopadu do 30. listopadu.

 3. Žádosti včetně všech příloh se podávají elektronicky prostřednictvím online systému IS Věda UK dostupného na adrese https://is.cuni.cz/veda nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí. V případě technických výpadků nebo v jiných případech zvláštního zřetele hodných prostřednictvím e-mailové adresy internacionalizace@cuni.cz.

 4. Zažádat lze o podporu aktivity, která bude realizovaná v aktuálním semestru případně semestru následujícím. Zpětná refundace aktivity není možná. Přidělená podpora je poskytována účelově a je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Změna termínu konání aktivity je možná pod podmínkou, že žadatel před konáním akce písemně informuje příslušnou fakultu nebo součást a odpovědného univerzitního referenta Odboru zahraničních vztahů RUK prostřednictvím online systému IS Věda UK.


Čl. 5 Žádost o podporu aktivity podle čl. 3 písm. a)

 1. Na základě žádosti o podporu aktivity podle čl. 3 písm. a) může být studentovi přiznána finanční podpora na cestovné, ubytování a stravné. Studentovi není umožněno žádat o příspěvek na účastnický poplatek.

 2. Podpora je přednostně poskytnuta těm žadatelům, kterým ještě nebyla v minulosti z programu POINT poskytnuta. Opakované poskytnutí podpory stejné, podobné nebo opakující se aktivitě lze pouze v odůvodněných případech.

 3. Žádost o podporu aktivity podle čl. 3 písm. a) v rozsahu maximálně 2 normostran musí obsahovat název plánované aktivity, její popis, osobní přínos jak pro studenta, tak i pro internacionalizaci UK. Povinnými přílohami žádosti jsou motivační dopis v rozsahu 1 normostrany, program akce a čestné prohlášení o čerpání či nečerpání finančního příspěvku z programu POINT v minulosti.


Čl. 6 Žádost o podporu aktivity podle čl. 3 písm. b)

 1. Na základě žádosti o podporu aktivity podle čl. 3 písm. b) může být poskytnuta finanční podpora pro organizaci mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK. Finanční podporu lze požadovat na cestovné, ubytování, služby, materiál a osobní náklady a stipendia. Je možné žádat i na položku “další", kterou je však nutné přesně definovat.

 2. Opakované poskytnutí podpory stejné, podobné nebo opakující se aktivitě na základě žádosti dle čl. 3 písm. b) lze nejvýše třikrát, ledaže se jedná o výjimku dle čl. 6 odst. 3.

 3. Letní školy a další mimokurikulární akce odpovídající dlouhodobým strategickým prioritám UK mohou získávat podporu dlouhodobě či opakovaně.

 4. Žádost o podporu aktivity podle čl. 3 písm. b) v rozsahu maximálně 3 normostrany musí obsahovat název plánované aktivity, její popis, odpovědnou osobu (děkan fakulty, ředitel další součásti UK), e-mailovou adresu na kontaktní osobu, dopad na internacionalizaci aktivit univerzity, přínos pro mobilitu studentů, finanční udržitelnost projektu, případně zdroje kofinancování. V případě, že je odpovědných osob více, musí být vybrána jako kontaktní pouze jedna. Povinnými přílohami žádosti jsou plánovaný rozpočet včetně odůvodnění jednotlivých položek rozpočtu a čestné prohlášení o čerpání či nečerpání finančního příspěvku z programu POINT v minulosti.

 5. V případě žádosti podle čl. 3 písm. b) o přidělení opakované podpory stejné nebo podobné aktivity, je žadatel povinen prostřednictvím online systému IS Věda UK vyplnit krátké zhodnocení předešlého ročníku, resp. předešlých ročníků.


Čl. 7 Rada programu POINT pro hodnocení žádostí o podporu aktivit podle čl. 3

 1. Zřizuje se Rada programu Point (dále jen „Rada”), jejímž předsedou je prorektor pro zahraniční záležitosti. Dále má Rada šest členů, které stanoví rektor na základě návrhu předsedy.

 2. Rada posuzuje předložené žádosti o podporu aktivit podle čl. 3.

 3. Rada se schází nejméně dvakrát ročně v návaznosti na termíny podávání žádostí o podporu aktivit. Rada posuzuje žádosti nejpozději do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí.

 4. Po administrativní stránce zajišťuje přijímání žádostí o podporu a práci Rady Odbor zahraničních vztahů RUK.


Čl. 8 Kritéria hodnocení žádostí v rámci aktivit podle čl. 3

 1. Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu jsou zejména:

    a. 

  přínos aktivity k podpoře internacionalizace UK,

    b. 

  efektivita a zdůvodnění využití přidělených prostředků,

    c. 

  zastoupení žádostí z různých fakult, respektive dalších součástí UK,

    d. 

  omezená možnost podpory z jiných univerzitních zdrojů (například jiné zdroje pro zahraniční mobility studentů),

    e. 

  zhodnocení předešlého ročníku, resp. předešlých ročníků v případě žádosti o podporu opakující se aktivity,

    f. 

  prioritizace žádostí, které nebyly v rámci programu POINT v minulosti již podpořeny,

    g. 

  prioritizace strategických partnerů a meziuniverzitních aliancí podle příslušného opatření rektora.

 2. Podpora není nároková a uděluje se jen do výše finančních prostředků alokovaných na dané období.


Čl. 9 Maximální výše přidělené podpory v rámci aktivit podle čl. 3

 1. Maximální výše podpory udělené na základě jedné žádosti v rámci aktivity podle čl. 3 písm. a) je 40 000 Kč. Žadateli lze poskytnout podporu na konkrétní aktivitu pouze jednou.

 2. Maximální výše podpory udělené na základě jedné žádosti v rámci aktivity podle čl. 3 písm. b)  je 80 000 Kč. Žadateli lze poskytnout podporu na konkrétní aktivitu pouze jednou.

 3. Přidělená podpora nemusí pokrývat celkové náklady plánované aktivity.


Čl. 10 Přidělení podpory v rámci aktivit podle čl. 3

 1. Po ukončení příjmu žádostí připraví fakulta pro potřeby Rady jmenný seznam žadatelů, ve kterém vyznačí fakultní prioritu jednotlivých žádostí (1 – nejvyšší priorita, 3 - nejnižší priorita).

 2. Výběr aktivit, které budou podpořeny, a výši podpory, provede na základě doporučení Rady rektor.

 3. O výsledku jsou kontaktní osoby (student v případě podpory podle čl. 3 písm. a)) informovány elektronicky prostřednictvím online systému IS Věda UK. Informace se dále zašle fakultě či jiné součásti UK, na které je kontaktní osoba zařazena jako zaměstnanec nebo zapsána jako student.

 4. Na základě rozhodnutí rektora převede Ekonomický, personální a mzdový odbor RUK finanční prostředky v příslušné výši fakultě nebo další součásti. Podpora podle čl. 3 písm. a) bude studentovi přiznána děkanem fakulty, na níž je student zapsán, formou stipendia na podporu studia v zahraničí podle čl. 10 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Čl. 11 Kontrola využití přidělených finančních prostředků

 1. Žadatel, kterému byla podpora poskytnuta, odpovídá za její řádné, hospodárné, účelné a efektivní čerpání.

 2. Podpořené aktivity jsou uzavřeny hodnotící zprávou (včetně vyúčtování a zprávy o využití poskytnutých prostředků) a případně potvrzením o pobytu. Tyto podklady musí být dodány na Odbor zahraničních vztahů RUK do 30 dnů od návratu ze zahraničního pobytu, respektive skončení projektu. Podklady se podávají elektronicky prostřednictvím online systému IS Věda UK. V případě technických výpadků nebo v jiných případech zvláštního zřetele hodných prostřednictvím e-mailové adresy internacionalizace@cuni.cz.

 3. Pokud student poruší povinnosti podle odstavců 1 nebo 2, rozhodne děkan po vyjádření Rady o vrácení přiznaného a vyplaceného stipendia nebo jeho části podle čl. 10 odst. 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.

 4. Pokud fakulta nebo součást poruší povinnosti podle odstavců 1 nebo 2, budou povinni poskytovanou částku nebo její část vrátit a uhradit případné penále za porušení rozpočtové kázně. O povinnosti vrátit částku, respektive její část, rozhoduje rektor na základě doporučení Rady.


Čl. 12 – Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 10/2020 a 15/2023 se zrušují.

 2. Toto opatření nabývá účinnost dne 15. června 2023.

 3. V kalendářním roce 2023 je možné žádosti o podporu aktivit podle čl. 4 tohoto opatření pro jarní kolo podávat pouze od 15. června do 30. června 2023.


V Praze dne 13. června 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoznámky

1

V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

2

V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).Poslední změna: 3. srpen 2023 15:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám