Opatření rektora č. 45/2023

Název:

Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění

Gestor:

Odbor vnějších vztahů RUK

Účinnost:

1. listopadu 2023


Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity Karlovy

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. S ohledem na potřebu moderní, efektivní a sjednocující vnější a sekundárně vnitřní komunikace Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) se zavádí tzv. Jednotný propagační vizuální styl UK (dále jen „JPVS UK“), který navazuje na stávající grafickou prezentaci UK upravenou opatřením rektora č. 31/2016, Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy, a tuto prezentaci doplňuje a dílčím způsobem mění.

 2. Východiskem JPVS UK je znak UK definovaný v čl. 56 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění, a jeho Příloze č. 4 (vyobrazení otisku „pečetidla pražské univerzity“), resp. grafická podoba znaku III a IV, z nějž se odvozují grafické komunikační prvky pro propagační využití, aby byla více posílena vážnost a jedinečnost znaku UK při jeho užití, a byl tak více chráněn před nevhodnou aplikací bez vazby na UK.

 3. JPVS UK je primárně určen pro posílení jednotné komunikace UK směrem k uchazečům, absolventům, studentům a široké veřejnosti, dále pak sekundárně pro vnitřní komunikaci UK. JPVS UK se zejména používá při prezentaci UK na veletrzích vzdělávání, propagačních a popularizačních akcích a aktivitách, činnostech v rámci tzv. třetí role univerzity, na propagačních a příležitostných méně formálních tiskovinách, v rámci webové propagační prezentace, elektronické a tištěné inzerce, na propagačních a dárkových předmětech UK, při prezentaci UK na sociálních sítích, a dalších obdobných příležitostech a situacích. JPVS UK je vhodné využít v případech, kdy jiné stávající prvky vizuální prezentace UK (např. znak UK) nesplňují příslušné formální či technické parametry natolik, že je ohrožena přehledná a důstojná prezentace UK.

 4. Tímto opatřením se vymezuje JPVS UK a převažující formy jeho použití s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých fakult a dalších součástí UK.


Čl. 2 Propagační logotyp UK a Grafický manuál JPVS UK

 1. Základem celého systému JPVS UK je Propagační logotyp UK. Propagační logotyp UK má podobu svatováclavské koruny zakladatele UK, je geometricky stylizován a odvozen ze znaku UK, a jeho součástí je i nápis s názvem UK, případně s jeho zkratkou (pro českou variantu zkratka „UK“, pro anglickou variantu pak zkratka „CU“).

 2. Propagační logotyp UK se dělí na čtyři varianty:

    a. 

  základní,

    b. 

  doplňkovou,

    c. 

  pro omezená zobrazení,

    d. 

  pro specifické účely.

 3. Propagační logotyp UK má přesně definovanou a závaznou vizuální podobu v české a anglické variantě, včetně užití barev a hlavních odstínů (kardinálská červená barva ze znaku UK, univerzitní modř a doplňkově černé barvy), písma a rastrů. Podoba Propagačního logotypu UK a jeho užití jsou dány Grafickým manuálem JPVS UK, který je přílohou tohoto opatření.

 4. Použití Propagačního logotypu UK musí být vždy v souladu s Grafickým manuálem JPVS UK.

 5. Elektronická podoba Propagačního logotypu UK, Grafického manuálu JPVS UK a dalších souvisejících podkladů (např. brandcloud, šablony propagačních materiálů k využití atp.), metodik či doporučení (např. užití zkratek) jsou k dispozici na webové stránce: http://pr.cuni.cz/brand.


Čl. 4 Závaznost užívání JPVS UK

 1. Fakulty a další součásti univerzity mohou využít JPVS UK v souladu s tímto opatřením jako svůj výhradní způsob prezentace. Pokud má fakulta či další součást UK vypracovaný vlastní vizuální (propagační) styl, může být tento styl užíván společně s JPVS UK při dodržení podmínek daných tímto opatřením.

 2. Fakulty a další součásti univerzity zajistí, že nejpozději od 1. 6. 2024 bude každý nově připravovaný tištěný, elektronický propagační materiál či jiný prvek prezentace dle čl. 1 odst. 3 identifikovatelný s UK prostřednictvím JPVS UK.

 3. Souhlas s užitím Propagačního logotypu UK, příp. dalších prvků z JPVS UK, k účelům neuvedeným v čl. 1 odst. 3, stejně jako k užití třetími osobami uděluje na základě písemné žádosti rektor UK nebo prorektor pro vnější vztahy UK.


Čl. 5 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Součástí tohoto opatření je Příloha č. 1 – Grafický manuál Jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity Karlovy.

 2. K návrhu tohoto opatření se v souladu s ustanovením čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění, vyjádřil Akademický senát Univerzity Karlovy dne 13. října 2023.

 3. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem

  1. listopadu 2023.


V Praze dne 24. října 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka
Příloha č. 1 – Grafický manuál Jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity Karlovy

Příloha č. 1: Grafický manuál Jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity KarlovyPoslední změna: 26. říjen 2023 18:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám