Opatření rektora č. 4/2023

Název:

Statut Centra péče o duši Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektorky

Účinnost:

1. února 2023


Statut Centra péče o duši Univerzity Karlovy

Čl. 1 Úvodní ustanovení

  1. Centrum péče o duši Univerzity Karlovy (dále jen „Centrum“) je celouniverzitní platforma, jejímž cílem je rozšířit doposud nabízené služby na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) o široce pojatou duchovní péči, posílit odolnost a hodnotovou orientaci studentů a zaměstnanců univerzity, kteří pocházejí ze sekulárního i rozličně náboženského prostředí.

  2. Centrum je nadkonfesijní a mezináboženské.


Čl. 2 Činnost

Centrum zejména:

  a. 

věnuje se duchovnímu doprovázení, poradenství a terapii,

  b. 

nabízí interaktivní kurzy, diskuzní platformy, veřejné přednášky, semináře a další akce v této oblasti,

  c. 

propojuje péči o niterný život, odolnost, hodnotovou orientaci a mezilidské vztahy,

  d. 

vytváří nízkoprahový prostor pro lidi z různých oborů,

  e. 

podporuje setkávání české i zahraniční akademické obce,

  f. 

spolupracuje se sekulárními i náboženskými iniciativami,

  g. 

spolupracuje s odbory rektorátu univerzity i s dalšími součástmi univerzity, zejména s UK Pointem a týmem projektu Hyb4City.


Čl. 3 Personální zajištění

  1. Centrum vede osoba vybraná rektorkou. Rektorka může osobu v čele Centra také odvolat.

  2. Centrum má poradní výbor, jehož členy stanoví rektorka z členů vedení univerzity a zástupců relevantních odborů rektorátu univerzity a dalších součástí univerzity po projednání s vedoucí Centra. Rektorka může členy také odvolat. Úkolem poradního výboru je zejména zabývat se praktickými otázkami zakotvení Centra ve strukturách univerzity, a otázkami strategickými, zejména pak navázání činnosti Centra na Strategický záměr univerzity.

  3. Centrum má mezinárodní poradní výbor, jehož členy stanoví rektorka na návrh vedoucí Centra z řad významných představitelů oborů souvisejících se zaměřením centra a působících v zahraničí. Jejich úkolem je zejména zabývat se otázkami strategického směřování Centra a možnostmi mezinárodní spolupráce.


Čl. 4 Administrativní zajištění


Administrativní zázemí Centra zajišťuje kancelář rektorky.


Čl. 5 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2023.


V Praze dne 31. ledna 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 1. únor 2023 10:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám