SVV 2016-2018

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram

9. kolo

rok 2018

8. kolo

rok 2017

7. kolo

rok 2016

Zahájení příslušného kola soutěže

1. 12. 2017

1. 12. 2016

16. 11. 2015

Lhůta pro hromadné podání návrhů na rektorát

31. 1. 2018

31. 1. 2017

29. 1. 2016

Předložení návrhů rektorovi UK do

9. 3. 2018

10. 3. 2017

11. 3. 2016

Lhůta pro podání závěrečných a průběžných zpráv na rektorát

31. 1. 2019

31. 1. 2018

30. 1. 2017


- Pro podávání návrhů na fakultě stanoví termín příslušný děkan. Tato lhůta musí připadnout na období po 15. lednu daného roku a děkan ji vyhlašuje do 15. prosince roku předchozího.

- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem UK.

- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.

Formuláře a výkazy

9. kolo

rok 2018

8. kolo

rok 2017

7. kolo

rok 2016

Formulář návrhu projektu

2018-P

2017-P

2016-P

Formulář návrhu konference

2018-K

2017-K

2016-K

Formulář fakultní přihlášky

2018-F

2017-F

2016-F

Formulář závěrečné zprávy řešitele

2017-ZR

2016-ZR

Formulář závěrečné zprávy fakulty

2017-ZF

2016-ZF

Souhrnné informace za UK

2017-SI

2016-SI

Informace o využití účelové podpory

2017-ZZ

2016-ZZ


Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:

- Popis studentského vědeckého projektu

- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:

- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu

(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)

- Seznam členů řešitelského týmu.


Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:


9. kolo

rok 2018

8. kolo

rok 2017

7. kolo

rok 2016

Zásady studentské grantové soutěže

69/2017

34/2016

55/2015

Zásady uskutečňování projektů SVV

17/2016

17/2016

16/2010

Vyhlášení příslušného kola SVV

70/2017

35/2016

54/2015

Manuál SVV

2018-M

2017-M

2016-M

Šablona řešitelské smlouvy

2018-S

2017-S

2016-S

Dodatek řešitelské smlouvy

2018-D

x

x


- Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV

- Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV

- K pravidlům poskytování podpory na SVV

- Grantový řád UK (VI. úplné znění ze dne 14. 12. 2016)

- Zápisy z jednání Grantové rady UK


Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Zpět na hlavní stránku soutěže.


Poslední změna: 14. prosinec 2018 12:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám